Vertinimo rezultatai

Mokymo įstaigos paieška:

Europos humanitarinis universitetas

Informacija atnaujinta 2015 m. Vasaris 12 d.

Apie mokymo įstaigą

Europos humanitarinis universitetas – tai nevalstybinis universitetas, kuris šiuo metu yra įsikūręs Vilniuje. Šis universitetas buvo įsteigtas 1992 m. Minske, Baltarusijoje, o 2004 m. perkeltas į Vilnių, dėl politinių sumetimų priverstinai jį uždarius Minske. Universitetas įregistruotas 2006 m. ir šiuo metu yra Lietuvos aukštojo mokslo sistemos dalis.

2013-2014 m. duomenimis, EHU siūlo šias humanitarinių ir socialinių mokslų studijų programas: 11 bakalauro, 6 magistro, 1 doktorantūros ir 1 vientisąją magistro laipsnį suteikiančią studijų programą.

2013-2014 mokslo metais Universitete mokėsi 1 455 studentai ( iš jų apie 96 proc. sudaro Baltarusijos piliečiai), dirbo 167 akademinio personalo narių. Baltarusijos dėstytojai sudarė maždaug 85 proc. akademinio personalo; kiti yra iš Lietuvos arba atvykę iš Lenkijos, Rusijos, Ukrainos ir Jungtinių Amerikos valstijų.

EHU misija – sudaryti savo studentams, absolventams ir akademiniam personalui sąlygas įgyti žinių bei jas pagilinti, kad jie galėtų efektyviau ir nuosekliau dalyvauti įgyvendinant uždavinį – užtikrinti geresnę asmeninio ir savo pilietinės visuomenės gyvenimo kokybę bei galimybes. To siekdami, jie padeda Baltarusijai ir prisideda prie jos integracijos į Europą ir pasaulio bendruomenę.

Ekspertų grupė

Ekspertų grupė, sudaryta iš 6 asmenų, dalyvavo vizite aukštojoje mokykloje 2014 m. spalio 14 – 16 d.

 

Prof. David Timms, grupės vadovas, aukštojo mokslo konsultantas, Jungtinė Karalystė

Ewa Kolanowska, grupės sekretorė, aukštojo mokslo konsultantė, Lenkija

Prof. Andrew Goodspeed, Pietryčių Europos universiteto mokslinių tyrimų Rektorius ir Prorektorius, Kosovo akreditavimo agentūros kokybės užtikrinimo ekspertas, Makedonija

Dr. Irene Mueller, aukštojo mokslo konsultantė, Austrija

Dr. Aleksandras Abišala, konsultacinės įmonės UAB „A. Abišala ir partneriai“ direktorius, Lietuva

Matthew Kitching, Birkbeck Koledžo magistrantūros studentas, „Bucks“ studentų sąjungos narystės paslaugų vadovas, QAA ekspertas, Jungtinė Karalystė

Veiklos įvertinimas ir akreditavimas

Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras 2014 m. rugpjūčio 14 d. pateikė išvadą apie EHU realiųjų išteklių atitiktį minimaliems studijų sąlygų ir organizavimo kokybės reikalavimams (MOSTA išvados).

Europos humanitarinio universiteto veikla įvertinta neigiamai. Šis sprendimas priimtas atsižvelgiant į tarptautinės ekspertų grupės siūlymą Europos humanitarinio universiteto veiklą įvertinti neigiamai (Vertinimo išvados).

 

Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2015 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. SV6-4 Europos humanitarinis universitetas akredituotas 3 metams.

Ekspertų įvertinimas:

Veiklos sritis Įvertinimas
Strateginis valdymas Neigiamas
Studijos ir mokymasis visą gyvenimą Teigiamas
Mokslo ir (arba) meno veikla Teigiamas
Poveikis regionų ir visos šalies raidai Teigiamas

Aukštosios mokyklos veiklos geroji praktika

 • Universiteto absolventų žinios ir įgūdžiai yra labai gerai vertinami darbo rinkoje.
 • Įvairių užsienio kalbų mokymas (anglų, prancūzų, vokiečių).
 • Geras ryšių palaikymas su absolventais ir skatinimas juos jaustis Universiteto bendruomenės dalimi.
 • Gerai išnaudojama EHU darbuotojų patirtis, įgyta kitų šalių institucijose, ir kompetencija, siekiant patobulinti studijų dalykus ir mokymo metodus.
 • Mokslinių tyrimų planavimo ir ataskaitų teikimo sistema ir periodiniai kvietimai teikti mokslinių tyrimų projektų koncepcijų aprašus, siekiant į instituciją orientuoto požiūrio.
 • Gana platus Universiteto dalyvavimas tarptautiniuose projektuose ir geras judumo išnaudojimas, siekiant tolesnio tarptautiškumo plėtojimo.
 • Aktyvus darbuotojų dalyvavimas  įvairiose organizacijose ir savanoriškoje veikloje.

Rekomendacijos veiklos tobulinimui

Strateginis valdymas

 • Persvarstyti savo misiją ir tapatybę bei suformuluoti aiškų savo misijos apibūdinimą.
 • Sukurti formalizuotą procesą, skirtą strateginiams planams rengti ir persvarstyti, taip pat nustatyti konkrečius planų rengimo ir persvarstymo laikotarpius.
 • Užtikrinti, kad naujas strateginis planas būtų išsamus dokumentas, apimantis išorės ir vidaus aplinkos analizę, strateginius tikslus, laukiamus rezultatus ir susijusius rodiklius, veiklą, padedančią siekti tikslų, orientyrų ir susijusių terminų, taip pat išteklių, kurie reikalingi planui įgyvendinti, sąmatą.
 • Rengti tiksliai su strateginiu planu susietus metinius planus.
 • Į naują strateginį planą įtraukti nuoseklius kiekybinius ir kokybinius strateginių tikslų rodiklius.
 • Persvarstyti procedūras strateginio plano įgyvendinimui stebėti ir dabartinį metinių ir tarpinių ataskaitų formatą.
 • Sukurti mechanizmus, kuriais visi darbuotojai būtų reguliariai informuojami apie pažangą.
 • Viešai skelbti apie savo sėkmę kaip galimybę suburti glaudžią akademinę bendruomenę.
 • Pateikti išsamesnius programų vidaus patvirtinimo, stebėsenos ir peržiūros procedūrų aprašymus.
 • Aiškiau ir išsamiau apibrėžti mokslinių tyrimų kokybės užtikrinimo procedūras.
 • Paspartinti pažangą, įgyvendinant kokybės vadybos sistemą.
 • Sukurti kompleksinę studentų valdymo sistemą.
 • Užtikrinti, kad valdymo organai sukurtų tvirtą vadovavimo sistemą, užtikrinant kokybę.
 • Skatinti studentus aktyviau dalyvauti užtikrinant kokybę ir juos informuoti apie vertinimo apklausų išvadas.
 • Plėsti narystę Valdančioje taryboje, apimant socialinius ir verslo partnerius, ypač Lietuvoje.
 • Siekti pažangos diegiant tiek akademinio, tiek administracinio personalo rezultatų vertinimo procedūras.
 • Įdiegti darbuotojų paskatų sistemą, taip pat rasti būdų, kaip darbuotojams teikti nefinansines paskatas.
 • Parengti institucinę personalo mokymo politiką.
 • Apsvarstyti galimybę rengti mokymus apie universitetų valdymą darbuotojams ir Studentų sąjungos nariams.
 • Konsultuotis su EHU Patikos fondu ir kitais pagrindiniais paramos teikėjais, prieš priimant strateginius sprendimus, kurie turi didelį finansinį poveikį.
 • Parengti ir įgyvendinti akademinės etikos kodeksą ir užtikrinti, kad darbuotojai ir studentai būtų visiškai susipažinę su šiuo kodeksu ir laikytųsi jo nuostatų.

Studijos ir mokymasis visą gyvenimą

 • Įdiegti aiškią procedūrą, pagal kurią būtų vykdoma studentų praktikos stebėsena.
 • Apsvarstyti, kaip išplėsti kursų pasiūlą ir paversti ją patrauklesne, taip pat parengti metodiką, pagal kurią būtų pripažįstamas ankstesnis mokymasis.
 • Patobulinti absolventų apklausos klausimyną.
 • Užmegzti ryšius su įvairesniais Lietuvos socialiniais ir verslo partneriais, kad galėtų su jais konsultuotis dėl naujų ir esamų studijų programų.
 • Įdiegti formalų mechanizmą, pagal kurį būtų renkamas struktūrinis grįžtamasis ryšys apie naujas ir esamas studijų programas iš socialinių ir verslo partnerių.
 • Konsultuotis su Lietuvos socialiniais ir verslo partneriais dėl to, kokius kursus EHU galėtų pasiūlyti jiems kaip mokymosi visą gyvenimą programos dalį.
 • Palengvinti ir paskatinti išvykstamąjį studentų ir dėstytojų judumą.

Mokslo ir (arba) meno veikla

 • Parengti nuoseklią institucinę strategiją moksliniams tyrimams plėtoti.
 • Nustatyti ne tik kiekybinius, bet ir kokybinius tikslus, įtraukiant juos į Mokslinių tyrimų planavimo ir ataskaitų teikimo sistemą.
 • Įtraukti mokslinių tyrimų pajamų ir išlaidų apskaitos metodą į Mokslinių tyrimų planavimo ir ataskaitų teikimo sistemą.
 • Sukurti interneto svetainėje puslapį, kuriame būtų pateikiami visi turimi duomenys apie Universitete atliekamus mokslinius tyrimus ir sukurta mokslo darbuotojams skirta diskusijų vieta.
 • Plėsti Lietuvos akademinių, socialinių ir verslo partnerių dalyvavimą savo mokslinių tyrimų veikloje.
 • Teikti institucinę paramą, kad mokslo darbuotojai, rengdami projektų pasiūlymus, būtų finansuojami iš Lietuvos mokslo tarybos skiriamų lėšų.

Poveikis regionų ir visos šalies raidai

 • Į savo naują strateginį planą įtraukti konkrečias priemones, kuriomis siekiama daryti poveikį regionų ir nacionaliniu lygmeniu Lietuvoje.
 • Sudaryti ir reguliariai atnaujinti darbuotojų vykdomos savanoriškos veiklos sąrašą.

 

Aukštosios mokyklos veiklos gerinimo planą galima rasti čia: veiklos gerinimo planas.

Atgal