Spausdinti

Vertinimo planai

Studijų programų vertinimas 2017 ir 2018 m.

Studijų kokybės vertinimo centras (toliau – SKVC) parengė 2017 ir 2018 m. numatomų vertinti studijų krypčių (jose vykdomų studijų programų) preliminarius planus. Vertinimo planai sudaryti atsižvelgiant į šiuo metu nustatytus studijų programų akreditavimo terminus. Į atitinkamų metų vertinimo planą įtraukiamos tos studijų kryptys, kuriose yra daugiausiai studijų programų, kurių akreditavimo terminas baigiasi tais metais. Studijų programų, kurių akreditavimo terminas baigiasi anksčiau negu numatytas tos studijų krypties vertinimas, akreditavimo terminas bus pratęstas be vertinimo vadovaujantis švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. V-1487 patvirtintu Studijų programų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo 25.5 punktu.

Numatoma, kad konkrečios studijų krypties vertinimas bus atliekamas kas 6-7 metus. Todėl studijų programų, kurių akreditavimo terminas baigiasi metais ar dviem vėliau, nei numatytas tos studijų krypties vertinimas, vykdytojai turėtų kreiptis dėl jų vykdomų studijų programų vertinimo preliminariame vertinimo plane numatytais terminais (pvz. jei psichologijos krypties, kuri numatoma vertinti 2017 m., programa yra akredituota iki 2018 m. rugpjūčio 31 d., jos vertinimą reikėtų planuoti 2017 m., nes kitas psichologijos krypties programų vertinimas galimai bus ne anksčiau 2023 m.). Vėliau Studijų kokybės vertinimo centras gali neturėti galimybės įvertinti tos krypties studijų programos ir jos akredituoti.

Dalyko pedagogikos, meno pedagogikos šakų bei dalyko edukologijos programos numatomos vertinti kartu su kitomis dalykinės krypties studijomis (pvz. fizikos pedagogikos programos numatomos vertinti su fizikos krypties programomis, muzikos pedagogikos – su muzikos krypties ir t.t.).

Atkreipiame dėmesį, kad vertinimo planuose yra nurodytos tik numatomos vertinti studijų kryptys, tačiau neišvardintos numatomos vertinti studijų programos. Apie vertinimui numatomas pateikti studijų programas aukštosios mokyklos turi informuoti SKVC pačios, atsižvelgdamos į jų vykdomų studijų programų akreditavimo terminus.

DĖMESIO! Dėl studijų programų, numatomų vertinti 2017 m. aukštosios mokyklos turi informuoti SKVC raštu ne vėliau, kaip iki 2016 m. rugsėjo 30 d.

Prašymus dėl studijų programų vertinimo kviečiame siųsti el. paštu adresu kokybe@skvc.lt. Kitus pastebėjimus, klausimus dėl 2017 ir 2018 m. vertinimo plano prašome siųsti adresu almantas.serpatauskas@skvc.lt.