Keičiasi ketinamų vykdyti studijų programų vertinimo ir akreditavimo tvarka

2017-08-01

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. liepos 28 d. įsakymu Nr. V-615 ,,Dėl Švietimo ir mokslo ministro 2009 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. ISAK-1652 ,,Dėl studijų programų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo, nuo šiol akreditavimo sprendimas dėl ketinamos vykdyti studijų programos (išskyrus rezidentūros studijas) bus priimamas remiantis išorinio ekspertinio vertinimo išvadomis.

Aukštoji mokykla, siekianti, kad ketinama vykdyti studijų programa būtų akredituota, Centrui turi pateikti šiuos dokumentus:

  1. prašymą vertinti ir/ar akredituoti studijų programą, nurodydama pageidaujamą akreditavimo termino pradžią;
  2. programos aprašą, parengtą pagal Ketinamos vykdyti studijų programos aprašo rengimo, jos išorinio vertinimo ir akreditavimo metodikos (2013 m. balandžio 22 d. Nr. V-23) II skyriaus I skirsnio nuostatas (arba ne senesnę kaip 1 metų studijų programos išorinio vertinimo išvadą, jeigu programos išorinį vertinimą atliko kita aukštojo mokslo kokybės agentūra, įtraukta į Europos aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo agentūrų registrą [EQAR]);
  3. aukštosios mokyklos senato (akademinės tarybos) ar atitinkamo nevalstybinės aukštosios mokyklos valdymo organo deklaraciją dėl ketinamos vykdyti studijų programos atitikties studijų programų reikalavimams;
  4. jei teikiama profesinė kvalifikacija, institucijos, įgaliojusios teikti kvalifikaciją, pritarimą ketinamai vykdyti studijų programai;
  5. jeigu teikiama sveikatos mokslų studijų krypčių grupės programa, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos pritarimą;
  6. jei ketinama vykdyti studijų programa yra jungtinė – visų aukštųjų mokyklų partnerių pasirašytą jungtinės studijų programos vykdymo sutartį.

Ketinamos vykdyti studijų programos išorinį vertinimą atlieka lietuvių ekspertų grupės. Vertinimas susideda iš šių etapų:

•  programos aprašo ir jo priedų analizė;

•  vizitas į aukštąją mokyklą;

• programos vertinimo išvadų parengimas;

   • programos vertinimo išvadų svarstymas Centro patariančiojoje institucijoje – Studijų vertinimo     komisijoje;

   • Centro sprendimas dėl programos akreditavimo.

Aukštoji mokykla, siekianti akredituoti ketinamą vykdyti rezidentūros studijų programą, Centrui turi  pateikti dokumentus, išvardintus aukščiau paminėtuose 1-6 punktuose. Ketinamų vykdyti rezidentūros studijų programų atveju atliekama supaprastinta vertinimo procedūra nustatant, ar ketinama vykdyti studijų programa atitinka rezidentūros studijoms keliamus reikalavimus, ar studijų programos poreikis yra pagrįstas.

Atgal