Prieš 20 metų pasirašyta Lisabonos pripažinimo konvencija

2017-04-11

2017 m. balandžio 11 d. sukanka 20 metų, kai 1997 m. buvo pasirašyta Konvencija dėl kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu, pripažinimo Europos regione (Lisabonos pripažinimo konvencija). Konvencijoje buvo numatyta, kad ji įsigalioja kai penkios valstybės ją ratifikuos. Lietuva buvo penktoji konvenciją ratifikavusi valstybė ir konvencija įsigaliojo 1999 m. vasario 1 d.

Lisabonos pripažinimo konvencija – pamatinis dokumentas, nustatantis pagrindinius užsienio kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu bei dalinių studijų akademinio pripažinimo principus ir kriterijus Europoje. Konvencijos idėjų priimtinumą ir kitiems pasaulio regionams rodo tai, kad ją pasirašiusios ir ratifikavusios ar pasirašiusios yra tokios šalys kaip Australija, Naujoji Zelandija, kai kurios Centrinės Azijos šalys, JAV, Kanada.

Konvencija prieš 20 metų paskelbė naują kvalifikacijų priimtinumo principą: tarp užsieninės kvalifikacijos ir ją priimančiosios šalies kvalifikacijos gali būti skirtumų, bet užsieninė kvalifikacija gali būti nepripažinta tik tuo atveju, jei tarp jos ir priimančiosios šalies kvalifikacijos nustatomi esminiai skirtumai. Konvencija deklaruojamas lygiateisiškumo principas (draudžiama kvalifikacijų turėtojus diskriminuoti dėl rasės, odos spalvos, negalios, kalbos, religijos, politinių įsitikinimų, lyties, pilietybės, etninės ar socialinės kilmės ir pan.), šalių įsipareigojimas sprendimus dėl pripažinimo priimti remiantis tik su kvalifikacijos esme susijusia informacija, taikyti konvencijoje išsakytais vertinimo principais ir kriterijais grįstą pripažinimo metodiką, nustatyti aiškias vertinimo procedūras ir kt. sudaro prielaidas teisingam ir tinkamam pripažinimui konvencijos šalyse.

20 metų laikotarpiu konvencija buvo papildyta ją lydinčiais dokumentais, skirtais aktualiems pripažinimo klausimams aptarti ir spręsti. Pvz.,. 2004 metais priimtos (2016 metais atnaujintos) Jungtinių laipsnių pripažinimo rekomendacijos, 2001 metais priimtas (2007 metais atnaujintas) Transnacionalinio švietimo teikimo kodeksas bei kt. Per visą šį laiką konvencija išliko pagrindiniu, ir vis dar aktualiu, o dažnai ir stebinančiai moderniu, skėtiniu pripažinimui skirtu dokumentu. Tad, konvencija – dokumentas, kuriame išsakyti principai ir nuostatos aktualūs ir dabar. Pvz., sprendžiant pabėgėlių ar panašaus statuso asmenų kvalifikacijų pripažinimo klausimus.

Lisabonos pripažinimo konvencijoje ir ją lydinčiuose dokumentuose (Aiškinamajame jos rašte, Rekomendacijose dėl kvalifikacijų vertinimo kriterijų ir procedūrų bei kt.) deklaruojami užsieninių kvalifikacijų vertinimo kriterijai įprastai nustatomi šalių nacionaliniuose teisės aktuose, kas leidžia ir užtikrina konvencijoje išsakytų principų įgyvendinimą šalies lygmeniu.

Daugiau susipažinti su konvencijos tekstu, ją lydinčiais dokumentais galima SKVC svetainėje http://www.skvc.lt/default/lt/teises-aktai   ar ENIC/NARIC tinklų svetainėje http://www.enic-naric.net/the-lisbon-recognition-convention-97.aspx .

Atgal