Siekiama pritraukti geriau pasirengusius studentus iš užsienio

2017-06-21

Birželio 20 d. Studijų kokybės vertinimo centro atstovai Lietuvos universitetų rektorių konferencijos Tarptautinių ryšių nuolatinės darbo grupės posėdyje aukštųjų mokyklų atstovams skaitė pranešimus bei diskutavo apie tai, kaip užtikrinti kokybišką tarptautiškumą bei tinkamai pasirengti vykdyti akademinį pripažinimą. Tai tampa ypač aktualu dėl augančio studijų tarptautiškumo bei mažėjančių vietos studentų srautų.

„Svarbu, kad aukštosios mokyklos labiau įsitrauktų į decentralizuotą akademinio pripažinimo sistemą ir prisiimtų didesnę atsakomybę už būsimų studentų atranką bei kokybę. Kokybė yra labai svarbi, jei norime išsaugoti Lietuvos aukštojo mokslo prestižą ir sėkmingai konkuruoti dėl gabių studentų iš užsienio“ – sako Centro direktoriaus pavaduotoja Aurelija Valeikienė.

Tikimasi, kad šis susitikimas paskatins ir padės universitetams dar efektyviau ir aktyviau imtis šių sričių.

Pasitarime atkreiptas dėmesys į dabartinį teisinį reglamentavimą dėl užsienyje įgytų kvalifikacijų akademinio pripažinimo vykdymo bei stebimas aukštųjų mokyklų praktikas, dirbant su potencialiais studentais ir jų tarpininkais.

Pagal galiojančią tvarką, kurią nustatė Lietuvos  Respublikos Vyriausybė, Centras atsakingas už užsienio kvalifikacijų – vidurinio ir aukštojo mokslo – akademinį pripažinimą; Lietuvos mokslo taryba vykdo užsienio mokslo (meno) daktaro laipsnių akademinį pripažinimą; o įgaliotosios  aukštosios mokyklos – užsienio kvalifikacijų akademinį pripažinimą ketinantiesiems studijuoti jose.

Šiuo metu savarankiškai spręsti dėl kandidatų tinkamumo, vadovaujantis bendrosiomis SKVC rekomendacijomis, turi teisę Vilniaus universitetas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas bei Lietuvos sveikatos mokslų universitetas. Siekiant greitesnės pretendentų atrankos, universitetai paraginti kreiptis į Švietimo ir mokslo ministeriją bei gauti leidimą vykdyti akademinį pripažinimą priėmimo jose tikslu. Taip pat kalbėta apie būtinumą kelti aukštus akademinius reikalavimus, įskaitant kalbų žinias, norint, kad studentai iš įvairių regionų, ypač Azijos ir Afrikos šalių, būtų pasirengę rimtai studijuoti. Kvalifikacijų vertinimo skyriaus vyriausiasis specialistas Šarūnas Šalkauskas pakomentavo detaliau dėl kvalifikacijų iš Azijos ir Afrikos regiono specifikos.  Taip pat minėta, jog būtina teikti akademinę bei kitokią pagalbą, kad studentai neiškristų dėl sunkumų studijuojant.

Pažymėta, kad sėkmingam užsienio kvalifikacijų vertinimui būtina vadovautis gerąja vertinimo praktika, aukštosios mokyklos mastu nustatyti vertinimo veiklos kokybės užtikrinimo priemones, įgyti bei taikyti specialias dalykines žinias. Centras kaip įgaliotasis Lietuvos atstovas Europos nacionalinių akademinio mobilumo ir pripažinimo informacijos centrų tinkle (ENIC), atlieka aukštųjų mokyklų priimamų sprendimų dėl užsienio kvalifikacijų akademinio pripažinimo stebėseną, teikia metodinę pagalbą ir rekomendacijas.

Plačiau apie susitikimo pranešimus

Susitikime Aurelija Valeikienė skaitė pranešimą ,,Užsienio studentų priėmimas: keliai ir klystkeliai“, kuriuo buvo apžvelgti kokybiško tarptautiškumo niuansai, vykdomo priėmimo į aukštojo mokslo studijas praktika, siekiant priimti tinkamai studijoms pasirengusius studentus. Taip pat keliami reikalavimai priėmimui bei galimi kompensaciniai mechanizmai, aptarta atsakomybė prieš esamus ir būsimus studentus. Aptarta ir Europos aukštojo mokslo erdvės kokybės užtikrinimo gairių ir nuostatų (ESG) pirmoji dalis – reikalavimai ir lūkesčiai aukštosioms mokykloms, paminėtas jau šiais metais pradedamas vykdyti tikslinis išorinis vertinimas, kurio metu bus nagrinėjamas studentų priėmimas.

Kvalifikacijų vertinimo skyriaus vedėja Giedra Katilauskienė pristatė pranešimą apie akademinio pripažinimo teisės gavimą Lietuvos aukštosiose mokyklose. Buvo apžvelgti pagrindiniai pasirengimo akademiniam pripažinimui aspektai, tokie, kaip pripažinimui pasirengęs personalas, turimi informacijos šaltiniai bei akademinio pripažinimo kokybės užtikrinimas, apimantis ir vieningą pripažinimo praktiką instituciniu bei šalies lygmeniu. Atkreiptas dėmesys į jau turimus įrankius – Europos pripažinimo vadovą aukštosioms mokykloms (EAR HEI), SKVC sukurtus bei svetainėje skelbiamą informaciją akademiniam pripažinimui bei pažymių pervedimui.

Daugiau apie akademinį pripažinimą: http://www.skvc.lt/default/lt/uzsienio-kvalifikaciju-pripazinimas/kreiptis/dokumentai

Susitikimas vyko Vytauto Didžiojo universitete Kaune.

Atgal