Artimiausi renginiai

Buvęs Kitas
Birželis 2018
Pr An Tr Ke Pe Še Se
28 29 30 31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
Spausdinti

Vykdomi projektai

Europos Sąjungos struktūrinių fondų projektai (2014-2020 m.)

ERASMUS+ programos projektai

 

AMIS-3: Aukštųjų mokyklų išorinio vertinimo sistemos stiprinimas

Projektas „Aukštųjų mokyklų išorinio vertinimo sistemos stiprinimas“ vykdomas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto ,,Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę 09.3.2-ESFA-V-710 ,,Stebėsenos, išorinio vertinimo stiprinimas ir kvalifikacijų pripažinimas“ šioje projekto sutartyje nurodytam projektui įgyvendinti yra skirtos Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos (toliau – projektui skirtos finansavimo lėšos).

Projekto tikslas – stiprinti aukštųjų mokyklų išorinio vertinimo sistemą. Šio projekto įgyvendinimas prisidės prie Lietuvos mokslo ir studijų sistemos veiklos kokybės ir efektyvumo užtikrinimo pagal Europos aukštojo mokslo erdvės kūrimo nuostatas. Projekto metu bus pereinama nuo pavienių studijų programų vertinimo prie sisteminio studijų krypties kokybės įvertinimo, atliekamas pakartotinis akredituotų 3 metams aukštųjų mokyklų veiklos vertinimas.

Išorinis kokybės užtikrinimas įgyvendina dvi pagrindines funkcijas – aukštųjų mokyklų atskaitomybės bei veiklos ir studijų kokybės gerinimo. Tad išorinio vertinimo rezultatas – vertinimo išvados – pateikia informaciją ne tik akademinei bendruomenei, bet ir visai visuomenei apie institucijos veiklos bei jos studijų programų kokybę. Šiomis išvadomis taip pat pateikiamos rekomendacijos veiklos ir studijų tobulinimui.

Su AMIS-3 projekto įgyvendinimu tęstųsi išorinio vertinimo procesas, kuris prisidėtų prie Lietuvos mokslo ir studijų sistemos veiklos kokybės ir efektyvumo užtikrinimo pagal Europos aukštojo mokslo erdvės kūrimo nuostatas. Projekto metu bus pereinama nuo pavienių studijų programų vertinimo prie sisteminio studijų krypties kokybės įvertinimo, atliekamas pakartotinis akredituotų 3 metams aukštųjų mokyklų veiklos vertinimas.

Tikslui pasiekti iškelti šie uždaviniai:

1. stiprinti Centro partnerystę su socialiniais dalininkais ir mokymosi visą gyvenimą sistemos administracijos darbuotojais.

2. vertinti aukštųjų mokyklų veiklos ir studijų kokybę.

Projekto tikslinė grupė – socialiniai dalininkai ir mokymosi visą gyvenimą sistemos administracijos darbuotojai.
Projekto metu bus atliktas 7 aukštųjų mokyklų veiklos kokybės vertinimas.

Dėl informacijos kreiptis

Almantas Šerpatauskas
Projekto vadovas
Tel.(8-5) 2104776
almantas.serpatauskas@skvc.lt

Gerda Markevičiūtė
Projekto administratorė
Tel. (8 5) 210 4775
gerda.markeviciute@skvc.lt


KAPRIS-2: Akademinio pripažinimo sistemos stiprinimas

Projektas „Akademinio pripažinimo sistemos stiprinimas“ vykdomas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto ,,Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę 09.3.2-ESFA-V-710 ,,Stebėsenos, išorinio vertinimo stiprinimas ir kvalifikacijų pripažinimas“.

Projektui įgyvendinti yra skirtos Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

KAPRIS-2 projektu numatyta vystyti su aukštuoju mokslu susijusių užsienio kvalifikacijų akademinio pripažinimo sistemą ir optimizuoti kvalifikacijų vertinimo procesą.

To bus siekiama:

 • sukuriant ir įgyvendinant priemones, skirtas užtikrinti greitesnį kvalifikacijų vertinimo procesą;
 • tobulinant su kvalifikacijomis susijusios informacijos teikimą ir gavimą;
 • sudarant geresnes sąlygas pripažinimą vykdančių institucijų bendradarbiavimui;
 • didinant visuomenės informuotumą apie sistemą.

Projekto metu numatomos pasiekti pagrindinės veiklos:

 • sukurti informacinę sistemą – Elektroninę akademinio pripažinimo erdvę, kuri sudarytų sąlygas:
  • perkelti visų prašymų, susijusių su užsienio kvalifikacijų pripažinimų, nagrinėjimą į elektroninę erdvę (apimant ir prašymo pateikimą, sprendimo gavimą bei jo persiuntimą institucijoms),
  • užtikrinti efektyvius informacijos mainus tarp pripažinimo procese dalyvaujančių - aukštųjų mokyklų ir Studijų kokybės vertinimo centro bei kitų institucijų;
 • parengti 25 šalių švietimo sistemų aprašus, apimančius pagrindinius šalies šveitimo sistemos bruožus, teikiamas kvalifikacijas, jų pripažinimo rekomendacijas, teikiamų išsilavinimo dokumentų pavyzdžius:
 • organizuoti 3 mokymus aukštosioms mokykloms:
  • 2016 m. kovo 31 d suorganizuotas seminaras apie Kinijos švietimo sistemą;
  • 2017 m. lapkričio 30 d. suroganizuotas mokymas "Užsienio kvalifikacijų vertinimo pagrindai: dokumentai ir kvalifikacijų statusas", mokymo medžiaga prieinama registruotiems aukštųjų mokyklų atstovams adresu: http://www.skvc.lt/users_site/lt/leidiniai-ir-mokymu-medziaga
 • užtikrinti informacijos sklaidą (parengti informacinę dalomąją medžiagą, dalyvauti studijų parodose Vilniuje).

 

Dėl informacijos kreiptis

 

Kristina Sutkutė
Projekto vadovė
Tel. (8 5) 210 4788
kristina.sutkute@skvc.lt

Gerda Markevičiūtė
Projekto administratorė
Tel. (8 5) 210 4775
gerda.markeviciute@skvc.lt


LIREQA: Akademinio kvalifikacijų pripažinimo ir kokybės užtikrinimo sistemų sujungimas (Linking Academic Recognition and Quality Assurance)

Projektas vykdomas pagal Erasmus+ programą (KA3:Parama įgyvendinant politines reformas), kurios tikslas remti glaudesnį bendradarbiavimą skatinančius projektus, nukreiptus į inovatyvių Europinio lygmens politinių reformų sukūrimą ir įgyvendinimą, kuriuos vykdo aukšto lygio organizacijos ir valdžios institucijos.

Projekto tikslas – prisidėti prie kokybiško akademinio kvalifikacijų pripažinimo parengiant rekomendacijas, padėsiančias susieti akademinio kvalifikacijų pripažinimo ir vidinės bei išorinės kokybės užtikrinimo sistemas. Šio projekto įgyvendinimas prisidės prie 2015 metais Jerevane vykusio Švietimo ministrų susitikimo metu patvirtintų atnaujintų Europos aukštojo mokslo erdvės kokybės užtikrinimo nuostatose ir gairėse (ESG) įtvirtinto siekio suderinti institucinį kvalifikacijų pripažinimą su principais, įtvirtintais Lisabonos pripažinimo konvencijoje, ir skatinti bendradarbiavimą su kitomis institucijomis, kokybės užtikrinimo agentūromis ir nacionaliniais ENIC/NARIC centrais. Projekto metu bus vykdomos ENIC/NARIC centrų, kokybės užtikrinimo agentūrų ir aukštųjų mokyklų apklausos,  kurios leis nustatyti esamą situaciją ir lūkesčius akademinio kvalifikacijų pripažinimo srityje. Taip pat bus rengiamos rekomendacijos kaip kokybės užtikrinimo sistemos gali prisidėti prie kvalifikacijų pripažinimo, o šių rekomendacijų patvirtinimas ir platinimas vyks per ENIC/NARIC centrus, kokybės užtikrinimo agentūras ir aukštąsias mokyklas. Šios projekto metu vykdomos veiklos prisidės prie tolimesnės kvalifikacijų pripažinimo politikos plėtojimo Europiniu lygmeniu, lyginamoji analizė leis nustatyti gerąją praktiką, skatins bendradarbiavimą tarp ENIC/NARIC tinklo narių kvalifikacijų pripažinimo srityje, bei užtikrins nuoseklų ir aktyvų bendradarbiavimą su kitais partneriais, padėsiančiais užtikrinti tinkamą kvalifikacijų pripažinimą.

Projekto tikslams pasiekti yra iškelti šie uždaviniai:

 1. įvertinti esamą situaciją ir išsiaiškinti pagrindinių suinteresuotų šalių (ENIC/NARIC centrų, kokybės užtikrinimo agentūrų, aukštųjų mokyklų) lūkesčius ir galimybes siekiant tobulinti esamą sistemą;
 2. parengti rekomendacijas, prisidėsiančias prie teisingo akademinio kvalifikacijų pripažinimo per išorinės ir vidinės studijų kokybės užtikrinimo sistemas;
 3. ENIC/NARIC centrų, kokybės užtikrinimo agentūrų ir aukštųjų mokyklų potencialo plėtojimas.

Projekto metu plėtojama partnerystė tarp šių institucijų, užtikrins kokybišką projekto tikslo pasiekimą:

 • NARIC centrai: SKVC (projektą koordinuojanti institucija, LT), AIC (LV), EP-Nuffic (NL), NOKUT (NO);
 • Kokybės užtikrinimo agentūros: CTI (FR), ANECA (ES), AQU Catalunya (ES);
 • Europos aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo tinklas (ENQA);
 • Patariamoji taryba: Tarpvyriausybinės Lisabonos pripažinimo konvencijos pripažinimo komiteto (LRC) prezidentas; aukštųjų mokyklų atstovas, deleguotas Europos universitetų asociacijos (EUA); studentų atstovas, deleguotas Europos studentų sąjungos (ESU); išorinis ekspertas – buvęs NARIC Patariamosios tarybos narys.

Projekto vykdymo laikotarpis – 2016 m. gruodžio 1 d. – 2018 m. lapkričio 30 d.

Dėl papildomos informacijos kreiptis:

Aurelija Valeikienė

Projekto vadovė

Tel.(8-5) 210 54 02

aurelija.valeikiene@skvc.lt

Dovilė Žeimienė

Tel. (+370 5) 210 47 73

dovile.zeimiene@skvc.lt

 


ESF projektas su Latvija

Projekto tikslas yra padėti Latvijos išorinio kokybės užtikrinimo agentūrai sustiprėti, kad išpildytų EQAR (angl. European Quality Assurance Register for Higher Education) registruotai agentūrai keliamus reikalavimus.

Siekiamas rezultatas – Latvijos aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo sistema, funkcionuojanti pagal Europos aukštojo mokslo erdvės kokybės užtikrinimo gaires ir nuostatas (angl. Standards and guidelines for quality assurance in the European Higher Education Area [ESG-2015]), tuo pačiu, išaugęs pasitikėjimas Latvijos aukštuoju mokslu ir Latvijoje suteiktomis kvalifikacijomis.

Projektą įgyvendina Akademinės informacijos centras (AIC), kuris nuo 2015 metų liepos 1 d. atlieka išorinio kokybės užtikrinimo agentūros funkcijas; projekto partneriai yra Latvijos aukštojo mokslo taryba, Studijų kokybės vertinimo centras (SKVC, Lietuva) ir 12 Latvijos aukštųjų mokyklų.

SKVC bendradarbiauja su AIC daugeliu veiklos klausimų, kurie apima:

 • AIC vidinės kokybės vadybos sistemos tobulinimą ir patvirtinimą,
 • Bandomųjų akreditavimo procedūrų vykdymą,
 • Pasiruošimą ENQA vertinimui ir pilnateisei ENQA narystei bei narystei EQAR,
 • AIC tarptautiškumo strategijos ir vidutinės trukmės plano konkuruoti dėl aukštųjų mokyklų vertinimų ir studijų krypčių akreditavimo parengimą,
 • Atitikties Latvijos teisės aktų ESG-2015 lūkesčiams užtikrinimą,
 • Patirties perėmimo ir sklaidos vizitus į EQAR registruotas agentūras AIC darbuotojams, studentams, veiklos pasaulio atstovams, Latvijos kokybės užtikrinimo tarybos nariams,
 • Vertinimo ekspertų mokymus,
 • Pasiūlymų teikimą dėl aukštojo mokslo monitoringo sistemos ir procedūrų,
 • Materialinio ir techninio aprūpinimo stiprinimą ir informacijos sklaidą, apimant tokias veiklas kaip e-platformos sukūrimas akreditavimo ir licencijavimo procedūrų vykdymui, susiejant šiuo metu turimas informacines sistemas,
 • AIC dalyvavimą ENQA ir kituose tarptautiniuose kokybės užtikrinimo agentūrų tinkluose,
 • Mokymus ir seminarus aukštosioms mokykloms dėl vidinio ir išorinio kokybės užtikrinimo,
 • Komunikacinių ir informacinių priemonių kūrimą, įskaitant AIC tinklapio plėtrą.

Projekto trukmė: 2016 kovas – 2019  rugsėjis. Projektas iš dalies finansuojamas Europos socialinio fondo (ESF) lėšomis.


ISOBAQ: Informacinė sistema apie Iki-bolonijines kvalifikacijas

Projekto tikslas – sukurti informacinę sistemą, kurioje buvo pateikta struktūruota informacija apie Iki-bolonijinių kvalifikacijų teisinį reglamentavimą jų kilmės šalyje, susietumą su Nacionaline kvalifikacijų sandara bei atitinkamomis studijų pakopomis. Sistemoje buvo patalpinti projekto partnerių surinkti tokias kvalifikacijas patvirtinantys išsilavinimo dokumentų pavyzdžiai. Projektu buvo siekiama, kad surinkta informacija palengvintų ir įgalintų teisingiau pripažinti minėtas kvalifikacijas kitose šalyse.

Pagrindinės projekto veiklos:
•    Informacijos surinkimas apie Iki-bolonijinių kvalifikacijų teisinį reglamentavimą ir jų susietumą su Nacionaline kvalifikacijų sandara bei atitinkamomis studijų pakopomis (pagal Bolonijos procesą) kvalifikacijų kilmės šalyse;
•    Iki-bolonijinių kvalifikacijų suteikimą patvirtinančių išsilavinimo dokumentų pavyzdžių iš kiekvienos projekto partnerės šalies surinkimas;
•    Informacinės sistemos sukūrimas ir surinktos informacijos joje talpinimas;
•    Informacijos apie projekto rezultatus sklaida.

Projekto tikslinė grupė: ENIC-NARIC centrai, užsienio kvalifikacijų vertintojai, kitos su užsienio kvalifikacijų pripažinimu susijusios institucijos.

Projekto partneriai: Bulgarijos ENIC-NARIC (projekto koordinatorius), Estijos ENIC-NARIC, Latvijos ENIC-NARIC, Lietuvos ENIC-NARIC, Kroatijos ENIC-NARIC, Lenkijos ENIC-NARIC, Rumunijos ENIC-NARIC.

Projekto laikotarpis: nuo 2016 m. balandžio 1 d. iki 2017 m. rugsėjo 30 d. Projektas finansuojamas Europos Komisijos „Erasmus+” programos lėšomis.


PARADIGMS: Naujos paradigmos pripažinime

Projekte keliami trys pagrindiniai tikslai:

 • Išsiaiškinti, kaip vykdyti automatinį pripažinimą Europos aukštojo mokslo erdvės (EAME) šalyse (vadovaujantis Jerevano ministrų komunikato nuostatomis);
 • Siūlyti formatus, kuriais galėtų būti aprašytos ir įvertintos individualios pareiškėjų kompetencijos (“eklektiškos programos”, MOOC kreditai, darbo patirtis ir pan.);
 • Teikti tolesnius siūlymus dėl sistemingų ir tvarių būdų keistis žiniomis ir ekspertine patirtimi tarp centrų ENIC ir NARIC tinkluose (“žinių branduoliai”).

 

Projekto pradžioje numatoma surinkti medžiagą apie automatinio pripažinimo procedūras; identifikuoti šaltinius, kokiais būdais galimas alternatyviais mokymosi būdais įgytų kompetencijų vertinimas ir kokie siūlomi modeliai dalintis ir keistis surinkta  informacija ir įgytomis žiniomis. Vėliau partneriai kurs ir testuos įvardintus kelius automatiniam pripažinimui, aiškesniam alternatyviais mokymosi būdais įgytų kompetencijų pristatymui, siekiant praktinio siūlomų (negalutinių) rekomendacijų pritaikymo. Bus persvarstomas pasirinktas bendradarbiavimo būdas, kaip ateityje įgyvendinti “žinių branduolių” modelį. Toliau bus konsultuojamasi su ENIC ir NARIC tinklais dėl galutinio rekomendacijų paketo įgyvendinimo. Nuolatinio ir sistemingo žinių ir ekspertinių gebėjimų plėtojimo modelis bus toliau vystomas NARIC tinkle, taip pat ir žinių branduoliuose.

Projekto tikslinę grupę sudaro ENIC-NARIC centrai, akademinio pripažinimo politikos formuotojai Europoje ir šalyse narėse.

Į projekto konsorciumą įeina:

 • pagrindinė grupė: EP-Nuffic – koordinatorius (Nyderlandų ENIC-NARIC centras), Prancūzijos ENIC-NARIC (CIEP), Danijos ENIC-NARIC, Lietuvos ENIC-NARIC (SKVC), Norvegijos ENIC-NARIC (NOKUT) ir Portugalijos ENIC-NARIC,
 • padedančiųjų grupė: Airijos ENIC-NARIC (QQI), Slovėnijos ENIC-NARIC, Belgijos (Flandrijos dalies) ENIC-NARIC,
 • Valdymo komitetas: ENIC Biuro prezidentas ir Lisabonos pripažinimo konvencijos (LPK) priežiūros komiteto viceprezidentas.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis yra nuo 2016-03-01 iki 2018-02-28. PARADIGMS projektas iš dalies finansuojamas Europos Komisijos Erasmus+ programos lėšomis.


IMPACT: Pripažinimo tinklo kokybė ir poveikis

IMPACT projektas siekia šių trijų tikslų:

 • Plėsti pripažinimo centrų kokybės užtikrinimo ir išorinio vertinimo sistemą, koordinuoti naujų išorinius kolegų vertinimus;
 • Ieškoti būdų, kaip glaudinti bendradarbiavimą tarp ENIC-NARIC tinklų ir aukštųjų mokyklų priėmimo skyrių darbuotojų, startuoti su pirma versija platformos Europos aukštųjų mokyklų priėmimo skyrių darbuotojams (pradžiai bus pasinaudota sukaupta gera praktika vystant STREAM internetinius mokymus, kur dalyvavo virš 600 dalyvių);
 • Įvertinti ENIC-NARIC tinkle poveikį pripažinimui Europos aukštojo mokslo erdvėje (EAME) (pasitelkiant Europos universitetų asociacijos dalykines žinias ekspertiniame vertinime).

Projekto metu, veiklų įgyvendinimui bus sutelkti trys žinių branduoliai: “kokybės užtikrinimas tinkluose”, “sąveika su aukštųjų mokyklų priėmimo skyrių darbuotojais”, “tinklų darbo poveikio vertinimas”. Bus vykdomas naujas ENIC-NARIC centrų kolegų vertinimo ciklas, planuojama, kad tai palies 8 organizacijas. Bus analizuojama, kaip įdiegti kokybės užtikrinimo įrankius ENIC ir NARIC tinkluose, kad tai būtų lengvai naudojama ir prieinama ateityje. Bus konsultuojamasi su priėmimo padalinių darbuotojais, kitais pripažinimu suinteresuotais dalinininkais, taip pat dirbama ties tinklapio plėtra, įskaitant specialią platformą priėmimo skyrių darbuotojams. Bus sukurtos rekomendacijos, kaip užtikrinti nuolatinį sklandų bendradarbiavimą tarp ENIC-NARIC tinklų ir Europos aukštųjų mokyklų priėmimo skyrių darbuotojų. Vyks ENIC-NARIC tinklų veiklos poveikio vertinimas.

Projekto komandą sudaro:

 • Pagrindinė grupė – Nyderlandų ENIC-NARIC centras (EP-Nuffic) - koordinatorius, Jungtinės Karalystės ENIC-NARIC (Eccis Ltd.), Prancūzijos ENIC-NARIC (CIEP), Danijos ENIC-NARIC, Lietuvos ENIC-NARIC (SKVC), Italijos ENIC-NARIC (CIMEA), Europos universitetų asociacija (subkontraktas).
 • Padedančioji grupė – Airijos ENIC-NARIC (QQI), Latvijos ENIC-NARIC (AIC).
 • Valdymo komitetas: ENIC Biuro Prezidentas, Lisabonos pripažinimo konvencijos priežiūros komiteto viceprezidentas, Bolonijos proceso tolesnės veiklos darbo grupės (BFUG) atstovas (subkontraktas), Europos akreditavimo konsorciumas (ECA) (subkontraktas), Europos universitetų asociacija (subkontraktas) ir Vokietijos aukštųjų mokyklų rektorių konferencija (HRK) (subkontraktas).

Projekto rezultatai:

Projekto įgyvendinimo laikotarpis yra nuo 2016-03-01 iki 2018-02-28. IMPACT projektas iš dalies finansuojamas Europos Komisijos Erasmus+ programos lėšomis.