STUDIJŲ KOKYBĖS VERTINIMO CENTRAS
KVALIFIKACIJŲ VERTINIMO SKYRIAUS
VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – vyriausiasis specialistas (IX lygmuo).

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

 

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Pagrindinė veiklos sritis:

3.1. administracinių paslaugų teikimas.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

4. Pagrindinės veiklos srities specializacija:

4.1. Užsienyje įgytų kvalifikacijų vertinimas.

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

5. Apdoroja su administracinių paslaugų teikimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su paslaugų teikimu susijusios informacijos apdorojimą.

6. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

7. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl administracinių paslaugų teikimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl paslaugų teikimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.

8. Organizuoja administracinių paslaugų teikimą arba prireikus koordinuoja paslaugų teikimo organizavimą.

9. Rengia ir teikia informaciją su administracinių paslaugų teikimu ir susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su paslaugų teikimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

10. Rengia ir teikia pasiūlymus su administracinių paslaugų teikimu susijusiais klausimais.

11. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl administracinių paslaugų teikimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl paslaugų teikimo rengimą.

12. Atlieka užsienio kvalifikacijų vertinimą. Teikia Lietuvos aukštosioms mokykloms rekomendacijas bei konsultacijas. Teikia informaciją apie šalių švietimo sistemas, užsienio kvalifikacijų pripažinimą. Pagal poreikį nustato užsienyje baigtų mokomųjų dalykų ir pažymių atitikmenis ir teikia rekomendacijas šiais klausimais.

13. Nustato užsienyje baigtų mokomųjų dalykų atitikmenis ir atlieka gautų pažymių pervedimą ir teikia rekomendacijas šiais klausimais. Esant reikalui, organizuoja žinių ir gebėjimų patikrinimą, skirtą užsienio Kvalifikacijų turėtojams, vykdymą. Rengia Kvalifikacijų vertinimo skyriaus veiklos ataskaitas.

14. Inicijuoja ir organizuoja tikslinių darbo grupių posėdžius, seminarus ir kitus renginiu. Dalyvauja darbo grupėse ar komisijose (ar pan.), sudarytose parengti teisės aktų projektus ar jų pataisas, spręsti su Studijų kokybės vertinimo centro veikla, užsienio kvalifikacijų vertinimu ar pripažinimu, ar su mokslu ir studijomis susijusius klausimus.

15. Mažos vertės viešuosiuose pirkimuose atlieka organizatoriaus funkcijas.

16. Pagal pareigybei priskirtą kompetenciją yra atsakingas už asmens duomenų tvarkymą laikydamasis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir jį įgyvendinančių teisės aktų reikalavimų

17. Nesant Kvalifikacijų vertinimo skyriaus vedėjo ir patarėjo, laikinai vykdo skyriaus vedėjo funkcijas. Nesant Kvalifikacijų vertinimo skyriaus patarėjo, laikinai vykdo  jo funkcijas. Nesant Kvalifikacijų vertinimo skyriaus kito vyriausiojo specialisto, laikinai vykdo jo funkcijas.

18. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

19. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

19.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

19.2. studijų kryptis – filologija pagal kalbą (diplome nurodant konkrečią kalbą) (arba);

19.3. studijų kryptis – istorija (arba);

19.4. studijų kryptis – politikos mokslai (arba);

19.5. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);

arba:

19.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

19.7. darbo patirtis – aukštojo mokslo srities patirtis;

19.8. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

20. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

20.1. kalba – anglų;

20.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

21. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

21.1. vertės visuomenei kūrimas – 3;

21.2. organizuotumas - 3;

21.3. patikimumas ir atsakingumas – 3;

21.4. analizė ir pagrindimas – 3;

21.5. komunikacija – 4.

22. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

22.1. įžvalgumas – 3;

22.2. informacijos valdymas – 3;

22.3. tarpkultūrinė komunikacija – 3.