STUDIJŲ KOKYBĖS VERTINIMO CENTRO

PROJEKTO VEIKLŲ VYKDYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 
1.Studijų kokybės vertinimo centro (toliau vadinama – Centras) Projekto „Akademinio pripažinimo sistemos stiprinimas (KAPRIS-2)“ (toliau - Projektas) Projekto veiklų vykdytojas (toliau vadinama – Vykdytojas) yra pagal darbo sutartį dirbantis darbuotojas.
2.Pareigybės grupė – specialistai.
3.Pareigybės lygis – A2.

 

II SKYRIUS
PASKIRTIS

 

4. Vykdytojo pareigybė skirta teisės aktų nustatyta tvarka įvykdyti Centro Projekto veiklas.

 

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

 

5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo specialiosios veiklos srities – projektų veiklų vykdymo – funkcijas.

 

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

6. Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;

6.2. mokėti anglų kalbą (skaitymas – pažengusio vartotojo B2 lygmeniu, kalbėjimas ir rašymas – pažengusio vartotojo B1 lygmeniu);

6.3. mokėti dirbti kompiuteriu vartotojo lygiu, Microsoft Office programiniu paketu;

6.4. išmanyti elektroninės informacijos saugos užtikrinimo principus.

 

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

7.1. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

7.1.1. Teisės aktų nustatyta tvarka laiku ir kokybiškai vykdo pavestas Projekto veiklas:

7.1.2. savarankiškai planuoja su Projekto veiklų įgyvendinimu susijusių užduočių atlikimą;

7.1.3. esant poreikiui, bendradarbiauja su kitais atsakingais Vykdytojais, užtikrindamas užduoties įgyvendinimo integralumą ir tinkamo rezultato pasiekimą laiku.

7.2. Vykdydamas Projekto veiklas:

7.2.1 prisideda prie tinkamo EPE IS funkcionavimo jos plėtros metu: identifikuoja, registruoja ir sistemina EPE IS iškylančias klaidas, bendradarbiauja su diegėju bei teikia jam klaidų ištaisymui reikalingą informaciją;

7.2.2. konsultuoja EPE IS vidinius ir išorinius naudotojus dėl diegiamo EPE IS funkcionalumo ir sistemos naudojimo;

7.2.3 dalyvauja EPE IS plėtros veiklose, apimančiose poreikių analizę, testavimą, bandomąją eksploataciją, priėmimą ir kitas veiklas, teikdamas informaciją, peržiūrėdamas rezultatus, rengdamas bei peržiūrėdamas dokumentaciją;

7.2.4. bendradarbiauja su diegėju ir Centrą aptarnaujančiomis IT įmonėmis, siekdamas užtikrinti tinkamą EPE IS plėtrą ir veikimą;

7.2.5. užtikrina, kad EPE IS plėtra atitinka visus valstybinėms sistemoms keliamus reikalavimus, tame tarpe ir susijusius su tokių sistemų rizika, sauga bei pažeidžiamumu;

7.2.6. organizuoja IT rizikos, saugos atitikties bei pažeidžiamumų vertinimą;

7.2.7. teikia pasiūlymus dėl elektroninės informacijos saugos ir kibernetinio saugumo politiką įgyvendinančių dokumentų;

7.2.8. inicijuoja EPE IS vartotojų švietimą aktualiais informacijos saugos klausimais;

7.2.9. dalyvauja Projekte numatytuose vizituose, renginiuose bei kvalifikacijos kėlimo priemonėse;

7.2.10. rengia informacinę medžiagą, susijusią su Projektu ir Projekto veiklomis bei užtikrina tos medžiagos sklaidą;

7.2.11. užtikrina aktualios informacijos rengimą ir pateikimą bei konsultacijas, kad išorės vartotojai galėtų naudotis Projekto veiklų įgyvendinimo metu sukurtais įrankiais;

7.2.12. tinkamai ir laiku atsiskaito, rengia ir teikia su pavestomis Projekto veiklomis susijusius dokumentus (tarp jų ir pirkimų dokumentus);

7.2.13. nedelsdamas informuoja Projekto vadovą ir administratorių apie iškilusias problemas, kurios galėtų turėti įtaką tinkamų Projekto rezultatų pasiekimui laiku.

7.3. Nuolat tobulina elektroninės informacijos saugos srities kvalifikaciją, darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo, Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, patvirtinto 2013 m. liepos 24 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 716, kitų Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų nuostatomis, reglamentuojančiomis elektroninės informacijos saugą nuostatomis.

7.4. Nuolat peržiūri ir susipažįsta su naujais teisės aktais ir (ar) jų pakeitimais, gerosiomis praktikomis, susijusiais su priskirtos atsakomybės sritimi.

7.5. Pagal pareigybei priskirtą kompetenciją yra atsakingas už asmens duomenų tvarkymą laikydamasis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir jį įgyvendinančių teisės aktų reikalavimų.

7.6. Nesant kito Vykdytojo, laikinai vykdo jo funkcijas.

7.7. Pagal pareigybei priskirtą kompetenciją vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, Projekto vadovo pavestus darbus, kurie neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams.

 

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

 

8. Šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus Projekto vadovui.

 

______________________

 

Susipažinau

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

(Data)