STUDIJŲ KOKYBĖS VERTINIMO CENTRO

PROJEKTO VEIKLŲ VYKDYTOJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Studijų kokybės vertinimo centro (toliau – Centras) projekto „Studijas reglamentuojančių aprašų sistemos plėtra (SKAR-3)“ (toliau – Projektas) Projekto veiklų vykdytojas (toliau – Vykdytojas) yra pagal darbo sutartį dirbantis darbuotojas.

2. Pareigybės grupė – specialistai.

3. Pareigybės lygis – A2.

 

II SKYRIUS

PASKIRTIS

 

4. Vykdytojo pareigybė skirta teisės aktų nustatyta tvarka įvykdyti Centro Projekto veiklas.

 

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo specialiosios veiklos srities – projekto veiklų vykdymo – funkcijas.

 

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

6. Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;

6.2. Turėti 1 metų darbo patirtį;

6.3. Mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmeniu B2;

6.4. Mokėti dirbti kompiuteriu vartotojo lygiu, Microsoft Office programiniu paketu;

6.5. Išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų sistemą, raštvedybos taisykles, tarptautines sutartis ir susitarimus, susijusius su mokslu ir studijomis.

 

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

7.1. Teisės aktų nustatyta tvarka laiku ir kokybiškai planuoja ir vykdo Projekto veiklas:

7.1.1. kaupia informaciją apie ekspertus;

7.1.2. peržiūri Aprašus, išverstus į anglų kalbą;

7.1.3. viešai skelbia Aprašų projektus bei renka socialinių partnerių ir akademinės bendruomenės grįžtamąjį ryšį;

7.1.4. dalyvauja svarstant Aprašus Švietimo ir mokslo ministro sudarytos Studijų krypčių aprašų valdymo grupės posėdžiuose;

7.1.5. vertina parengtų Aprašų projektų tinkamumą ir kokybę;

7.1.6. dalyvauja tobulinant metodinę medžiagą Aprašų rengėjams;

7.1.7. konsultuoja Aprašų rengėjų ir atnaujinimo grupių vadovus bei narius Aprašų rengimo ir atnaujinimo klausimais;

7.1.8. koordinuoja studijų krypčių aprašų (toliau – Aprašai) rengėjų ir atnaujinimo grupių darbą, konsultuojantis su Sektoriniai profesiniais komitetais;

7.1.9.  rengia ir teikia Projekto administratoriui su pavesta Projekto veikla susijusius dokumentus;

7.2. Pagal pareigybei priskirtą kompetenciją yra atsakingas už asmens duomenų tvarkymą laikydamasis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir jį įgyvendinančių teisės aktų reikalavimų.

7.3. Teikia Projekto vadovui siūlymus dėl Projekto veiklų vykdymo.

7.4. Peržiūri ir susipažįsta su naujais teisės aktais ir (ar) jų pakeitimais, susijusiais su priskirtos atsakomybės sritimi.

7.5. Nesant kito Vykdytojo, laikinai vykdo jo funkcijas.

7.6. Pagal pareigybei priskirtą kompetenciją vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, Projekto vadovo pavestus darbus, kurie neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams.

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

 

  1. Šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus Projekto vadovui.