PATVIRTINTA
Studijų kokybės vertinimo centras
2021 m. liepos 8 d.
Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus įsakymas Nr.: V-46
 
STUDIJŲ KOKYBĖS VERTINIMO CENTRAS
TEISĖS IR BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
 
I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
 
1. Pareigybės lygmuo – IX pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.
 
 
II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS
 
3. Pagrindinė veiklos sritis:
3.1. viešieji ryšiai.
4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):
4.1. stebėsena ir analizė.
 
III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA
 
5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:0
5.1. Ryšiai su visuomene.
6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:0
6.1. Informacijos apie išorinį aukštųjų mokyklų studijų kokybės užtikrinimą ir užsienyje įgytų kvalifikacijų vertinimą rinkimas ir analizavimas.
 
 
IV SKYRIUS
FUNKCIJOS
 
7. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
8. Apdoroja su viešaisiais ryšiais susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su viešaisiais ryšiais susijusios informacijos apdorojimą.
9. Organizuoja susitikimus, konferencijas ir kitus panašaus pobūdžio su viešaisiais ryšiais susijusius renginius arba prireikus koordinuoja susitikimų, konferencijų ir kitų panašaus pobūdžio su viešaisiais ryšiais susijusių renginių organizavimą ir juose dalyvauja arba prireikus koordinuoja dalyvavimą juose.
10. Rengia ir teikia pasiūlymus su viešaisiais ryšiais susijusiais klausimais.
11. Rengia su viešaisiais ryšiais susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja su viešaisiais ryšiais susijusių dokumentų rengimą.
12. Rengia viešųjų ryšių priemones ir įgyvendina arba prireikus koordinuoja viešųjų ryšių priemonių rengimą ir įgyvendinimą.
13. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.
14. Tvarko informaciją įstaigos tinklapyje ir, esant poreikiui, ją atnaujina.
15. Prisideda prie Centro komunikacijos planavimo, užtikrina komunikacijos plano parengimą ir įgyvendinimą.
16. Registruoja ir paskirsto įstaigos bendruosius dokumentus bei organizuoja dokumentų siuntimą.
17. Nesant skyriaus vyriausiojo specialisto laikinai vykdo jo funkcijas.
18. Pagal pareigybei priskirtą kompetenciją yra atsakingas už asmens duomenų tvarkymą laikydamasis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir jį įgyvendinančių teisės aktų reikalavimų.
19. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.
 
V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
 
20. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0
20.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; 
20.2. studijų kryptis – komunikacija (arba);
20.3. studijų kryptis – žurnalistika (arba);
20.4. studijų kryptis – filologija pagal kalbą (Lietuvių) (arba);
20.5. studijų kryptis – kalbos studijos (arba);
arba:
20.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; 
20.7. darbo patirtis – viešųjų ryšių patirtis;
20.8. darbo patirties trukmė – 1 metai. 
21. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:0
21.1. kalba – anglų;
21.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.
 
VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS
 
22. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:0
22.1. komunikacija – 4;
22.2. analizė ir pagrindimas – 3;
22.3. patikimumas ir atsakingumas – 3;
22.4. organizuotumas – 3;
22.5. vertės visuomenei kūrimas – 3.
23. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:0
23.1. informacijos valdymas – 3.
24. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:0
24.1. informacinių technologijų valdymas – 3;
24.2. tarptautinių ryšių išmanymas – 3.