INSTITUCINIO VERTINIMO SKYRIAUS
VEDĖJAS
  

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas: 
 • Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
 • Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
 • Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
 • Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
 • Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.
 • Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.
 • Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.
 • Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.
 • Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
 • Dalyvauja darbo grupėse ar komisijose teisės aktų projektams ar jų pataisoms, susijusioms su studijomis ir mokslu, rengti.
 • Užtikrina informacijos apie Lietuvos švietimo sistemą teikimą.
 • Mažos vertės viešuosiuose pirkimuose atlieka iniciatoriaus funkcijas.
 • Nesant Studijų kokybės vertinimo centro (toliau – Centras) direktoriaus, laikinai vykdo Centro direktoriaus funkcijas arba, nesant direktoriaus pavaduotojo, laikinai vykdo direktoriaus pavaduotojo funkcijas.
 • Pagal pareigybei priskirtą kompetenciją yra atsakingas už asmens duomenų tvarkymą laikydamasis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir jį įgyvendinančių teisės aktų reikalavimų.
 • Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.
Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:  
 • Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai: 
  • išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; 
  • darbo patirtis – aukštojo mokslo srities patirtis;
  • darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 5 metai. 
 • Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai: 
  • kalba – anglų;
  • kalbos mokėjimo lygis – B2.
 • Atitikimas kitiems reikalavimams: 
  • gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.