PATVIRTINTA
Studijų kokybės vertinimo centras
2020 m. birželio 30 d.
Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus įsakymas
„Dėl pareigybių aprašymų patvirtinimo” Nr.: V-60
 
STUDIJŲ KOKYBĖS VERTINIMO CENTRAS
KVALIFIKACIJŲ VERTINIMO SKYRIAUS
PATARĖJAS
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
 
 
I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Pareigybės lygmuo – patarėjas (VIII lygmuo).
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.
 
 
II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS
3. Pagrindinė veiklos sritis:
3.1. administracinių paslaugų teikimas.
 
III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA
 
4. Pagrindinės veiklos srities specializacija:
4.1. užsienyje įgytų kvalifikacijų vertinimas ir pareigybe priskirtų procesų kokybės užtikrinimas.
 
IV SKYRIUS
FUNKCIJOS
 
5. Apdoroja su administracinių paslaugų teikimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su paslaugų teikimu susijusios informacijos apdorojimą.
6. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
7. Koordinuoja asmenų priėmimą ir aptarnavimą.
8. Organizuoja administracinių paslaugų teikimą arba prireikus koordinuoja paslaugų teikimo organizavimą.
9. Rengia ir teikia informaciją su administracinių paslaugų teikimu ir susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su paslaugų teikimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
10. Rengia ir teikia pasiūlymus su administracinių paslaugų teikimu susijusiais klausimais.
11. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl administracinių paslaugų teikimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl paslaugų teikimo rengimą.
12. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl administracinių paslaugų teikimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl paslaugų teikimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
13. Padeda Kvalifikacijų vertinimo skyriaus vedėjui užtikrinti veiksmingą skyriaus veiklos organizavimą ir administravimą, teikia vedėjui siūlymus dėl skyriaus veiklos tobulinimo, užtikrina informacinėje sistemoje Elektroninė pripažinimo erdvė teikiamų paslaugų bei priimamų administracinių sprendimų kokybę. Inicijuoja ir organizuoja skyriaus paslaugų teikimui metodinių priemonių rengimą ir tobulinimą.
14. Rengia metodines priemones bei nuolat organizuoja informacijos dėl užsienyje baigtų mokymosi dalykų atitikmenų nustatymo bei gautų pažymių pervedimo atnaujinimą, užtikrina tinkamą šios informacijos sklaidą Studijų kokybės vertinimo centro interesantų tikslinėms grupėms – užsienio ir Lietuvos fiziniams ir juridiniams asmenims.
15. Atlieka Kvalifikacijų vertinimo skyriaus kompetencijai priskirtų projektų vykdymo stebėseną ir koordinuoja jų tinkamą įgyvendinimą, pagal pareigybei priskirtą kompetenciją nagrinėja gautus prašymus, ikiteisminius ir teisminius skundus.
16. Atstovauja Studijų kokybės vertinimą centrą kitose įstaigose, pasitarimuose su institucijos veikla susijusių klausimų svarstymui, bendradarbiauja su mokslą ir studijas reguliuojančiomis, administruojančiomis institucijomis, dalyvauja tarptautinėse ir Lietuvos darbo grupėse  teisės aktų projektų ar jų pataisoms, susijusioms su mokslu ir studijomis ir (ar) užsienio kvalifikacijų vertinimu, rengimui.
17. Pagal pareigybei priskirtą kompetenciją yra atsakingas už asmens duomenų tvarkymą laikydamasis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir jį įgyvendinančių teisės aktų reikalavimų.
18. Nesant Kvalifikacijų vertinimo skyriaus vedėjo, laikinai vykdo jo funkcijas; nesant Kvalifikacijų vertinimo skyriaus specialisto, laikinai vykdo jo funkcijas.
19. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.
 
V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
 
20. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
20.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; 
20.2. studijų kryptis – viešasis administravimas;
20.3. studijų kryptis – filologija pagal kalbą (diplome nurodant konkrečią kalbą);
20.4. studijų kryptis – istorija;
20.5. studijų kryptis – politikos mokslai;
arba:
20.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; 
20.7. darbo patirtis – aukštojo mokslo srities patirtis;
20.8. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai. 
21. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
21.1. kalba – anglų;
21.2. kalbos mokėjimo lygis – C1.
22. Atitikimas kitiems reikalavimams:
22.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.
 
VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS
 
23. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
23.1. komunikacija – 5;
23.2. analizė ir pagrindimas – 5;
23.3. patikimumas ir atsakingumas – 4;
23.4. organizuotumas – 4;
23.5. vertės visuomenei kūrimas – 4.
24. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
24.1. tarpkultūrinė komunikacija – 4.
25. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
25.1. veiklos planavimas – 4;
25.2. žmogiškųjų išteklių valdymas – 4.
 
 
 
Susipažinau
 
(Parašas)
 
(Vardas ir pavardė)
 
(Data)