STUDIJŲ KOKYBĖS VERTINIMO CENTRAS

VYRESNYSIS PATARĖJAS

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – vyresnysis patarėjas (VI lygmuo).

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus direktoriui (įstaigos vadovui).

 

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Finansų valdymas.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

4. Finansinių išteklių valdymas.

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

5. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

6. Koordinuoja finansinės atskaitomybės ataskaitų sudarymą.

7. Koordinuoja informacijos su finansų valdymu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą arba prireikus rengia ir teikia informaciją su finansų valdymu susijusiais sudėtingais klausimais.

8. Koordinuoja mokėjimo procedūrų vykdymą.

9. Koordinuoja kitų su finansų valdymu susijusių ataskaitų rengimą.

10. Koordinuoja išankstinės, einamosios ir paskesnės finansų kontrolės atlikimą arba prireikus atlieka išankstinę, einamąją ir paskesnę finansų kontrolę.

11. Koordinuoja su finansų valdymu susijusios informacijos apdorojimą arba prireikus apdoroja su finansų valdymu susijusią informaciją.

12. Koordinuoja su finansų valdymu susijusių dokumentų rengimą arba prireikus rengia su finansų valdymu susijusius dokumentus.

13. Koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl finansų valdymo rengimą arba prireikus rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl finansų valdymo.

14. Koordinuoja ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenų registravimą apskaitos registruose.

15. Rengia ir teikia pasiūlymus su finansų valdymu susijusiais klausimais.

16. Rengia ateinančių metų Centro biudžeto planą, organizuoja ir tvarko Centro buhalterinę apskaitą, užtikrina, kad Centro finansinė veikla butų vykdoma vadovaujantis teisės aktų nustatyta tvarka.

17.Dalyvauja sprendžiant Centro valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, darbo apmokėjimo sistemos organizavimo, darbo užmokesčio, priedų, priemokų, vienkartinių išmokų, skyrimo klausimus.

18. Informuoja Centro direktorių apie nustatytus neteisėtus darbuotojų veiksmus (lėšų naudojimą ne pagal paskirtį, kitus finansinius pažeidimus ar piktnaudžiavimus), pagal kompetenciją imasi priemonių, kad užkirstų kelią neteisėtiems darbuotojų veiksmams.

19. Koordinuoja įvairių projektų, kuriuose dalyvauja Centras, buhalterinę apskaitą, organizuoja finansinių ataskaitų rengimą, kontroliuoja sutarčių, kuriose yra numatyti finansiniai ir turtiniai įsipareigojimai, vykdymą.

20. Koordinuoja Centro materialinių vertybių inventorizaciją, rengia ir pateikia Centro inventorizacijos komisijai reikiamą informaciją metinei inventorizacijai atlikti.

21. Užtikrina finansų valdymo ir buhalterinės apskaitos organizavimą ir vykdymą, rengia reikalingus dokumentus Centro finansų valdymo ir buhalterinės apskaitos organizavimo politikai formuoti.

22. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

23. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

23.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

23.2. studijų kryptis – ekonomika (arba);

23.3. studijų kryptis – finansai (arba);

23.4. studijų kryptis – apskaita (arba);

arba:

23.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

23.6. darbo patirtis – finansų valdymo srities patirtis;

23.7. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 4 metai.

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

24. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

24.1. vertės visuomenei kūrimas – 4;

24.2. organizuotumas – 4;

24.3. patikimumas ir atsakingumas – 4;

24.4. analizė ir pagrindimas – 5;

24.5. komunikacija – 4.

25. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

25.1. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas – 4.