PATVIRTINTA
Studijų kokybės vertinimo centras
2021 m. lapkričio 12 d.
Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus įsakymas Nr.: V-77
 
STUDIJŲ KOKYBĖS VERTINIMO CENTRAS
TEISĖS IR BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
 
 
I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Pareigybės lygmuo – IX pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.
 
II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS
3. Pagrindinė veiklos sritis:
3.1. sprendimų įgyvendinimas.
4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):
4.1. stebėsena ir analizė;
4.2. viešieji pirkimai.
III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA
5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:
5.1. Bendrųjų reikalų sprendimų įgyvendinimas.
6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:
6.1. Informacijos, susijusios su įstaigos veikla, stebėsena ir analizė;
6.2. Viešųjų pirkimų priežiūra ir kontrolė.
IV SKYRIUS
FUNKCIJOS
7. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
8. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
9. Rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
10. Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.
11. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą.
12. Atlieka skaičiavimus ir prognozavimą arba prireikus koordinuoja skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą.
13. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
14. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.
15. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.
16. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl stebėsenos ir (ar) analizės vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl stebėsenos ir (ar) analizės rengimą.
17. Apdoroja su viešaisiais pirkimais susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su viešaisiais pirkimais susijusios informacijos apdorojimą.
18. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
19. Rengia ir teikia pasiūlymus su viešaisiais pirkimais susijusiais klausimais.
20. Rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų dokumentų dėl viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo rengimą.
21. Rengia ir teikia informaciją su viešaisiais pirkimais susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su viešaisiais pirkimais susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
22. Įgyvendina už viešųjų pirkimų priežiūrą, organizavimą ir pirkimų organizavimo priežiūrą atsakingo asmens funkcijas.
23. Atlieka mažos vertės viešųjų pirkimų iniciatoriaus funkcijas.
24. Teisės aktų nustatyta tvarka rengia ir teikia viešųjų pirkimų ataskaitas.
25. Pagal pareigybei priskirtą kompetenciją yra atsakingas už asmens duomenų tvarkymą laikydamasis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir jį įgyvendinančių teisės aktų reikalavimų.
26. Nesant skyriaus vedėjo ar vyriausiojo specialisto, laikinai vykdo jo funkcijas.
27. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.
V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
28. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
28.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; 
28.2. studijų kryptis – teisė;
28.3. studijų kryptis – politikos mokslai (arba);
28.4. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);
arba:
28.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; 
28.6. darbo patirtis – aukštojo mokslo srities patirtis;
28.7. darbo patirties trukmė – 1 metai. 
VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS
29. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
29.1. komunikacija – 3;
29.2. analizė ir pagrindimas – 4;
29.3. patikimumas ir atsakingumas – 3;
29.4. organizuotumas – 3;
29.5. vertės visuomenei kūrimas – 3.
30. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
30.1. informacijos valdymas – 3.
31. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
31.1. viešųjų pirkimų išmanymas – 3.
 
 
Susipažinau
 
(Parašas)
 
(Vardas ir pavardė)
 
(Data)