TEISĖS IR BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIAUS  
ŪKVEDYS  
 
Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 
Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: