PATVIRTINTA
Studijų kokybės vertinimo centras
2022 m. sausio 3 d.
Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus įsakymas Nr.: V-1
 
STUDIJŲ KOKYBĖS VERTINIMO CENTRAS
INSTITUCINIO VERTINIMO SKYRIAUS
VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
 
I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
 
1. Pareigybės lygmuo – IX pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.
 
II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS
3. Pagrindinė veiklos sritis:
3.1. viešųjų paslaugų teikimo administravimas.
4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):
4.1. sprendimų įgyvendinimas;
4.2. stebėsena ir analizė.
 
III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA
 
5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:
5.1. išorinio aukštųjų mokyklų veiklos vertinimo ir akreditavimo, Lietuvos aukštųjų mokyklų filialų Lietuvos Respublikoje paraiškų leidimui vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą gauti vertinimo organizavimas.
6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:
6.1. konsultavimas išorinio aukštųjų mokyklų veiklos vertinimo klausimais;
6.2. informacijos apie išorinį aukštųjų mokyklų veiklos kokybės užtikrinimą rinkimas ir analizė.
 
IV SKYRIUS
FUNKCIJOS
 
7. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
8. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
9. Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.
10. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.
11. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą.
12. Apdoroja su viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusios informacijos apdorojimą.
13. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
14. Organizuoja viešųjų paslaugų teikimo administravimą arba prireikus koordinuoja viešųjų paslaugų teikimo administravimo organizavimą.
15. Rengia ir teikia pasiūlymus su viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusiais klausimais.
16. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo rengimą.
17. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
18. Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.
19. Organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą arba prireikus koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą.
20. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.
21. Atstovauja Centrui kitose įstaigose ir organizacijose, dalyvauja pasitarimuose, kuriuose svarstomi su Centro veikla susiję klausimai, bei bendradarbiauja su kitomis mokslą ir studijas reguliuojančiomis ir administruojančiomis institucijomis.
22. Nuolat peržiūri ir susipažįsta su naujais teisės aktais ir (ar) jų pakeitimais, susijusiais su priskirtos atsakomybės sritimi, jais vadovaujasi.
23. Dalyvauja darbo grupėse ar komisijose teisės aktų projektams ar jų pataisoms, susijusioms su aukštųjų mokyklų veikla, mokslu ir studijomis, rengti.
24. Mažos vertės viešuosiuose pirkimuose atlieka organizatoriaus funkcijas.
25. Nesant Skyriaus vedėjo, laikinai vykdo jo funkcijas. Nesant kito Skyriaus vyriausiojo specialisto, vykdo jo funkcijas.
26. Pagal pareigybei priskirtą kompetenciją yra atsakingas už asmens duomenų tvarkymą laikydamasis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir jį įgyvendinančių teisės aktų reikalavimų.
27. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.
 
V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
 
28. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
28.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; 
28.2. studijų kryptis – istorija (arba);
28.3. studijų kryptis – informatika (arba);
28.4. studijų kryptis – politikos mokslai (arba);
28.5. studijų kryptis – matematika (arba);
arba:
28.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; 
28.7. darbo patirtis – aukštojo mokslo srities patirtis;
28.8. darbo patirties trukmė – 1 metai. 
29. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
29.1. kalba – anglų;
29.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.
VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS
 
30. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
30.1. vertės visuomenei kūrimas – 3;
30.2. organizuotumas – 3;
30.3. patikimumas ir atsakingumas – 3;
30.4. analizė ir pagrindimas – 3;
30.5. komunikacija – 4.
31. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
31.1. informacijos valdymas – 3;
31.2. dalykinių ryšių tinklo kūrimas – 3;
31.3. tarpkultūrinė komunikacija – 3.
 
 
 
Susipažinau
 
(Parašas)
 
(Vardas ir pavardė)
 
(Data)