STUDIJŲ KOKYBĖS VERTINIMO CENTRO 
PROJEKTO VEIKLŲ VYKDYTOJAS  
 
Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 
Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: