KVALIFIKACIJŲ VERTINIMO SKYRIAUS 
VEDĖJAS  
 
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo tokias funkcijas: 
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: