INSTITUCINIO VERTINIMO SKYRIAUS
VEDĖJAS
  

 
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: 
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: