STUDIJŲ KOKYBĖS VERTINIMO CENTRO
DIREKTORIUS 
 
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:   
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: