Vertinimo rezultatai

Mokymo įstaigos paieška:

Šiaulių valstybinė kolegija

Informacija atnaujinta 2019 m. Kovo 05 d.

Apie mokymo įstaigą

Šiaulių valstybinė kolegija (ŠVK) yra vienintelė valstybinė kolegija Šiaulių regione. Kolegija įsteigta 2002 m. reorganizavus dvi aukštesniąsias medicinos ir technikos mokyklas. 

ŠVK sudaro Sveikatos priežiūros ir Verslo technologijų fakultetai, kuriose yra vykdomos 26 studijų programos. Šiuo metu kolegijoje studijuoja 1766 studentai ir dėsto 163 dėstytojai. 

ŠVK vizija – lyderiaujanti Šiaurės Lietuvos regione, konkurencinga ir pripažinta Lietuvoje ir Europoje valstybinė aukštoji mokykla, besikeičianti sparčiau nei vyksta pokyčiai jos aplinkoje, užtikrinanti perspektyvių studijų programų pasiūlą, aukštą studijų kokybę ir žinių bei praktinių gebėjimų dermę, plėtojanti socialinės partnerystės ryšius, kurianti motyvuojančią akademinę aplinką ir ugdanti bendražmogiškas vertybes intelektualioji organizacija. 

ŠVK misija – sudaryti sąlygas įgyti taikomąja moksline veikla grindžiamą profesinio bakalauro laipsnį arba profesinio bakalauro laipsnį ir kvalifikaciją, užtikrinti studijų kokybę ir Europos Sąjungos standartus atitinkantį studijų procesą; lanksčiai ir greitai reaguoti į darbo rinkos pokyčius, rengti kvalifikuotus specialistus, vykdyti perkvalifikavimą, tęstinį mokymą, ugdyti švietimui, kultūrai ir žinioms imlią visuomenę; ugdyti kūrybingą, išsilavinusią, orią, etiškai atsakingą, pilietišką, savarankišką ir verslią asmenybę.

Ekspertų grupė

Ekspertų grupė, sudaryta iš 6 asmenų, dalyvavo vizite aukštojoje mokykloje 2013 m. lapkričio 5 – 7 d.:

 • Prof. Dr. Erich Hoedl, grupės vadovas, Vupertalio universiteto profesorius emeritas, Europos mokslo ir menų akademijos viceprezidentas (EASA), Austrija;
 • Prof. Sue Frost, grupės sekretorė, Huddersfieldo universiteto profesorė emeritė, Jungtinės Karalystės Aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo agentūros (QAA), Airijos kokybės užtikrinimo agentūros (QQI) ekspertė, Jungtinė Karalystė;
 • Dr. Jacques Kaat, Vebsterio universiteto akademinių reikalų direktorius, buvęs Airijos kokybės užtikrinimo agentūros (QQI) ekspertas, Leideno patariančiosios tarybos tarptautinei jaunimo organizacijai AIESEC narys, Nyderlandai;
 • Dr. Tiit Roosma, Estijos informacinių technologijų kolegijos direktorius, buvęs Estijos kokybės užtikrinimo agentūros (EKKA) ekspertas, Estija;
 • Mindaugas Paunksnis, Kolumbijos universiteto Odontologijos departamento administratorius, buvęs Lietuvos Mokslo ir studijų institucijų vertinimo tarybos narys, Jungtinės Amerikos Valstijos;
 • Greta Kasperavičiūtė, Kauno technologijos universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto studentė, Lietuva.

Veiklos įvertinimas ir akreditavimas

Šiaulių valstybinės kolegijos veikla įvertinta teigiamai. Šis sprendimas priimtas atsižvelgiant į:

 • Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro 2013 m. birželio 14 d. sprendimą Šiaulių valstybinės kolegijos realiuosius išteklius įvertinti teigiamai (MOSTA sprendimas).
 • Tarptautinės ekspertų grupės siūlymą Šiaulių valstybinės kolegijos veiklą įvertinti teigiamai (vertinimo išvados).

Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2014 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. SV6-10 Šiaulių valstybinė kolegija akredituota 6 metams.

Ekspertų įvertinimas:

Veiklos sritis Įvertinimas
Strateginis valdymas Teigiamas
Studijos ir mokymasis visą gyvenimą Teigiamas
Mokslo ir (arba) meno veikla Teigiamas
Poveikis regionų ir visos šalies raidai Teigiamas
MOSTA sprendimas Teigiamas

Aukštosios mokyklos veiklos geroji praktika

 • Indėlis į regiono darbo jėgos specializuotų įgūdžių ugdymą;
 • Studentų mokslo taikomosios veiklos įtraukimas į studijų programas, apimant praktiką darbo vietoje ir praktinius tyrimus;
 • Dėstymo ir mokymosi infrastruktūra, leidžianti pritaikyti įvairiausius dėstymo metodus;
 • Europinio finansavimo pritraukimas, įskaitant paramą tarptautinėms konferencijoms;
 • Absolventų ir alumni entuziazmas, įsipareigojimas ir parama Kolegijai;
 • Didelis Kolegijos personalo ir darbdavių dėmesys studentų mokymosi patirčiai;
 • Kvalifikuotas išteklių valdymas, kuris užtikrina, kad ŠVK išliktų stabili, gyvybinga ir pasiektų visų savo finansavimo tikslų.

Rekomendacijos veiklos tobulinimui

 • Pagerinti Kolegijos sprendimų priėmimo ir valdymo struktūras, siekiant užtikrinti, kad Kolegijos pasiekimus ir potencialą būtų galima palyginti ir atspindėti būdais, kurie labiau akcentuotų Kolegijos aukštos kokybės taikomosios mokslo veiklos ir dėstymo poveikį;
 • Strategiškai investuoti į mokslo lyderystę, kuri užtikrintų, kad ištekliai, rezultatų matavimas ir mokslinis produktyvumas būtų koordinuojami instituciniu lygmeniu;
 • Parengti į etapus suskirstytą tarptautiškumo planą, paremtą pagrindiniais veiklos rodikliais ir poveikio analizės programa;
 • Gerinti viešą informaciją, teikiamą  socialiniams partneriams ir ypač potencialiems strateginiams mokslo veiklos partneriams, siekiant efektyviau atspindėti Kolegijos veiklos inovatyvų pobūdį;
 • Išplėtoti Kolegijos ilgalaikių strateginių sutarčių vaidmenį ir funkcijas, sustiprinti strateginius tikslus prisidedant prie regiono raidos.

Aukštosios mokyklos veiklos gerinimo planą galima rasti čia2018 m. balandžio 9 d. švietimo ir mokslo ministrės įsakymu Nr. V-341 buvo sudaryta Kolegijų vertinimo komisija, kurios užduotis – įvertinti Lietuvos valstybinių kolegijų būklę šalies, regiono, švietimo sektoriaus, ūkio, demografinės, socialinės aplinkos kontekste ir pateikti rekomendacijas dėl kiekvienos iš jų raidos perspektyvų. Komisijos pavedimu buvo parengti valstybinių kolegijų profiliai. 

Su Šiaulių valstybinės kolegijos profiliu galite susipažinti čia

 

Atgal