Vertinimo rezultatai

Mokymo įstaigos paieška:

Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla

Informacija atnaujinta 2019 m. Kovo 05 d.

Apie mokymo įstaigą

Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla (LAJM) įsteigta 1948 m. 1991 m. ji reorganizuota į Klaipėdos aukštesniąją jūreivystės mokyklą. 2008 m. patvirtintas oficialus įstaigos pavadinimas – Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla (angl. Lithuanian Maritime Academy). Tai – vienintelė šalyje ilgametę veiklos patirtį tarptautinėje jūrininkų rengimo srityje turinti aukštoji mokykla. LAJM vykdomos koleginės studijos, neformalus suaugusiųjų mokymas ir plėtojami taikomieji moksliniai tyrimai jūrų transporto sektoriaus srityje.

Šiuo metu LAJM vykdo 7 studijų programas, kuriose studijuoja 688 studentai ir dėsto 90 dėstytojų. 

LAJM misija – rengti aukštos kvalifikacijos jūrų ir vidaus vandenų transporto sektoriaus specialistus sėkmingai profesinei veiklai ir karjerai šalies bei tarptautiniame vandens transporto sektoriuje, pagrindžiant studijas, neformalųjį suaugusiųjų švietimą ir tęstinį profesinį mokymą jūrine kultūra bei tradicijomis, ugdant pagarbą demokratinėms vertybėms, atsakomybę ir lyderystę.

LAJM vizija – moderni aukštoji mokykla, vykdanti tarptautinėje erdvėje pripažįstamas studijų programas, lyderis Baltijos šalyse rengiant jūrų ir vidaus vandenų transporto sektoriaus specialistus.

Ekspertų grupė

Ekspertų grupė, sudaryta iš 6 asmenų, dalyvavo vizite aukštojoje mokykloje 2012 m. kovo 27 – 29 d.:

 • Prof. Hans Peter Jensen, grupės vadovas, buvęs Danijos technikos universiteto rektorius, Danija;
 • Dr. David Cairns, grupės sekretorius, Aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo įmonės vadovas, Jungtinė Karalystė;
 • Dr. Markku Karkama, vyresnysis jūreivystės inspektorius, Suomijos transporto saugumo agentūra, Suomija;
 • Dr. Rasa Lekavičė, Klaipėdos aukštosios verslo mokyklos direktoriaus pavaduotoja studijoms, Lietuva;
 • Dr. Henrikas Mykolaitis, LINPRA direktorius (darbdavių atstovas), Lietuva;
 • Dionis Martsinkevichus, studentas, VGTU studentų atstovybės pirmininkas, Lietuva.

Veiklos įvertinimas ir akreditavimas

LAJM veikla įvertinta teigiamai. Šis sprendimas priimtas atsižvelgiant į:

 • Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro 2012 m. birželio 22 d. sprendimą Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos realiuosius išteklius įvertinti teigiamai (MOSTA sprendimas).
 • Tarptautinės ekspertų grupės siūlymą Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos veiklą įvertinti teigiamai (vertinimo išvados).

Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2012 m. rugpjūčio 14 d. įsakymu Nr. SV6-41 LAJM akredituota 6 metams

Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 2 d. įsakymu Nr. SV6-32 akreditavimo terminas pratęstas

Ekspertų įvertinimas:

Veiklos sritis Įvertinimas
Strateginis valdymas Teigiamas
Studijos ir mokymasis visą gyvenimą Teigiamas
Mokslo ir (arba) meno veikla Teigiamas
Poveikis regionų ir visos šalies raidai Teigiamas
MOSTA sprendimas Teigiamas

Aukštosios mokyklos veiklos geroji praktika

 • Darbuotojų, galinčių prisidėti prie laipsnį suteikiančių studijų ir taikomųjų tyrimų, skaičiaus didinimas;
 • Patikimų bei veiksmingų priemonių dėstytojų kvalifikacijai ir kompetencijai užtikrinti diegimas;
 • Aktyvi veikla jūrinio slėnio projekte ir bendradarbiavimas su kitais partneriais Klaipėdos regione.
 • Praktikos galimybių kontrolė ir valdymas,  atsiliepimų po praktikos kaupimas ir analizė;
 • Tvirti ryšiai su absolventais bei grįžtamojo ryšio iš absolventų užtikrinimas siekiant tobulinti studijas.

Rekomendacijos veiklos tobulinimui

Strateginis valdymas

 • sekti LAJM metinę pažangą lyginant su strateginiame veiklos plane apibrėžtomis užduotimis bei tikslais;
 • suderinti Europos standartų ir gairių (ESG) 1 dalies nuostatas dėl kokybės užtikrinimo ir LAJM  taikomos kokybės vadybos sistemos (KVS) nuostatas;
 • aprašyti reikšmingų vidaus bei išorės vertinimų rezultatus, pateikti savo nuomonę apie juos ir nurodyti, kokių priemonių imtasi;
 • programų priežiūros komitetai turėtų svarstyti katedrų vedėjų parengtus programų įvertinimus bei tobulinimo rekomendacijas;
 • padėti nuotoliniu būdu besimokantiems studentams, pritaikyti infrastruktūros prieinamumą fiziškai neįgaliems asmenims
 • biblioteką paversti žinių centru.

Studijos ir mokymasis visą gyvenimą

 • svarstyti studentų perkėlimo į aukštesnį kursą bei nubyrėjimo rodiklius ir analizuoti priemones, kurių imasi Lietuvos ir kitos aukštosios mokyklos šios srities problemoms spręsti;
 • skleisti informaciją apie savo absolventų įdarbinimą Lietuvos visuomenės nuomonės formuotojams;
 • siekti, kad absolventai grįžtų į LAJM dirbti pedagoginį ar mokslinį darbą;
 • tęsiant internacionalizavimą, teikti paramą dėstytojams bei pagalbiniam personalui, besimokantiems jūrinės anglų kalbos, kad per tam tikrą laikotarpį būtų galima pasiūlyti bent vieną laipsnį suteikiančią programą anglų kalba.

Mokslo ir (ar) meno veikla

 • aiškiau apibrėžti LAJM mokslinių taikomųjų tyrimų vietą kokybės užtikrinimo sistemos atžvilgiu.

Poveikis regionų ir visos šalies raidai

 • aktyviau analizuoti turimas bendradarbiavimo ir konsorciumų galimybes regione ir už jo ribų.

Aukštosios mokyklos veiklos gerinimo planą galima rasti čia2018 m. balandžio 9 d. švietimo ir mokslo ministrės įsakymu Nr. V-341 buvo sudaryta Kolegijų vertinimo komisija, kurios užduotis – įvertinti Lietuvos valstybinių kolegijų būklę šalies, regiono, švietimo sektoriaus, ūkio, demografinės, socialinės aplinkos kontekste ir pateikti rekomendacijas dėl kiekvienos iš jų raidos perspektyvų. Komisijos pavedimu buvo parengti valstybinių kolegijų profiliai. 

Su Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos profiliu galite susipažinti čia

 

Atgal