Vertinimo rezultatai

Mokymo įstaigos paieška:

Vytauto Didžiojo universitetas

Informacija atnaujinta 2019 m. Kovo 21 d.

Apie mokymo įstaigą

Vytauto Didžiojo universitetas (VDU) yra valstybinė aukštojo mokslo įstaiga, kildinama iš 1920 m. Kaune įsteigtų Aukštųjų kursų. 1950 m. VDU buvo uždarytas, 1989 m. – atkurtas siekiant skleisti liberalias humanistines aukštojo mokslo ir tyrimų idėjas Lietuvoje ir už jos ribų. 

2019 m. duomenimis, VDU yra 10 fakultetų, 2 akademijos ir 2 institutai. 

VDU siūlo 77 bakalauro, 85 magistrantūros, 1 vientisąsias ir 1 profesinės pedagogikos studijas, 18 doktorantūros studijų humanitarinių, socialinių, fizinių, biomedicinos mokslų srityse. VDU mokosi 11786 studentai (iš kurių 8070 bakalauro studijų, 2942 magistrantai, 232 doktorantai, 323 vientisųjų studijų, 120 profesinės pedagogikos studijų studentai), dirba 1049 dėstytojai. 

VDU vizija – aktyvus, modernus, globaliai atpažįstamas, artes liberales principus puoselėjantis klasikinis universitetas. 

VDU misija – būti bendruomeniška mokslo, menų ir studijų institucija, tęsti 1922 m. Kaune įkurto Lietuvos universiteto misiją, sudaryti liberalias ugdymosi sąlygas, plėtoti partnerystę, aktyviai dalyvauti Kauno gyvenime, kurti Lietuvos ateitį ir prisidėti prie pasaulio kultūros ir mokslo raidos. 

2018 m. birželio 5 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė nutarimą „Dėl Lietuvos edukologijos universiteto ir Aleksandro Stulginskio universiteto reorganizavimo prijungimo prie Lietuvos Vytauto Didžiojo universiteto būdu ir Vytauto Didžiojo universiteto statuto patvirtinimo“. Juo nutarta nuo 2019 m. sausio 1 d. reorganizuoti Lietuvos edukologijos universitetą (LEU) ir Aleksandro Stulginskio universitetą (ASU) prijungimo prie Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) būdu. 

Nuo 2019 m. sausio 1 d. ASU tapo VDU Žemės ūkio akademija, o LEU – VDU Švietimo akademija.  

 

Ekspertų grupė

Ekspertų grupė, sudaryta iš 7 asmenų, dalyvavo vizite aukštojoje mokykloje 2014 m. gegužės 13 – 15 d.:

 • Prof. dr. Luc Weber, grupės vadovas, buvęs Ženevos universiteto rektorius, buvęs Protestantų teologijos fakulteto tarybos prezidentas, aukštojo mokslo profesionalus konsultantas, Šveicarija;
 • Prof. Susan Anne Frost, grupės sekretorė, Huddersfieldo universiteto profesorė-emeritė, Jungtinės Karalystės Aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo agentūros vertinimo ekspertė, Airijos kokybės užtikrinimo agentūros ekspertė, Jungtinė Karalystė;
 • Dr. Peter Wells, Bukarešto profesinio mokymo kolegijos direktorius, aukštojo mokslo profesionalus konsultantas, buvęs UNESCO aukštojo mokslo padalinio vadovas, Rumunija;
 • Dr. Annie Doona, Dublino Menų, Dizaino ir technologijų instituto prezidentė, Airija;
 • Dr. Hans Robert Hansen, Vienos Ekonomikos ir verslo universiteto profesorius emeritas, buvęs šio universiteto rektorius, buvęs Austrijos kokybės užtikrinimo agentūros viceprezidentas, Austrija;
 • Aldona Savičienė, UAB „AM sprendimai“ direktorė/savininkė, Lietuva;
 • Andrius Zalitis, studentų atstovas, Lietuvos studentų sąjungos viceprezidentas, Lietuva.

Veiklos įvertinimas ir akreditavimas

Vytauto Didžiojo universiteto veikla įvertinta teigiamai. Šis sprendimas priimtas atsižvelgiant į:

 • Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro 2013 m. birželio 14 d. sprendimą Vytauto Didžiojo universiteto realiuosius išteklius įvertinti teigiamai (MOSTA sprendimas).
 • Tarptautinės ekspertų grupės siūlymą Vytauto Didžiojo universiteto veiklą įvertinti teigiamai (Vertinimo išvados).

Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. SV6-44 Vytauto Didžiojo universitetas akredituotas 6 metams.

Ekspertų įvertinimas:

Veiklos sritis Įvertinimas
Strateginis valdymas Teigiamas
Studijos ir mokymasis visą gyvenimą Teigiamas
Mokslo ir (arba) meno veikla Teigiamas
Poveikis regionų ir visos šalies raidai Teigiamas
MOSTA sprendimas Teigiamas

Aukštosios mokyklos veiklos geroji praktika

 • Universiteto misija plėtoti liberaliuosius menus yra stipri, nuosekli ir įgyvendinama praktiškai.
 • Mokymosi atmosfera ir kultūra grindžiama pagalba, daugiausia dėmesio skiriant studentui.
 • Universitete vyrauja kolegialumo atmosfera, skatinanti dirbti bendradarbiaujant ir lanksčiai, ypač mokslo tyrimų klasteriuose. 
 • VDU vaidina labai svarbų vaidmenį kultūriniame ir akademiniame Kauno gyvenime. Be VDU miestas būtų daug skurdesnis.
 • Studentai yra nepaprastus įgaliojimus turintys Universiteto ambasadoriai, turintys aukšto lygio žinių ir intelektinių gebėjimų.
 • Išorės partneriai ir Universiteto absolventai ypač vertina Universitetą baigusių studentų lankstumą, gebėjimą prisitaikyti ir kritinį jų mastymą.
 • Išorės partneriai yra užmezgę glaudžius ryšius su fakultetais, kuriuos galima strategiškai išnaudoti tolesnei VDU plėtrai.
 • Įsipareigojimas didinti veiklos tarptautiškumą yra viena iš VDU misijų, pagal kurią aktyviai remiamas studentų ir dėstytojų judumas.
 • Tinkama parama teikiama sunkumų mokytis ar fizinę negalią turintiems asmenims. Universitete tinkamai teikiama tarnybų pagalba, VDU gerai rūpinasi savo studentais.
 • Universiteto mokymosi ir realieji ištekliai yra puikūs. Mokymosi aplinka yra labai aukštų standartų, ypač praktinių užsiėmimų kabinetai ir auditorijos. 
 • Studentams yra plačiai atstovaujama, jų klausoma, į jų nuomones atsižvelgiama.
 • Tinkama Universiteto darbuotojų pusiausvyra lyčių atžvilgiu. VDU siūlo vienodas karjeros galimybes visiems.

Rekomendacijos veiklos tobulinimui

Strateginis valdymas

 • Apgalvoti, kaip stiprinti savo, kaip liberaliųjų menų universiteto, tapatybę, šalies ir tarptautiniu mastu.
 • Veiksmingiau apibrėžti strateginius tikslus. Turėtų būti nustatyti kiekybiniai rodikliai, kurie būtų lengvai išmatuojami ir padedantys tiksliau įvertinti pasiektų rezultatų pažangą bei pagrindinių strateginių veiklų poveikį.
 • Tobulinti strateginius ilgalaikių ir vidutinių planų uždavinius, į kuriuos atsižvelgdama institucija galėtų veiksmingiau valdyti pokyčius ir prognozuoti savo ateitį.
 • Peržiūrėti šiuo metu taikomą rizikos nustatymo ir valdymo tvarką.
 • Ieškoti būdų užtikrinti įvairesnius ir papildomus pajamų srautus, garantuosiančius VDU gyvybingumą ateityje.
 • Peržiūrėti Kokybės ir inovacijų centro vaidmenį ir funkcijas, siekiant veiksmingiau valdyti akademinės veiklos kokybę Universiteto lygmeniu.
 • Mažinti studentų nubyrėjimo rodiklius, sukuriant veiksmingesnę ir sistemiškesnę individualią studentų pažangos stebėjimo ir pagalbos jiems teikimo tvarką.
 • Peržiūrėti būdus, kaip išorės partneriai gali prisidėti prie strateginio planavimo. Fakultetų lygiu ryšiai su socialiniais partneriais ir dalininkais yra labai stiprūs – jie turėtų būti plėtojami, kad būtų reikšmingesni planuojant VDU strategiją.
 • Įvertinti administracinių tarnybų centralizavimo lygį, ieškant galimybių taupyti išteklius.

Studijos ir mokymasis visą gyvenimą

 • Peržiūrėti mokymosi visą gyvenimą galimybes, kurios galėtų būti toliau plėtojamos kuriant papildomas mokymosi paslaugas platesnei bendruomenei ir pramonei.
 • Apsvarstyti, ar renkantis studijų programas galima būtų išvengti labai panašių programų tobulinimo ir tam tikrų programų sutapimo.
 • Sukurti tikslingesnę tarptautinės veiklos strategiją.
 • Apsvarstyti būdus, kaip būtų galima padidinti lyginimo su kitomis aukštosiomis mokyklomis ir išorės vertinimo (bei tarpininkavimo) vaidmenį vertinimo procese, taip praplečiant kokybės užtikrinimo priemonių spektrą.

Mokslo ir (ar) meno veikla

 • Peržiūrėti mokslo tiriamosios veiklos funkciją ir priimti sprendimą, ar institucija siekia tapti pirmaujančia mokslo tyrimų informaciją kaupiančia liberaliųjų menų institucija Europoje, ar intensyviai mokslo tiriamąją veiklą vykdančia ir tarptautiniu mastu svarbia institucija, garsėjančia pasaulyje savo mokslo pasiekimais.
 • Apibrėžti prioritetines Universiteto vykdomos mokslo tiriamosios veiklos sritis, siekiant aktyvinti šią veiklą ir išlaikyti nubrėžtą strateginę veiklos kryptį.

Poveikis regionų ir visos šalies raidai

 • Imtis aktyvių veiksmų populiarinti ir pabrėžti unikalų Universiteto kaip liberaliųjų menų universiteto įvaizdį Lietuvoje ir pasaulyje.
 • Išnaudoti esamą VDU prestižą ir reputaciją populiarinant liberaliuosius menus ir strategiškai bendradarbiauti su  išoriniais dalininkais.
 • Ieškoti būdų, kaip teikti paramą Universiteto absolventams ir kaip juos sistemingiau išnaudoti įgyvendinant strategines VDU veiklos kryptis.

Aukštosios mokyklos veiklos gerinimo planą galima rasti čia.

Atgal