Vertinimo rezultatai

Mokymo įstaigos paieška:

Klaipėdos universitetas

Informacija atnaujinta 2018 m. Rugpjūčio 03 d.

Apie mokymo įstaigą

Klaipėdos universitetas savo veiklą pradėjo 1991 m., sujungus keletą Klaipėdos mieste veikusių aukštųjų mokyklų. KU įkurtas jūrinės problematikos moksliniams tyrimams ir studijoms vykdyti, Lietuvos vakarų regiono plėtrai skatinti, Lietuvos dalyvavimui formuojant Baltijos jūros regioną stiprinti.

KU vizija – Vakarų Lietuvos universitetas, daugiasritis ir tarpdisciplininis, integruotas į tarptautinius akademinius tinklus, nacionalinis ir Baltijos regiono jūros mokslų ir studijų lyderis, kultūros paveldo puoselėtojas ir visą gyvenimą trunkančio mokymosi centras. Misija – Lietuvos – jūrų valstybės ir Baltijos jūros regiono mokslo, menų ir studijų centras, rengiantis aukščiausios kvalifikacijos specialistus ir puoselėjantis humanistines vertybes. 2017 m. KU turi virš 3400 studentų, vykdomos 56 pirmos pakopos ir 58 antros pakopos studijų programos.

Ekspertų grupė

Ekspertų grupė, sudaryta iš 7 asmenų, dalyvavo vizite aukštojoje mokykloje 2012 m. vasario 28 - kovo 1 d.:

 • Prof. dr. Bent K. Schmidt-Nielsen, grupės vadovas, Karališkojo veterinarijos ir žemės ūkio universiteto buvęs rektorius, Danija;
 • Gregory Clark, grupės sekretorius, Salfordo universiteto asocijuotas sekretorius, Jungtinė Karalystė;
 • Prof. dr. Jürgen Kohler, Greifsvald universiteto Teisės ir verslo vadybos fakulteto dekanas, Vokietija;
 • Dr. Heli Mattisen, Estijos kokybės užtikrinimo agentūros direktorė, buvusi Talino universiteto akademinių reikalų prorektorė, Estija;
 • Dr. Saulius Vengris, Vilniaus dailės akademijos strateginės raidos prorektorius, Lietuva;
 • Dr. Aleksandras Abišala, UAB „A. Abišala ir partneriai“ direktorius, Lietuva;
 • Milena Medineckienė, studentė, Vilniaus Gedimino technikos universiteto ir Karališkojo technologijos instituto Švedijoje doktorantūros studentė, Lietuva.

Veiklos įvertinimas ir akreditavimas

Klaipėdos universiteto veikla įvertinta teigiamai. Šis sprendimas priimtas atsižvelgiant į:

 • Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro 2012 m. birželio 22 d. sprendimą Klaipėdos universiteto realiuosius išteklius įvertinti teigiamai (MOSTA sprendimas).
 • Tarptautinės ekspertų grupės siūlymą Klaipėdos universiteto veiklą įvertinti teigiamai (vertinimo išvados).

Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2012 m. rugpjūčio 14 d. įsakymu Nr. SV6-37 Klaipėdos universitetas akredituotas 6 metams

Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 2 d. įsakymu Nr. SV6-32 akreditavimo terminas pratęstas

Ekspertų įvertinimas:

Veiklos sritis Įvertinimas
Strateginis valdymas Teigiamas
Studijos ir mokymasis visą gyvenimą Teigiamas
Mokslo ir (arba) meno veikla Teigiamas
Poveikis regionų ir visos šalies raidai Teigiamas
MOSTA sprendimas Teigiamas

Aukštosios mokyklos veiklos geroji praktika

 • KU interneto svetainė aiški, gerai suplanuota ir informatyvi, pagirtinas svarbiausios viešos informacijos pateikimą šioje svetainėje.
 • KU parodė gerai suprantantis, kad būtina įtraukti studentus į veiklos tobulinimo procesą, žinoti studentų nuomones ir orientuoti juos į profesinį tobulinimąsi bei įsidarbinimo galimybių didinimą.
 • Grupė palaiko KU ketinimą toliau investuoti į tarptautinį mobilumą; pripažįstama, kad, vietos lygmeniu gauta pavyzdinė nauda ir tai padarė įtaką programų įgyvendinimui.
 • Galima pagirti KU už jo pastangas sunkiomis ir konkurencingomis finansavimo sąlygomis išlaikyti ir didinti 2 pakopos studentų skaičių, visų pirma nacionalinio ir tarptautinio bendradarbiavimo būdu.
 • Grupė vertina glaudžius KU bendradarbiavimo santykius mokslinių tyrimų srityje su verslo bei socialiniais partneriais.
 • Grupė pripažįsta reikšmingą KU įtaką regiono ir miesto partneriams, universitetui įgyvendinant su menu susijusią veiklą.
 • Pagirtina KU iniciatyva atsiliepti į LRV siekį, kad Klaipėdos universitetas taptų svarbiausiu Baltijos slėnio koordinatoriumi. Buvo sukurta platforma gilesniam ir platesniam bendradarbiavimui su verslo partneriais.

Rekomendacijos veiklos tobulinimui

 • Rekomenduojama, kad Klaipėdos universiteto vidaus ir išorės suinteresuotieji asmenys iš naujo apsvarstytų universiteto viziją ir misiją, universiteto vadovybei siekiant užtikrinti, kad darbuotojai palaikytų jos suformuluotą vizijos ir misijos koncepciją (principas “iš viršaus į apačią”) ir kad formuluojat viziją bei misiją būtų atsižvelgta į suinteresuotųjų asmenų poreikius ir nuomones.
 • Performulavus strateginius tikslus ir atsižvelgiant į rekomenduojamą vizijos ir misijos persvarstymą, po to juos validuoti, visų pirma suderinant su išorės ir vidaus suinteresuotaisiais asmenimis, o po to numatant strateginį reikiamų išteklių paskirstymą.
 • Toliau svarstant KU strateginių tikslų pagrįstumą bei susijusį strateginį išteklių paskirstymą, reikėtų parengti išsamesnį gairių, išteklių implikacijų ir naudos “tvarkaraštį”, išreikštą tikslių kokybinių ir kiekybinių rodiklių pavidalu, kad būtų galima skaidriau kontroliuoti įgyvendinimą.
 • Rekomenduojama pradėti reguliariai rengti apžvalgines ataskaitas apie individualų akademinės kokybės užtikrinimą ir paramos paslaugų teikimą centralizuotai bei vietos lygmeniu ir teikti jas Senatui įvertinti.
 • Siūloma, kad atlikus palyginimą su kitais universitetais, būtų įvertinta, ar dabartinė akademinė struktūra optimali, visų pirma mokslinių tyrimų ir dėstymo veiklos požiūriu.
 • Siūloma, kad KU įvertintų, kokio tipo tarnybos geriausiai padėtų įgyvendinti strategiją, ir ar jas būtų galima pertvarkyti, užtikrinant darbuotojų tobulinimąsi ir efektyvesnį vadovavimą, kad jos teiktų tinkamą, aktyvią ir informacija pagrįstą paramą akademiniams padaliniams bei strategijos įgyvendinimui.
 • Rekomenduojama teikti prioritetą 2012–2020 m. strateginio plėtros plano apimamiems kokybės valdymo ir vidaus valdymo organizacijos projektui ir išsiaiškinti visų universiteto procesų tikslus, atsakomybės pasidalijimą (ypač sutelkiant dėmesį į atsakomybės už tam tikrą procesą delegavimą arba nedelegavimą) bei procesų tarpusavio sąveiką. Visų pirma, KU turėtų užtikrinti, kad kokybės valdymo projektas gautų vykdomųjų darbuotojų paramą kaip sėkmingos universiteto plėtros garantas, kad šiam projektui būtų skirti reikiami darbuotojai, dalyvautų tobulinimosi veikloje.
 • Rekomenduojama atsižvelgiant į strateginio planavimo srities rekomendacijas, parengti aiškią personalo strategiją ir jos įgyvendinimo planą, kurį būtų galima kontroliuoti.
 • KU turėtų tęstų savo pradėtą plėtros darbą, tačiau remdamasi jau atliktomis plano analizėmis bei savianalize ir kad jo 2012 – 2020 m. strateginis veiklos planas būtų pagrįstas visapusiu rizikos veiksnių įvertinimu, patvirtintu ir nuolat stebimu Tarybos.
 • Vertinimo grupė nustatė, kad Klaipėdos universitetas akivaizdžiai turi galimybių strategiškai racionalizuoti savo programų paketą, galbūt konsoliduojant jas į plačias laipsnį suteikiančias programas, siūlančias įvairius kelius, visų pirma plačiau taikant moduliarizaciją.
 • KU strategiškai racionalizuodamas savo programų paketą, turėtų peržiūrėti su disciplina nesusijusius, bendruosius programų elementus, tardamasis su verslo ir socialiniais partneriais dėl absolventų galimybių įsidarbinti ir įtraukdamas į programas projektų valdymo, komandinio darbo, užsienio kalbų, įsidarbinimo galimybių ugdymo ir verslo įgūdžius.
 • Rekomenduojama parengti įgyvendinimo planą, kuriame būtų išdėstyti, kartu su pagrindiniais veiklos rodikliais ir gairėmis, realistiniai Klaipėdos universiteto pajamų didinimo tikslai užsakomųjų tyrimų, intelektinės nuosavybės teisių, patentų ir „purpurinių“ įmonių srityse.
 • Rekomenduojama, kad KU bendrojo strateginio planavimo kontekste parengtų institucinio lygmens poveikio priemones atsižvelgdamas į regiono ir šalies plėtros ypatumus. Tuo būtų siekiama palyginti katedrų veiklos rezultatus, pvz. pagal pastangas pritraukti studentų į KU, padidinti išorės partnerių ir suinteresuotųjų asmenų dalyvavimo laipsnį naudojantis gauta veiklos informacija, skleisti informaciją apie neabejotinus KU pasiekimus šioje srityje.
 • Rekomenduoja, kad, remdamasis ankstesne rekomendacija, jog KU turėtų parengti institucijos poveikio priemones, universitetas turėtų užtikrinti, kad šių priemonių efektyvumas ir analizė taptų standartine strateginio planavimo proceso dalimi.
 • KU turėtų apsvarstyti galimybę įkurti formalesnį konsultacijų forumą, kuriuo naudodamiesi verslo, socialiniai ir kultūriniai partneriai galėtų prisidėti prie Klaipėdos universiteto strateginio mąstymo.

Aukštosios mokyklos veiklos gerinimo planą galima rasti čia.

Atgal