Vertinimo rezultatai

Mokymo įstaigos paieška:

Utenos kolegija

Informacija atnaujinta 2019 m. Kovo 05 d.

Apie mokymo įstaigą

Utenos kolegija įsteigta 2000 m., sujungus Utenos verslo ir medicinos mokyklas, kurių pagrindu sukurta kolegijos struktūra ir vykdoma veikla. 

Šiuo metu Utenos kolegija vykdo 21 studijų programą dviejuose fakultetuose, kuriose studijuoja 1616 studentų. Kolegijoje dirba 244 dėstytojai. 

Kolegijos misija – rengti aukštąjį išsilavinimą turinčius specialistus, atitinkančius regiono, šalies ir Europos darbo rinkos poreikius, sudaryti tęstinio mokymosi sąlygas, veikti besikuriančios žinių visuomenės sąlygomis. 

Kolegijos vizija – moderni, dinamiška, nacionalinį ir tarptautinį pripažinimą pelniusi aukštojo mokslo institucija, skatinanti ir puoselėjanti akademinės bendruomenės žinių poreikius, kūrybiškumą, plėtojanti partnerystę ir aktyviai dalyvaujanti Aukštaitijos regiono bei Lietuvos gyvenime. 

Ekspertų grupė

Ekspertų grupė, sudaryta iš 6 asmenų, dalyvavo vizite aukštojoje mokykloje 2012 m. kovo 27 – 29 d.

 • Prof. dr. Bob Munn, grupės vadovas, Mančesterio universiteto profesorius emeritas, Jungtinės Karalystės kokybės užtikrinimo agentūros QAA ekspertas, Jungtinė Karalystė;
 • Mark Anthony Wainman, grupės sekretorius, Lydso Metropoliteno universiteto kokybės užtikrinimo vadovas, Jungtinė Karalystė;
 • Prof. dr. Johann Schneider, buvęs Frankfurto prie Meino taikomųjų mokslų universiteto rektorius ir prorektorius, aukštojo mokslo politikos ekspertas ir konsultantas, Vokietija;
 • Danutė Rasimavičienė, Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto dekanė, SPACE, Europos tinklo verslo ir kalbų studijoms, prezidentė, Lietuva;
 • Gintarė Vaitkiene, darbdavių atstovė, AB “Gemma sveikatos centras” direktorė, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytoja, Vilniaus kolegijos dėstytoja, Lietuva;
 • Lina Jonaitytė, studentė, Kauno kolegijos studentė, Lietuva.

Veiklos įvertinimas ir akreditavimas

Utenos kolegijos veikla įvertinta teigiamai. Šis sprendimas priimtas atsižvelgiant į:

 • Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro 2012 m. birželio 22 d. sprendimą Utenos kolegijos realiuosius išteklius įvertinti teigiamai (MOSTA sprendimas).
 • Tarptautinės ekspertų grupės siūlymą Utenos kolegijos veiklą įvertinti teigiamai (vertinimo išvados).

Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2012 m. rugpjūčio 14 d. įsakymu Nr. SV6-39 Utenos kolegija akredituota 6 metams

Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 2 d. įsakymu Nr. SV6-32 akreditavimo terminas pratęstas

Ekspertų įvertinimas:

Veiklos sritis Įvertinimas
Strateginis valdymas Teigiamas
Studijos ir mokymasis visą gyvenimą Teigiamas
Mokslo ir (arba) meno veikla Teigiamas
Poveikis regionų ir visos šalies raidai Teigiamas
MOSTA sprendimas Teigiamas

Aukštosios mokyklos veiklos geroji praktika

Strateginis valdymas

 • Kolegija turi aiškią strategiių tikslų vizijąInformacija apie strateginio plano įgyvendinimą aktyviai skelbiama Kolegijos steigėjams, socialiniams dalininkams, akademinei bendruomenei ir plačiajai visuomenei.
 • Kolegijos misija atitinka veiklą, kuria siekiama remti ir vystyti regioninę bendruomenę, stiprinti regioninio mokslo reikšmę Lietuvos aukštojo mokslo sistemoje, numatyti ir vystyti tarptautinę perspektyvą.
 • Kolegijos kokybės valdymo procesai yra veiksmingi.

Studijos ir mokymasis visą gyvenimą

 • Kolegija siūlo įvairių studijų krypčių profesinio bakalauro studijas nuolatine, ištęstine formomis, yra nuotolinių studijų galimybė.
 • Kolegijos siūlomos programos dera su misija bei regioniniais kolegijos tikslais.

Mokslo ir (arba) meno veikla

 • Mokslinių tyrimų sritys yra tinkamai suderintos su mokymo programomis ir regioniniais poreikiais, projektinė veikla ir taikomieji moksliniai tyrimai vykdomi įvairiose srityse, kurie atinka bendruosius Kolegijos tikslus.
 • Pasiekta gerų taikomosios mokslinės veiklos rezultatų.

Poveikis regionų ir visos šalies raidai

 • Kolegijos veikla aiškiai orientuota į regiono ir šalies plėtros tikslus ir yra sėkminga.
 • Siūlomos profesinio tobulėjimo programos, atitinkančios darbo rinkos poreikius.
 • Kolegija išvysčiusi ryšius su regioniniais ir nacionaliniais socialiniais partneriais, kurie visiškai palaiko jos misiją.
 • Peržengiant profesinės ir studentų veiklos ribas, kolegijos veikla  teikia didelę naudą regionui.

Rekomendacijos veiklos tobulinimui

Strateginis valdymas

 • Kolegijai rekomenduojama numatyti aiškesnį savo tikslų ir planų  įgyvendinimo galimybių vertinimą, stebėseną, aiškiai įsivardinti prioritetus.
 • Siekiant efektyviai valdyti rizikas, kokybės vertinimas turėtų būti ne epizodinis, bet skaidruss ir sistemingas, procedūros apibrėžtos, mažiau pasikliaujamadiskusijomis ar asmeniniais vertinimais.
 • Rekomenduojama išplėtoti įsivertinimo kultūrą, bei dokumentuoti ją. Aprašyta analizė galėtų būti naudojama ateities veiksmams planuoti.
 • Rekomenduojama atkakliai siekti išsikelto tikslo parengti savo kokybės sistemą.

Studijos ir mokymasis visą gyvenimą

 • Rekomenduojama plačiai naudojanis turima informacija sistemingiau įvertinti savo siūlomas programas, nustatyti aiškesnius prioritetus, kurie parodytų, kurios studijų formos svarbiausios ir turi būti aktyviau vystomos.
 • Personalas turėtų būti aktyviau skatinamas teikti studentams mokymosi medžiagą virtualiojoje studijų aplinkoje.
 • Rekomenduojama remti studentų ir personalo užsienio kalbų tobulinimą.

Mokslo ir (arba) meno veikla

 • Kolegija turėtų nustayti aiškesnius prioritetus, kurie parodytų, kokia reikšmė tenka regioniniam, nacionaliniam ir tarptautiniam kokybės pripažinimui; tai padėtų spręsti, kiek pastangų skirti įvairioms mokslinių  tyrimų kryptims  ir kokių standartų siekti.
 • Kolegijai rekomenduojama nusistatyti ambicingesnius kolegijos publikacijų  siekiamus tikslus, kurie padėtų siekti kolegijos nustatytų tikslų.

Poveikis regionų ir visos šalies raidai

 • Rekomenduojama įvesti sistemingesnį veiklos ir poveikio vertinimą, kuris padėtų patvirtinti savo pasiektus tikslus bei nurodytų tolimesnes plėtros gaires.

Aukštosios mokyklos veiklos gerinimo planą galima rasti čia2018 m. balandžio 9 d. švietimo ir mokslo ministrės įsakymu Nr. V-341 buvo sudaryta Kolegijų vertinimo komisija, kurios užduotis – įvertinti Lietuvos valstybinių kolegijų būklę šalies, regiono, švietimo sektoriaus, ūkio, demografinės, socialinės aplinkos kontekste ir pateikti rekomendacijas dėl kiekvienos iš jų raidos perspektyvų. Komisijos pavedimu buvo parengti valstybinių kolegijų profiliai.

Su Utenos kolegijos profiliu galite susipažinti čia

 

 

Atgal