Vertinimo rezultatai

Mokymo įstaigos paieška:

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija

Informacija atnaujinta 2019 m. Kovo 05 d.

Apie mokymo įstaigą

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija (VTDK) įsteigta 2008 m., Vilniaus technikos kolegiją prijungus prie Vilniaus statybos ir dizaino kolegijos. Šiuo metu VTDK – didžiausia technologijų ir menų kolegija Lietuvoje. Trijuose kolegijos rūmuose veikia keturi fakultetai: Statybos, Dizaino, Petro Vileišio geležinkelio transporto ir Technikos. 

Šiuo metu kolegijoje yra vykdoma 19 studijų programų, kuriose studijuoja 2419 studentų ir dirba 200 dėstytojų. 

VTDK misija – rengti atsakingus specialistus, tvariosios visuomenės narius inžinerijos ir dizaino srityje; mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros rezultatus padaryti prieinamus ir naudingus plačiajai visuomenei ir verslui. 

VTDK vizija – profesionalių inžinerijos ir dizaino srities specialistų praktikų, atitinkančių Europos standartus, ugdymo lyderė Lietuvoje, puoselėjanti besimokančios organizacijos kultūrą aukštoji mokykla, kurioje dėstytojai ir studentai kelia ambicingus profesinio tobulėjimo tikslus ir juos įgyvendindami reikšmingai prisideda prie tvariosios visuomenės kūrimo, versli žinių institucija, glaudžiai bendradarbiaujanti su socialiniais partneriais ir teikianti profesionalias paslaugas verslui. 

Ekspertų grupė

Ekspertų grupė, sudaryta iš 6 asmenų, dalyvavo vizite aukštojoje mokykloje 2014 m. spalio 14 – 16 d.

 • Stefan Delplace, grupės vadovas, UAB “Europos švietimo ir kokybės užtikrinimo ištekliai“ (EUREQA) savininkas ir vadovas, buvęs Europos aukštųjų mokyklų asociacijos (EURASHE) generalinis sekretorius, Belgija;
 • Dr. Gillian Mary King, grupės sekretorė, buvusi Jungtinės Karalystės Aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo agentūros (QAA) direktoriaus pavaduotoja, Jungtinė Karalystė;
 • Prof. Laust Joen Jakobsen, Kopenhagos universiteto kolegijos rektorius, Danija;
 • Prof. Roode Liias, Talino technologijų universiteto Statybos inžinerijos fakulteto Pastatų gamybos katedros vadovas, Architektūros ir urbanistikos katedros tarybos narys, Europos statybos inžinerijos asociacijos narys, Estija;
 • Doc. dr. Vincentas Vytis Stragys, Lietuvos statybos inžinierių sąjungos pirmininko pavaduotojas, Lietuva;
 • Lukas Jokūbas Jakubauskas, Kauno technologijos universiteto bakalauro studijų programos Informatikos inžinerija absolventas, Lietuva.

Veiklos įvertinimas ir akreditavimas

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos veikla įvertinta teigiamai. Šis sprendimas priimtas atsižvelgiant į:

 • Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro 2014 m. rugpjūčio 14 d. išvadą apie VTDK realiųjų išteklių atitiktį minimaliems studijų sąlygų ir organizavimo kokybės reikalavimams (MOSTA išvados).
 • Tarptautinės ekspertų grupės siūlymą Vilniaus technologijų ir dizaino kolegiją veiklą įvertinti teigiamai (vertinimo išvados).

Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2015 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. SV6-3 Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija akredituota 6 metams.

Ekspertų įvertinimas:

Veiklos sritis Įvertinimas
Strateginis valdymas Teigiamas
Studijos ir mokymasis visą gyvenimą Teigiamas
Mokslo ir (arba) meno veikla Teigiamas
Poveikis regionų ir visos šalies raidai Teigiamas
MOSTA sprendimas Teigiamas

Aukštosios mokyklos veiklos geroji praktika

 • Studentai ir socialiniai dalininkai aktyviai dalyvauja Studijų programų komitetų veikloje.
 • Kolegijoje veikianti kokybės kultūra padeda tobulinti Kolegijos veiklą.
 • Kolegija veiksmingai valdo ES projektus, kurių įgyvendinimas daro teigiamą poveikį studijų procesui.
 • Praktika grindžiamas studentų rengimas pagal Kolegijos įgyvendinamas studijų programas, padedantis jiems tapti vertingais darbuotojais.
 • Kolegija skatina visus partnerius aktyviai dalyvauti visose Kolegijos gyvenimo srityse ir veiksmingai išnaudoja tokių partnerių indėlį.
 • Dizaino fakultetas veiksmingai bendradarbiauja su techninių mokslų fakultetais.

Rekomendacijos veiklos tobulinimui

 • Kolegija turėtų persvarstyti savo Statutą, kad jame būtų aiškiai apibrėžtos nuostatos dėl įvairių narių skaičiaus Akademinėje taryboje ir aiškiau apibrėžta įvairių narių skyrimo ar rinkimo į Akademinę tarybą tvarka.
 • Užtikrinti, kad su Kokybės vadovu galėtų susipažinti visi darbuotojai, t. y. paskelbti jį Kolegijos intranete.
 • Įdiegti sistemingesnę, dažniau taikomą ir ilgalaikę rizikos valdymo sistemą.
 • Persvarstyti biudžeto sudarymo ir investicijų planavimo procesus, patvirtinti vidutinio ir ilgojo laikotarpio planavimo tvarką.
 • Aktyviau siūlyti šiuo metu pagal poreikį organizuojamus ištęstinius profesinio rengimo kursus.
 • Įvertinti, kaip būtų galima pašalinti studentų judumo kliūtis, siekiant didinti jo apimtis.
 • Ministerijai rekomenduojama ieškoti būdų skatinti studentus aktyviau dalyvauti judumo programose.
 • Sukurti taikomųjų mokslinių tyrimų strategiją, kuri leistų daugiau dėmesio skirti svarbiausioms veiklos sritims ir vertinti tokios veiklos efektyvumą. Strategijoje turėtų būti numatyta, kaip Kolegija galėtų sustiprinti savo tyrėjų pajėgumus.
 • Išsamiau apsvarstyti, kaip taikomųjų mokslo tyrimų veikla galėtų sistemingai ir nuosekliai daryti poveikį studijų programos kokybei.

Aukštosios mokyklos veiklos gerinimo planą galima rasti čia2018 m. balandžio 9 d. švietimo ir mokslo ministrės įsakymu Nr. V-341 buvo sudaryta Kolegijų vertinimo komisija, kurios užduotis – įvertinti Lietuvos valstybinių kolegijų būklę šalies, regiono, švietimo sektoriaus, ūkio, demografinės, socialinės aplinkos kontekste ir pateikti rekomendacijas dėl kiekvienos iš jų raidos perspektyvų. Komisijos pavedimu buvo parengti valstybinių kolegijų profiliai. 

Su Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos profiliu galite susipažinti čia

 

Atgal