Vertinimo rezultatai

Mokymo įstaigos paieška:

Kazimiero Simonavičiaus universitetas

Informacija atnaujinta 2019 m. Kovo 21 d.

Apie mokymo įstaigą

Kazimiero Simonavičiaus universitetas (KSU) – tai nevalstybinis universitetas, veikiantis Vilniuje ir turintis filialą Klaipėdoje. Įkurtas 2003 m. kaip Vilniaus verslo teisės akademija (VVTA). 2012 m. sausį pasikeitus VVTA dalininkams, buvo pakeistas įstaigos teisinis statusas ir pavadinimas bei imtasi struktūros, valdymo, administracijos pertvarkų. 2012 m. vasarį Švietimo ir mokslo ministerijai patikslinus VVTA licenciją, buvo duotas pagrindas kurtis Kazimiero Simonavičiaus universitetui. 2012 m. rugpjūtį KSU prijungė Vilniuje veikusią Verslo ir vadybos akademiją.

Šiuo metu KSU mokosi 432 studentai ir dirba 55 dėstytojai. Universitetas iš viso siūlo 19 studijų programų. 

KSU vizija – pažangiausia Lietuvoje privati mokslo ir studijų įstaiga, besiremianti akademinės laisvės ir darnos principais, tarptautiniu lygiu plėtojanti pagrindines mokslo ir studijų sritis, atsižvelgiant į šiuolaikinio pasaulio iššūkius, siekianti kurti ir suteikti studijuojantiesiems pasaulinio lygio žinias bei vertybinius požiūrius, kurie leistų KSU tapti valstybės ir visuomenės ateities formavimo židiniu, o jo absolventams aktyviai dalyvauti ateities kūrime, gebėti pozityviai paveikti savo paties, savo valstybės ir pasaulio raidą.

Ekspertų grupė

Ekspertų grupė, sudaryta iš 6 asmenų, dalyvavo vizite aukštojoje mokykloje 2015 m. lapkričio 10-12 d.:

 • Dr. Michael Emery (vertinimo vadovas) - aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo konsultantas, buvęs Kokybės užtikrinimo agentūros Jungtinėje Karalystėje (QAA) ekspertas (Jungtinė Karalystė);
 • Ewa Kolanowska (ekspertų grupės sekretorė) - aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo konsultantė (Lenkija);
 • Prof. dr. Turo Virtanen - politikos mokslų docentas Helsinkio universitete, daugybės darbo grupių, sukurtų Helsinkio universiteto administravimui ir valdymui tobulinti, narys (Suomija);
 • Prof. dr. Jürgen Kohler - Europos universitetų asociacijos institucinio vertinimo programos ekspertas, buvęs Greifsvald universiteto rektorius ir Teisės ir verslo vadybos fakulteto dekanas (Vokietija);
 • Saulius Olencevičius, UAB „Prime Consulting“ direktorius (Lietuva);
 • Andrius Zalitis - bakalauro teisės studijų studentas Mykolo Romerio universitete, Lietuvos studentų sąjungos viceprezidentas (Lietuva).

Veiklos įvertinimas ir akreditavimas

Pirmasis Kazimiero Simonavičiaus universiteto institucinis veiklos vertinimas vyko 2012 m. Tuomet visos vertinamosios sritys įvertintos teigiamai (vertinimo išvados), tačiau dėl neigiamo MOSTA realiųjų išteklių valdymo aukštosios mokyklos veikla įvertinta neigiamai (vertinimo išvados).

Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras 2015 m. birželio 12 d. pateikė išvadą dėl Kazimiero Simonavičiaus universiteto realiųjų išteklių vertinimo (MOSTA sprendimas).

2015 m. vykusio pakartotinio Kazimiero Simonavičiaus universiteto vertinimo metu aukštosios mokyklos veikla įvertinta teigiamai. Šis sprendimas priimtas atsižvelgiant į tarptautinės ekspertų grupės siūlymą KSU veiklą įvertinti teigiamai (vertinimo išvados).

 

Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2016 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. SV6-1 Kazimiero Simonavičiaus universitetas akredituotas 6 metams.

Ekspertų įvertinimas:

Veiklos sritis Įvertinimas
Strateginis valdymas Teigiamas
Studijos ir mokymasis visą gyvenimą Teigiamas
Mokslo ir (arba) meno veikla Teigiamas
Poveikis regionų ir visos šalies raidai Teigiamas

Aukštosios mokyklos veiklos geroji praktika

 • SSGG analizė, įtraukta į Strategiją, suteikia gerą bendrą išorinių ir vidinių veiksnių supratimą;
 • Strateginis judrumas, apie kurį liudija sėkminga Universiteto studijų programų portfelio plėtra;
 • Strategijos veiksmingumas: planavimo ir ataskaitų metodika, kuri užtikrina glaudų ryšį tarp Strategijos ir Strateginio veiklos plano, iš vienos pusės, ir padalinių metinių planų ir ataskaitų, iš kitos pusės;
 • Pagrįsta pusiausvyra tarp standartizavimo ir lankstumo Universiteto pagal ISO veikiančioje vidaus kokybės užtikrinimo sistemoje, kad sistema tiktų nedidelei įstaigai;
 • Aktyvus partnerių dalyvavimas nuolat tobulinant ir / ar pristatant kai kurias programas (pvz. Aviacijos vadyba, Mados industrija ir Teisė);
 • Efektyvus sprendimų priėmimas ir gebėjimas reaguoti į atsiliepimus iš socialinių ir verslo partnerių;
 • Atvira dalyvavimo kultūra, suteikianti daug galimybių darbuotojams ir studentams išreikšti savo nuomonę ir prisidėti prie sprendimų tiek akademiniais, tiek ir Universiteto valdymo klausimais;
 • Geras žmogiškųjų išteklių ypatingos svarbos supratimas ir sparti pažanga, diegiant žmogiškųjų išteklių valdymo sistemą;
 • Efektyvus pokyčių valdymas, esminiai pakeitimai įgyvendinti per trumpą laiką;
 • Audiovizualinių menų inkubatoriaus naudojimas (priklauso partneriui, o KSU naudoja mokymui);
 • Plati programų pasiūla ir lanksti studijų tvarka;
 • Draugiška studentams kultūra, plačios galimybės bendrauti ir geri santykiai su dėstytojais ir vadovybe, teikiama parama; visa tai labai vertina studentai;
 • Pripažinimo metodikos, palengvinančios galimybę susipažinti su (aukštesnio lygio) formaliuoju švietimu, įskaitant metodiką ankstesnio mokymosi pripažinimui;
 • Aiškus tikslas dėl atvykstančių ir išvykstančių studentų mobilumo (80 paragrafas), ir gera tvarka, užtikrinanti studijų laikotarpių pripažinimą;
 • Pradedamas vykdyti aiškus planas, siekiant generuoti savas Universiteto pajamas moksliniams tyrimams ir tokiu būdu sumažinti priklausomybę nuo išorės konkursinio finansavimo galimybių;
 • Studentų stažuočių ir baigiamųjų darbų temų aktualumas šalies ir regiono plėtros poreikiams ir konkretiems socialinių ir verslo partnerių poreikiams; struktūrinis požiūris į studentų stažuotes (planavimas, organizavimas ir vertinimas).

Rekomendacijos veiklos tobulinimui

Strateginis valdymas

 • peržiūrėti ir pakoreguoti savo misiją ir viziją pagal savo ketinimus ir suplanuotas strategijos korekcijas, kad tiek vizija, tiek misija būtų aiškesnės ir labiau labiau būdingos įstaigai, bei grindžiamos Universiteto aiškiai apibrėžtomis ir nustatytomis nišomis ir skiriamaisias bruožais;
 • sukurti ir įgyvendinti aiškią socialinių ir verslo partnerių atrankos strategiją, vertinti ją tinkamais laiko tarpais, kad galėtumėte užtikrinti, jog partnerystės ryšiai, viena vertus, yra nukreipti Universiteto strateginių tikslų mokslo ir tyrimų srityje įgyvendinimui, kita vertus, užtikrina siektiną veiklos poveikį regioniniu ir (ar) šalies mastu;
 • parengti ir įgyvendinti tarptautiškumo strategiją, apimančią švietimą ir mokslo tyrimus, efektyviai valdyti besiplečiančias tarptautines veiklas, įskaitant tarptautines partnerystes bei užtikrinti, kad visa tai atitinktų Universiteto strateginius tikslus;
 • parengti ir kasmet atnaujinti dokumentą, kuris parodo pažangą Strategijos įgyvendinimo srityje, matuojant pasiektais konkrečiais rodikliais;
 • skubiai paruošti išbaigtą komunikacijos ir rinkodaros strategiją;
 • toliau gerinti mokymosi sąlygas, ypač studentų darbo erdvę, internetinio ryšio kokybę ir buitines studentams skirtas patalpas (rūbinė, valgykla ir t.t.).

Studijos ir mokymasis visą gyvenimą

 • siekti glaudesnio suderinimo tarp vizijos, misijos, strategijos ir studijų programų sandaros (studijų rezultatai, turinys, dėstymo / mokymosi metodai ir studentų vertinimas);
 • pilnai įdiegti visavertę absolventų karjeros stebėjimo sistemą, įskaitant apklausas apie absolventų įsidarbinimą po studijų;

Mokslo veikla

 • skirti finansavimo ir įdiegti mokslinių tyrimų darbuotojų skatinimo schemą, siekiant skatinti subalansuotą mokslinių tyrimų plėtrą visoje institucijoje ir kurti institucinę mokslinių tyrimų kultūrą (93 paragrafas);

Poveikis regionų ir visos šalies raidai

 • aiškiai apibrėžti duomenis, kurių reikia poveikio regionų ir (ar) šalies raidai įvertinti, ir įdiegti mechanizmą tokių duomenų rinkimui ir analizei;
 • Įdiegti reguliaraus atsiliepimų iš savo socialinių ir verslo partnerių rinkimo ir analizės mechanizmą (ne tik per valdymo organus) dėl galimų mokymo, konsultavimo ir mokslinių tyrimų paslaugų, kurias jiems galite suteikti.

Kazimiero Simonavičiaus universiteto 2013 m. sudarytą veiklos gerinimo planą galima rasti čia.

KSU_LT_2012.pdf Parsisiųsk
KSU_LT_2016.pdf Parsisiųsk
Atgal