Vertinimo rezultatai

Mokymo įstaigos paieška:

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

Informacija atnaujinta 2019 m. Kovo 21 d.

Apie mokymo įstaigą

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (LSMU) įkurtas 2010 m., susijungus Kauno medicinos universitetui ir Lietuvos veterinarijos akademijai. 

LSMU sudaro du pagrindiniai padaliniai: Medicinos akademija (5 fakultetai ir 4 mokslo institutai) ir Veterinarijos akademija (2 fakultetai ir 1 mokslo institutas). 

LSMU vykdo 112 studijų programų (15 bakalauro, 14 magistrantūros, 79 rezidentūros, 4 vientisųjų studijų) bei 10 mokslo krypčių doktorantūros studijas. Šiuo metu universitete studijuoja 8031 studentas ir dirba 2015 dėstytojų. 

LSMU vizija – lyderiaujantis Europoje sveikatos mokslų universitetas visuomenės klestėjimui. 

LSMU misija – kurti, kaupti, sisteminti ir skleisti mokslo žinias, naujausius mokslo ir studijų laimėjimus, mokyti ir ugdyti kūrybingą, dorą, iniciatyvią, išsilavinusią, sveiką, savarankišką ir verslią asmenybę, puoselėti demokratiją ir gerovę, ugdyti sveiką bei išsilavinusią visuomenę. Išskirtinis LSMU vaidmuo šiame ugdymo procese yra sveikos visuomenės siekis, laiduojantis socialinę ir ekonominę šalies pažangą, civilizacinę Lietuvos tapatybę, šalies ir pasaulio kultūros tradicijų kūrimą, palaikymą ir plėtotę. Gyvūnijos sveikatos ir gerovės garantavimas yra integrali šio siekio dalis. 

Ekspertų grupė

Ekspertų grupė, sudaryta iš 7 asmenų, dalyvavo vizite aukštojoje mokykloje 2014 m. kovo 18– 20 d.:

 • Prof. dr. Jean-Louis Vanherweghem, grupės vadovas, Europos universitetų asociacijos institucinio vertinimo programos ekspertas, Belgijos Karalystė;
 • Paul S. Mitchell, grupės sekretorius, aukštojo mokslo konsultantas, Europos aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo asociacijos ekspertas, Jungtinė Karalystė;
 • Kalda Olev, Estijos Veterinarijos ir maisto tarybos direktoriaus pavaduotojas,  Estijos aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo agentūros ekspertas, Estija;
 • Prof. dr. Ivan Leban, Liublianos universiteto neorganinės chemijos profesorius, Slovėnijos kokybės užtikrinimo agentūros direktorius, Slovėnija;
 • Prof. dr. Douwe Breimer, Leideno universiteto farmakologijos profesorius, buvęs universiteto rektorius, Nyderlandai;
 • Dr. Linas Rovas, Respublikinės Šiaulių ligoninės Moters ir vaiko klinikos direktorius, Lietuva;
 • Delia Gologan, studentų atstovė, Nacionalinės politikos mokslų ir administravimo mokyklos studentė, Rumunijos kokybės užtikrinimo aukštajame moksle agentūros tarybos narė, Rumunija.

Veiklos įvertinimas ir akreditavimas

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto veikla įvertinta teigiamai. Šis sprendimas priimtas atsižvelgiant į:

 • Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro 2013 m. birželio 14 d. sprendimą Lietuvos sveikatos mokslų universiteto realiuosius išteklius įvertinti teigiamai (MOSTA sprendimas).
 • Tarptautinės ekspertų grupės siūlymą Lietuvos sveikatos mokslų universiteto veiklą įvertinti teigiamai (vertinimo išvados).

Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. SV6-47 Lietuvos sveikatos mokslų universitetas akredituotas 6 metams.

Ekspertų įvertinimas:

Veiklos sritis Įvertinimas
Strateginis valdymas Teigiamas
Studijos ir mokymasis visą gyvenimą Teigiamas
Mokslo ir (arba) meno veikla Teigiamas
Poveikis regionų ir visos šalies raidai Teigiamas
MOSTA sprendimas Teigiamas

Aukštosios mokyklos veiklos geroji praktika

 • Universiteto strateginė vizija aiški, vadovavimas dinamiškas;
 • Skatinama bendradarbiauti su Kauno ir kitomis aukštosiomis mokyklomis siekiant stiprinti jungtines mokslo pajėgas ir poveikį (ypač savo mokslinius interesus ir gebėjimus susieti su Kauno technologijos universiteto interesais ir įgūdžiais);
 • Išorės finansavimas, skirtas turtui modernizuoti ir mokymo ir mokslinės veiklos projektams remti, užtikrinamas sėkmingai;
 • Įgyvendinama selektyvi strategija, kuri turėtų užtikrinti Universitetui galimybę tinkamai konkuruoti mokslinės veiklos srityje tarptautiniu lygiu;
 • Suformuluota naujojo Universiteto integruota mokslo politika ir planas bei energingas plėtros strategijos įgyvendinimas ir stebėsena;
 • Nustatytos pagrindinės su mokslu susijusios stiprybės, kurios dar labiau sustiprina selektyvaus investavimo politiką;
 • Planuojama savo programose stipriau įtvirtinti karjeros planavimą ir užimtumą ir toliau skatinti Alumni organizacijos veiklą.

Rekomendacijos veiklos tobulinimui

 • LSMU Tarybai apsvarstyti gero valdymo kodekso, kuris padės nuolat tikrinti savo veiklos rodiklius, ypač susijusius su jos veiksmingumu ir finansinės rizikos (ir finansų tvarumo) valdymu, priėmimo klausimą.
 • Tikrinti, kaip veiksmingai veikia studentų grįžtamojo ryšio modelis, siekiant stiprinti studentų dalyvavimą ir patenkinti lūkesčius pagal principą „jūs pasakėte – mes padarėme“.
 • Universitetui taikyti struktūriškesnį požiūrį į personalo valdymą ir paramą personalui ir platesnį diagnostinį požiūrį į personalo tobulinimo poreikius. Į šį procesą reikėtų įtraukti ir personalo mokymą kūrybiškai naudotis VMA / IT, siekiant sustiprinti mokymą ir mokymąsi.
 • Dabartinį LSMU etikos kodeksą papildyti, įtraukiant į jį gerąją klinikinių tyrimų patirtį, įskaitant klinikinių tyrimų sistemą.
 • Subalansuoti teorinę ir praktinę pirmosios pakopos studijų programų dalis.
 • Pirmosios pakopos klinikinių studijų programose iš anksto numatyti subalansuotą studentų praktiką.
 • Suformuluoti išsamesnę ir labiau integruotą tarptautiškumo didinimo strategiją, įskaitant personalo ir studentų judumą, studijų turinio tobulinimą (įskaitant visišką reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimą), karjeros planavimą ir mokslinius tyrimus (įskaitant tarptautinius mokslinių tyrimų tinklus ir tarptautines publikacijas).
 • Apsvarstyti mokymo užsienio kalba infrastruktūrą, turint omenyje:
 1. personalo kalbos įgūdžių tobulinimą (prireikus);
 2. oficialios medžiagos tikslinėmis kalbomis prieinamumo studentams užtikrinimą.
 • Apsvarstyti galimybę imtis aktyviau vadovauti regioninių ligoninių tinklui, įgyvendinančiam studentų praktinį mokymą. Universitetas galėtų imtis labiau formalizuoto ir aktyvesnio vaidmens ir užtikrinti, kad praktinės patirties siekiantys studentai ir rezidentai būtų nukreipiami į ligonines, kuriose yra nepanaudotų pajėgumų.
 • Vykdyti savo planą užmegzti labiau struktūriškai apibrėžtus ryšius su oficialiomis regiono valdymo struktūromis ir privataus sektoriaus partneriais.

Aukštosios mokyklos veiklos gerinimo planą galima rasti čia.

Atgal