Vertinimo rezultatai

Mokymo įstaigos paieška:

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Informacija atnaujinta 2019 m. Kovo 21 d.

Apie mokymo įstaigą

Vilniaus Gedimino technikos universitetas (VGTU) buvo įsteigtas 1956 m. kaip Kauno politechnikos instituto filialas, kuris 1969 m. pertvarkytas į Vilniaus inžinerinį statybos institutą, o 1996 m. – į Vilniaus Gedimino technikos universitetą. 

VGTU turi 9 fakultetus ir 1 institutą. Yra siūlomos 44 bakalauro, 50 magistro ir 3 vientisųjų studijų programos, 11 mokslo krypčių doktorantūros studijos. 

Šiuo metu VGTU mokosi 9560 studentų (7249 pirmosios, 1754 antrosios, 199 trečiosios pakopos, 358 vientisųjų studijų) ir dirba 1342 dėstytojai. 

VGTU vizija – prestižinė Lietuvos aukštoji mokykla, kurios mokslo ir studijų lygis atitinka Europos šalių geriausių technikos universitetų lygį. Ji patraukli Lietuvos ir užsienio mokslininkams bei studentams, geba atsakyti į aplinkos iššūkius, turi didelę socialinę svarbą šalies pažangai. 

VGTU misija – ugdyti pilietiškai atsakingą, kūrybingą, konkurencingą, mokslui ir naujausioms technologijoms bei kultūros vertybėms imlią asmenybę, skatinti mokslo pažangą, socialinę ir ekonominę gerovę, kurti vertę, užtikrinančią Lietuvos ir regiono plėtrą pasaulyje.

Ekspertų grupė

Ekspertų grupė, sudaryta iš 7 asmenų, dalyvavo vizite aukštojoje mokykloje 2013 m. gruodžio 3 – 5 d.:

 • Prof. dr. Jethro Newton, vertinimo vadovas, Česterio universiteto Akademinės kokybės ir tobulinimo fakulteto dekanas, Jungtinės Karalystės kokybės užtikrinimo agentūros (QAA) ekspertas, Jungtinė Karalystė;
 • Prof. dr. Tara Ryan, grupės sekretorė, Menų, dizaino ir technologijų instituto švietimo partnerysčių ir studentų paramos skyriaus vadovė, Airija;
 • Prof. dr. Annie-Marie Jolly Desodt, Orleano universiteto  profesorė-emeritė, Prancūzijos inžinerijos laipsnių akreditavimo agentūros (CTI) narė, Prancūzija;
 • Prof. dr. Olav Aarna, buvęs Talino technologijos universiteto rektorius, Estijos kvalifikacijų tarnybos (EQA) direktorius, Estijos kokybės užtikrinimo agentūros (EKKA) ekspertas, Estija;
 • Prof. dr. Winfried Mueller, Klagenfurto universiteto profesorius emeritas, buvęs Klagenfurto universiteto rektorius,  Europos universitetų asociacijos (EUA), Rumunijos kokybės užtikrinimo agentūros (ARACIS) institucinio vertinimo ekspertas, Austrija;
 • Vaidas Repečka, UAB „Minatech“ direktorius, UAB „Informacijos tinklas“ savininkas, asociacijos „Lietuvių kalba ir informacinės technologijos“ direktorius, VšĮ „Panevėžio mechatronikos centras“ ekspertas, Lietuva;
 • Monika Simaškaitė, Kauno technologijos universiteto bakalauro studijų programos Eksporto inžinerija studentė, Lietuva.

Veiklos įvertinimas ir akreditavimas

Vilniaus Gedimino technikos universiteto veikla įvertinta teigiamai. Šis sprendimas priimtas atsižvelgiant į:

 • Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro 2013 m. birželio 14 d. sprendimą Vilniaus Gedimino technikos universiteto realiuosius išteklius įvertinti teigiamai (MOSTA sprendimas).
 • Tarptautinės ekspertų grupės siūlymą Vilniaus Gedimino technikos universiteto veiklą įvertinti teigiamai (vertinimo išvados).

Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2014 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. SV6-21 Vilniaus Gedimino technikos universitetas akredituotas 6 metams.

Ekspertų įvertinimas:

Veiklos sritis Įvertinimas
Strateginis valdymas Teigiamas
Studijos ir mokymasis visą gyvenimą Teigiamas
Mokslo ir (arba) meno veikla Teigiamas
Poveikis regionų ir visos šalies raidai Teigiamas
MOSTA sprendimas Teigiamas

Aukštosios mokyklos veiklos geroji praktika

 • Patrauklus profesinio mokymo ir profesinių programų krepšelis, kuris palankiai vertinamas išorės partnerių, absolventų ir studentų;
 • Mobilumo galimybės (ir darbuotojų, ir studentų) yra gerai viešinamos, jos suprantamos, jomis aktyviai naudojamasi. „Erasmus“ paramos tinklas aktyviai veikia ir yra gerai vertinamas studentų;
 • Mąstymas yra strateginis ir pozityvus, vyksta vidiniai debatai dėl būsimos mokslinių tyrimų veiklos organizacinės struktūros ir tvarumo, įskaitant tarpdisciplininį darbą, poreikį darbams racionalizuoti;
 • Sukurta pozityvi straipsnių skelbimo tos pačios srities specialistams skirtuose žurnaluose kultūra;
 • Universiteto poveikis regiono lygiu yra teigiamas ir gerai atspindi technologinį VGTU studijų pobūdį.

Rekomendacijos veiklos tobulinimui

Strateginis valdymas

 • Rektoratui būti proaktyvesniam, vadovauti pokyčiams, juos kontroliuoti ir nubrėžti kryptis, kuriomis vadovaujantis reikėtų plėtoti fakultetų veiklą;
 • Sukurti formalesnį personalo ugdymo metodą;
 • Aiškiai išdėstyti, kokių veiksmų siūloma imtis, sprendžiant studentų skaičiaus mažėjimo problemą, ir imtis priemonių šiuos planus bei ketinimus perduoti Universiteto bendruomenei;
 • Lanksčiau spręsti organizacinės struktūros, planavimo ir sprendimų priėmimo sričių uždavinius, atsižvelgiant į savo valdymo organų dydį, sudėtį bei funkcijas, ieškant būdų supaprastinti bei racionalizuoti organizacinę struktūrą ir sprendimus priimančius organus, tarp jų – Rektoratą ir Senatą;
 • Sukurti išlaidų ir biudžeto paskirstymo sistemą;
 • Kokybės užtikrinimo modelio aspektus sujungti į darnią strategiją, kurią reikėtų veiksmingai viešinti ir įgyvendinti tinkamomis priemonėmis;
 • Parengti visų darbuotojų mokymo, kaip taikyti kokybės užtikrinimo modelį, programą;
 • Apsvarstyti galimybę Senate sudaryti Kokybės komisiją;
 • Sukurti oficialų mechanizmą, kuris padėtų reaguoti į studentų išreikštus poreikius.

Studijos ir mokymasis visą gyvenimą

 • Apsvarstyti, kaip visų katedrų ir visų fakultetų studentus informuoti apie darbuotojų vykdomus   mokslinius tyrimus ir galimybes juose dalyvauti;
 • Rektoratui ir Senatui apsvarstyti galimybes panaikinti nereikalingą studijų programų suskaidymą, kartojimą bei dubliavimą;
 • Peržiūrėti užsienio kalbų mokymo praktiką ir ieškoti būdų, kaip padidinti dėstomų kalbų skaičių bei studentams skaitomų kursų mastą;
 • Plėtoti studijų rezultatų modelį, siekiant dėmesį sutelkti į mokymo ir mokymosi proceso tobulinimą bei stiprinimą;
 • Išnagrinėti gerosios praktikos pavyzdžius, parengti gaires dėl bendradarbiavimo studijų klausimais ir įgyvendinti reikiamus patobulinimus;
 • Mokymosi visą gyvenimą modelį labiau susieti su oficialia bei sistemine rinkos poreikių analize ir rinkos tyrimais;
 • Taikyti modelį, pagal kurį mokymosi visą gyvenimą programoms vadovauja ir jas koordinuoja vienas centrinis padalinys;
 • Persvarstyti metodiką, pagal kurią registruojamos ir vertinamos pirmos absolventų darbo vietos;
 • Persvarstyti paslaugų teikimo studentams tvarką ir galimybes teikti labiau į studentus orientuotas, patogesnes, lengviau prieinamas paslaugas, kad jos būtų vykdomos viename centriniame padalinyje.

Mokslo ir (ar) meno veikla

 • Racionalizuoti dabartinę mokslinių tyrimų padalinių struktūrą ir plėsti tarpdisciplininius ir daugiadisciplininius mokslinius tyrimus, peržengiant fakultetų ir mokslinių tyrimų padalinių ribas;
 • Darbuotojams plėsti savo požiūrį į žinių perdavimo veiklos plėtojimą, stengiantis taikomuosius mokslinius tyrimus ir žinių perdavimo veiklą vykdyti ir plėtoti aktyviau bendradarbiaujant su darbuotojais ir kitais verslo partneriais;
 • Verslumo centras turėtų būti centralizuotas padalinys, pagrindinis Universiteto ir jo aplinkos jungiamoji grandis, teikiantis paslaugas visiems fakultetams bei mokslinių tyrimų padaliniams;
 • Daugiau dėmesio skirti lyčių lygybės tikslams įgyvendinti ir apsvarstyti, kokių priemonių galima imtis lyčių lygybės trūkumams pašalinti;
 • Daugiau dėmesio skirti straipsnių skelbimui tarptautiniuose žurnaluose;
 • Daugiau lygiuotis į Europos, o ne vietos aukštojo mokslo institucijas.

Poveikis regionų ir visos šalies raidai

 • Plėtoti Partnerystės rėmimo strategiją ir įtraukti  visus švietimo sektoriaus partnerius bei tarptautinio lygmens partnerius;
 • Visapusiškai ir veiksmingai taikyti naujame 2014–2020 m. plėtros plane įtvirtintus rodiklius ir priemones, į šį stebėsenos procesą įtraukiant išorės partnerius ir socialinius dalininkus;
 • Imtis priemonių, kad būtų apibrėžti realistiški neseniai pertvarkytos Alumni asociacijos veiklos rezultatai.

Aukštosios mokyklos veiklos gerinimo planą galima rasti čia.

Atgal