Spausdinti

Procesas

LR švietimo ir mokslo ministras 2010 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. V-2356 įgaliojo Studijų kokybės vertinimo centrą organizuoti aukštųjų mokyklų išorinį veiklos vertinimą. 

 

1. Aukštosios mokyklos išorinio vertinimo inicijavimas
2. Savianalizės suvestinės pateikimo ir veiklos atitikties įvertinimo terminų paskelbimas
 • Centras ne vėliau kaip prieš 5 mėnesius iki vertinimo pradžios paskelbia aukštųjų mokyklų savianalizės suvestinės pateikimo ir veiklos atitikties įvertinimo terminus
 • Centras ir aukštoji mokykla suderina vertinimo sąlygas, terminus
3. Savianalizės suvestinė
 • Aukštoji mokykla atsako už savianalizės suvestinės atlikimą ir parengimą
 • Savianalizės suvestinę Centras rekomenduoja rengti vadovaujantis metodine pagalba
 • Centras pagal poreikį konsultuoja aukštąją mokyklą savianalizės suvestinės rengimo klausimais
 • Aukštoji mokykla pateikia Centrui savianalizės suvestinę ir prašymą įvertinti aukštosios mokyklos veiklą
4. Ekspertų grupės formavimas
 • Ekspertų grupė formuojama vadovaujantis Ekspertų atrankos aprašu
 • Į tarptautinę ekspertų grupę įtraukiami asmenys, turintys aukštojo mokslo vadybos patirties, taip pat darbdavys ir studentas
5. Ekspertų grupės vizitas aukštojoje mokykloje
 • Vizito trukmė - 1-3 dienos. Vizito trukmę nustato Centras, atsižvelgdamas į aukštosios mokyklos dydį ir veiklos apimtis
 • Vizito metu susitikimai vyksta su aukštosios mokyklos administracija, savianalizės suvestinės rengimo grupe, dėstytojais, studentais, absolventais, socialiniais partneriais. Vizito metu ekspertai turi atlikti aukštosios mokyklos infrastruktūros apžiūrą, susipažinti su vertinimui reikalingais dokumentais
6. Išvadų projekto rengimas
 • Ekspertų grupė parengia išvadų projektą ir pateikia jį Centrui ne vėliau kaip per 1 mėnesį po vizito į aukštąją mokyklą
 • Susipažinęs su išvadų projektu, Centras išvadų projektą su vertimu į lietuvių kalbą siunčia aukštajai mokyklai, kuri turi teisę per 10 dienų nuo išvadų projekto išsiuntimo dienos pateikti pastabas dėl išvadų projekte esančių faktinių klaidų
 • Centras persiunčia aukštosios mokyklos pastabas ekspertų grupei, kuri, išnagrinėjusi aukštosios mokyklos pastabas, per 10 dienų patikslina išvadų projektą ir pateikia jį Centrui
7. Aukštųjų mokyklų vertinimo komisija
 • Centras vertinimo išvadų projektą svarsto Aukštųjų mokyklų vertinimo komisijoje (komisijos nuostatai)
 • Į Aukštųjų mokyklų vertinimo komisijos posėdį gali būti kviečiamas ekspertų grupės atstovas, taip pat aukštosios mokyklos atstovai pagal poreikį
 • Pritarus išvadų projektui ekspertų grupė pateikia Centrui galutines vertinimo išvadas
8. Sprendimas dėl aukštosios mokyklos vertinimo
 • Centras sprendimą dėl aukštosios mokyklos įvertinimo priima per 15 kalendorinių dienų nuo ekspertų išvadų gavimo
 • Sprendimą su vertinimo išvadomis Centras per 2 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo registruotu paštu išsiunčia aukštajai mokyklai ir Švietimo ir mokslo ministerijai
9. Aukštosios mokyklos akreditavimas
 • Gavusi vertinimo išvadas, aukštoji mokykla per 14 kalendorinių dienų gali kreiptis į Centrą dėl akreditavimo
 • Aukštosios mokyklos veikla akredituojama 6 metams arba 3 metams
10. Išvadų ir rekomendacijų viešas paskelbimas
 • Centro sprendimas dėl aukštosios mokyklos įvertinimo su vertinimo išvadomis per 3 darbo dienas nuo sprendimo įsigaliojimo skelbiamas viešai Centro tinklalapyje
 • Aukštoji mokykla Centro sprendimą dėl aukštosios mokyklos įvertinimo su vertinimo išvadomis per 5 darbo dienas paskelbia aukštosios mokyklos tinklalapyje ir išlaiko iki kito išorinio vertinimo
11. Apeliacijos
 • Nesutikdama su Centro sprendimu aukštoji mokykla gali per 14 dienų pateikti skundą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro sudarytai komisijai, o taip pat per 30 dienų skųstis teismui.
12. Paskesnė veikla
 • Už paskesnę veiklą įvertinus aukštąją mokyklą atsako aukštoji mokykla
 • Po išorinio veiklos vertinimo aukštoji mokykla numato priemones savianalizės ir išorinio vertinimo metu nustatytiems trūkumams šalinti, aukštosios mokyklos veiklai tobulinti
 • Tobulinimo priemones aukštoji mokykla privalo paskelbti viešai ne vėliau kaip per 6 mėn. nuo sprendimo dėl aukštosios mokyklos įvertinimo įsigaliojimo dienos bei apie tai informuoti Centrą
 • Priemonių bei jų įgyvendinimo pažangos ataskaitų aptarimui organizuojami Centro ir aukštosios mokyklos atstovų susitikimai