Artimiausi renginiai

Buvęs Kitas
Gruodis 2023
Pr An Tr Ke Pe Še Se
27 28 29 30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Procesas

LR švietimo ir mokslo ministras 2010 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. V-2356 įgaliojo Studijų kokybės vertinimo centrą organizuoti aukštųjų mokyklų išorinį veiklos vertinimą. 

 

1. Aukštosios mokyklos išorinio vertinimo inicijavimas
 • LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija (toliau - Ministerija) ne rečiau kaip kas 7 metai inicijuoja aukštosios mokyklos išorinį vertinimą.
 • Aukštųjų mokyklų išorinis vertinimas inicijuojamas švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu, kuriuo patvirtinamas Aukštųjų mokyklų išorinio vertinimo planas
 • Išorinį vertinimą organizuoja Studijų kokybės vertinimo centras (toliau - Centras).
 • Išorinis vertinimas vykdomas vadovaujantis Centro direktoriaus 2020 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-32 patvirtinta Aukštosios mokyklos veiklos vertinimo metodika.
2. Savianalizės suvestinės pateikimo terminų paskelbimas
 • Centras ne vėliau kaip prieš 12 mėnesių iki vertinimo pradžios paskelbia aukštųjų mokyklų savianalizės suvestinės pateikimo terminus. Savianalizės suvestinių pateikimo terminai skelbiami Centro interneto svetainėje
 • Atliekant aukštosios mokyklos pakartotinį išorinį vertinimą savianalizės suvestinės pateikimo terminas nustatomas ne vėliau kaip prieš 6 mėnesius iki išorinio vertinimo pradžios.
3. Savianalizės suvestinė
 • Aukštoji mokykla atsako už savianalizės atlikimą ir  savianalizės suvestinės parengimą.
 • Savianalizės suvestinę Centras rekomenduoja rengti vadovaujantis metodine pagalba. kurią galima gauti iš paskirto vertinimo koordinatoriaus.
 • Savianalizės suvestinėje pateikiami paskutinių 5 metų duomenys. Jei organizuojamas pakartotinis išorinis vertinimas, savianalizės suvestinėje analizuojami paskutinių 2 metų duomenys.
 • Centras pagal poreikį konsultuoja aukštąją mokyklą savianalizės suvestinės rengimo klausimais.
 • Aukštoji mokykla pateikia Centrui savianalizės suvestinę ir prašymą įvertinti aukštosios mokyklos veiklą.
4. Ekspertų grupės formavimas
 • Ekspertų grupė formuojama vadovaujantis Centro direktoriaus patvirtintu Ekspertų atrankos aprašu.
 • Į tarptautinę ekspertų grupę įtraukiami asmenys, turintys aukštojo mokslo administravimo ir vadybos patirties, taip pat socialinis partneris ir studentas.
 • Centras informuoja aukštąją mokyklą apie numatomą ekspertų grupės sudėtį likus ne vėliau kaip 2 mėnesiams iki vizito į aukštąją mokyklą. Aukštoji mokykla per 5 darbo dienas nuo pranešimo apie numatomą ekspertų grupės sudėtį gavimo dienos gali argumentuotai siūlyti pakeisti numatomus ekspertų grupės narį (-ius).
5. Ekspertų grupės vizitas aukštojoje mokykloje
 • Ekspertų darbo organizavimo principai ir tvarka yra nustatyti Centro direktoriaus patvirtintame Ekspertų darbo organizavimo apraše.
 • Vizito trukmė - 2-4 dienos. Vizito trukmę nustato Centras, atsižvelgdamas į aukštosios mokyklos dydį ir veiklos apimtis.
 • Vizito metu susitikimai vyksta su aukštosios mokyklos administracija, savianalizės suvestinės rengimo grupe, dėstytojais, studentais, absolventais ir socialiniais partneriais, yra apžiūrima aukštosios mokyklos infrastruktūra. Esant poreikiui, ekspertai susipažįsta su papildomai pateiktais dokumentais.
6. Išvadų projekto rengimas
 • Išorinio vertinimo išvadose pateikiama bendra aukštosios mokyklos veiklos analizė pagal vertinamąsias sritis, rodiklius ir kriterijus, siūlymai ir rekomendacijos aukštajai mokyklai dėl veiklos tobulinimo, taip pat apibendrinamasis įvertinimas pagal nustatytas vertinamąsias sritis bei pagal nustatytą įvertinimo skalę.
 • Ekspertų grupė parengia išvadų projektą ir pateikia jį Centrui ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo vizito į aukštąją mokyklą pabaigos.
 • Susipažinęs su išvadų projektu, Centras išvadų projektą persiunčia aukštajai mokyklai, kuri per 10 darbo dienų nuo išvadų projekto išsiuntimo dienos gali pateikti pastabas dėl išvadų projekte esančių faktinių klaidų ir jomis grindžiamų vertinimų.
 • Centras persiunčia aukštosios mokyklos pastabas ekspertų grupei, kuri, išnagrinėjusi aukštosios mokyklos pastabas, per 10 darbo dienų nuo pastabų gavimo dienos patikslina išvadų projektą ir pateikia jį Centrui.
 • Ekspertų grupė ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo vizito į aukštąją mokyklą pabaigos parengia galutines išorinio vertinimo išvadas.

7. Aukštųjų mokyklų vertinimo komisija
 • Centras vertinimo išvadų projektą svarsto Aukštųjų mokyklų vertinimo komisija.
 • Į Aukštųjų mokyklų vertinimo komisijos posėdį gali būti kviečiamas ekspertų grupės atstovas, taip pat aukštosios mokyklos atstovai pagal poreikį.
 • Išnagrinėjusi vertinimo išvadas ir išklausiusi posėdžio dalyvių argumentus, Aukštųjų mokyklų vertinimo komisija priima vieną iš siūlymų, numatytų Aukštųjų mokyklų vertinimo komisijos nuostatuose, patvirtintuose Centro direktoriaus įsakymu.
8. Sprendimas dėl aukštosios mokyklos įvertinimo
 • Centras per 30 darbo dienų nuo ekspertų grupės parengtų išorinio vertinimo išvadų gavimo, vadovaudamasis išorinio vertinimo išvadomis, priima sprendimą dėl aukštosios mokyklos įvertinimo. 
 • Sprendimą su vertinimo išvadomis Centras per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo išsiunčia aukštajai mokyklai, Ministerijai ir paskelbia viešai Centro interneto svetainėje.
 • Kartu su sprendimu aukštajai mokyklai ir Ministerijai Centras pateikia galutines išorinio vertinimo išvadas su vertimu į lietuvių kalbą.
9. Aukštosios mokyklos akreditavimas
 • Remdamasis išorinio vertinimo išvadomis, Centras priima sprendimą dėl aukštosios mokyklos akreditavimo.
 • Centras apie priimtą sprendimą dėl akreditavimo praneša aukštąjai mokyklai per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo 
 • Aukštosios mokyklos veikla akredituojama 7 metams arba 3 metams.
10. Vertinimo išvadų viešas paskelbimas
 • Centras sprendimą dėl aukštosios mokyklos įvertinimo su vertinimo išvadomis ir sprendimą dėl aukštosios mokyklos akreditavimo per 5 darbo dienas nuo sprendimų priėmimo dienos paskelbia viešai Centro interneto svetainėje.
 • Aukštoji mokykla Centro sprendimą dėl aukštosios mokyklos įvertinimo su vertinimo išvadomis per 5 darbo dienas paskelbia aukštosios mokyklos tinklalapyje ir išlaiko iki kito išorinio vertinimo.
11. Apeliacijos
 • Per 10 darbo dienų nuo Centro sprendimo dėl aukštosios mokyklos išorinio vertinimo gavimo aukštoji mokykla turi teisę pateikti motyvuotą skundą Studijų kokybės vertinimo centro apeliacinei komisijai (toliau – Apeliacinė komisija).

 • Skundo nagrinėjimo procedūras, Apeliacinės komisijos darbo organizavimo tvarką ir priimamus sprendimus nustato Centro direktoriaus tvirtinami Apeliacinės komisijos nuostatai.

 • Apeliacinė komisija išnagrinėja aukštosios mokyklos skundą ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo skundo gavimo dienos.

 • Centro ir Apeliacinės komisijos sprendimai gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.  
12. Paskesnė veikla
 • Už paskesnę veiklą įvertinus aukštąją mokyklą atsako aukštoji mokykla.
 • Paskesnė veikla atliekama keliais etapais - numatomos veiklos tobulinimo priemonės, įgyvendinamos veiklos tobulinimo priemonės,  numatomų priemonių įgyvendinimo stebėsena.
 • Po išorinio veiklos vertinimo aukštoji mokykla numato priemones savianalizės ir išorinio vertinimo metu nustatytiems trūkumams šalinti, aukštosios mokyklos veiklai tobulinti.
 • Tobulinimo priemones aukštoji mokykla privalo paskelbti viešai ne vėliau kaip per 6 mėn. nuo sprendimo dėl aukštosios mokyklos įvertinimo įsigaliojimo dienos bei apie tai informuoti Centrą.
 • Aukštoji mokykla parengia išorinio vertinimo rekomendacijų įgyvendinimo pažangos ataskaitą (toliau - Pažangos ataskaita), kurią viešina savo tinklalapyje bei pateikia Centrui.
 • Centras, išanalizavęs Pažangos ataskaitą, teikia grįžtamąjį ryšį aukštajai mokyklai. Pažangos ataskaitų aptarimui organizuojami Centro ir aukštosios mokyklos atstovų susitikimai. Centras viešai skelbia aukštosios mokyklos Pažangos ataskaitą savo tinklapyje kartu su išorinio vertinimo išvadomis.