Spausdinti

Paskesnė veikla

PASKESNĖS VEIKLOS METODINĖS REKOMENDACIJOS

AUKŠTOSIOMS MOKYKLOMS

 

Studijų programų išorinio vertinimo paskesnė veikla yra integrali  tiek ketinamų vykdyti, tiek ir jau vykdomų studijų programų kokybės užtikrinimo dalis, todėl aukštosios mokyklos turi užtikrinti, kad į paskutinio išorinio vertinimo ekspertų rekomendacijas yra atsižvelgiama tobulinant studijų programą ir ruošiantis kitam išoriniam vertinimui. Su bet kokiais planuojamais ar jau įvykusiais veiksmais po vertinimo turėtų būti supažindinami visi suinteresuotieji. Paskesnės veikla aukštojoje mokykloje apima keturis pagrindinius etapus:

  1. Išorinio vertinimo ekspertų  tobulinimo rekomendacijų įtraukimas į aukštosios mokyklos padalinių (fakultetų / katedrų) veiklos ar aukštosios mokyklos kokybės gerinimo planus. Siekiant užtikrinti, kad išorinio vertinimo ekspertų nurodytos rekomendacijos studijų programos turiniui ir jos įgyvendinimui tobulinti būtų įgyvendintos, tikslinga jas įtraukti į aukštosios mokyklos padalinių (fakultetų / katedrų) oficialius veiklos ar aukštosios mokyklos kokybės gerinimo planus. Užtikrinant rekomendacijų  įgyvendinimą, tikslinga numatyti konkrečias užduotis, joms įgyvendinti paskirti konkrečius asmenis, numatyti įgyvendinimo terminus ir konkrečius užduoties įgyvendinimo rezultatus. Svarbu, kad tiek dėstytojai, tiek ir studentai būtų įtraukiami teikiant ir analizuojant informaciją bei planuojant paskesnę veiklą.  Šį veiksmų planą studijų programos kokybei gerinti tikslinga parengti per 3 mėn. nuo studijų programos išorinio vertinimo pabaigos.
  2. Padalinio vadovo ar kito atsakingo asmens priežiūra dėl rekomendacijų įgyvendinimo. Padalinio (fakulteto / katedros) vadovas ar kitas atsakingas asmuo turėtų stebėti rekomendacijų įgyvendinimo procesą ir pažangą, teikti reikalingą pagalbą užduočių vykdytojams.
  3. Rekomendacijų įgyvendinimo pažangos ataskaita, patvirtinta padalinio (fakulteto / katedros) vadovo ar už kokybę atsakingo padalinio. Rekomendacijų įgyvendinimo pažangos ataskaitą vykdomoms programoms rekomenduojama parengti per 1,5 metų nuo studijų programos išorinio vertinimo pabaigos. Ketinamoms vykdyti studijų programoms pažangos ataskaitą rekomenduojama parengti per 6 mėn. nuo programos įgyvendinimo pradžios. Rekomenduojama šios ataskaitos  apimtis 1 – 2 psl. Joje tikslinga surašyti ekspertų rekomendacijas ir šių rekomendacijų įgyvendinimo rezultatus bei įrodymus, numatomus tolesnius veiksmus ir jų įgyvendinimo terminus. Siūloma pateikti informaciją ir apie kitus pokyčius programoje, jeigu tokių įvyko pasibaigus vertinimui, nors tai ir nebūtų tiesiogiai susiję su ekspertų rekomendacijomis. Tuo atveju, jei rekomendacijos buvo neįgyvendintos arba įgyvendintos iš dalies, pažangos ataskaitoje turėtų būti nurodomos priežastys ir / ar aplinkybės, dėl kurių rekomendacijos buvo neįgyvendintos.
  4. Pažangos ataskaitos pateikimas SKVC ir viešinimas aukštosios mokyklos ar jos padalinio (fakulteto) tinklapyje. Vykdomų studijų programų pažangos ataskaita, pasirašyta aukštosios mokyklos padalinio (fakulteto) vadovo elektronine forma pateikiama SKVC ne vėliau kaip po 1,5 metų nuo praėjusio programos vertinimo. Ketinamų vykdyti studijų programų pažangos ataskaita pateikiama ne vėliau kaip po 6 mėn. nuo programos įgyvendinimo pradžios. Taip pat minėta pažangos ataskaita turi būti viešai skelbiama aukštosios mokyklos ar jos padalinio (fakulteto) tinklapyje.
  5. Pažangos ataskaitos patalpinimas SKVC puslapyje šalia studijų programos vertinimo išvadų. SKVC, gavęs iš aukštosios mokyklos pažangos ataskaitą, patalpina ją savo puslapyje šalia studijų programos išorinio ekspertinio vertinimo išvadų. Rekomenduojama pažangos ataskaitą rengti lentelės forma, kurioje turėtų būti tiksliai surašytos ekspertų pateiktos rekomendacijos,  aukštosios mokyklos atlikti arba planuojami veiksmai įgyvendinant rekomendacijas, rekomendacijų įgyvendinimo terminai. Tuo atveju, jeigu aukštoji mokykla nusprendė ekspertų rekomendacijų neįgyvendinti arba įgyvendinti tik jų dalį, lentelėje reikėtų nurodyti priežastis, kodėl rekomendacijos nebuvo (nebus) įgyvendintos.

 

Ekspertų nurodytų rekomendacijų įgyvendinimo lentelės pavyzdys, kuriuo galima naudotis rengiant pažangos ataskaitą:

Eil. Nr.

Ekspertų rekomendacijos

Aukštosios mokyklos atlikti arba planuojami veiksmai

Rekomendacijų įgyvendinimo terminai

Pastabos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekomendacijos (atsisiųsti)