Kaip ekspertai vertina maisto studijas Lietuvoje?

2022-05-17

2021 m. spalio – 2022 m. vasario mėn. vyko maisto studijų krypties pirmosios ir antrosios pakopų studijų išorinis ekspertinis vertinimas.

Buvo vertinamos maisto studijų krypties studijos, vykdomos Lietuvos sveikatos mokslų universitete ir Vytauto Didžiojo universitete. Iš viso buvo įvertintos 2 pirmosios ir 2 antrosios pakopos vertimo krypties studijų programos.

Ekspertų nuotoliniai vizitai į aukštąsias mokyklas vyko 2021 m. gruodžio 6 – 7 d. Išorinį ekspertinį vertinimą atliko Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC) atrinkti ekspertai iš Danijos, Kroatijos, Prancūzijos ir Lietuvos.

Teigiami aspektai

Pirmosios ir antrosios pakopos studijos turi aktualius ir unikalius studijų rezultatus, atitinkančius potencialiems darbuotojams keliamus darbdavių lūkesčius.

Dėstytojai ir tyrėjai atlieka maisto studijų krypties mokslinius tyrimus, integruoja mokslą ir naujausius tyrimų rezultatus į studijas, dėl to studentai turi galimybę parengti aukšto lygio baigiamuosius darbus ir publikuoti savo tyrimų rezultatus mokslo žurnaluose.

Studentai turi lygias galimybes dalyvauti tarptautinėse mobilumo programose ir projektuose, jiems teikiama pakankama socialinė, psichologinė ir finansinė parama bei tinkama akademinė parama.

Pirmosios ir antrosios pakopos studijų programose taikomi įvairūs dėstymo ir studijų bei vertinimo metodai. Studijų dalykai yra rengiami pagal moksliškai ir praktiškai pagrįstą pedagoginį konstruktyvaus derinimo principą, kuris susieja studijų rezultatus, dėstymo veiklą ir vertinimą. Įrodyta, kad maisto studijų krypties absolventų įsidarbinimo galimybės yra užtektinai aukštos.

Maisto studijų krypties akademinis personalas yra tinkamas užtikrinti studijų rezultatų pasiekimą. Dėstytojams sudaromos sąlygos tobulinti profesinę kompetenciją, kuri yra periodiškai įvertinama.

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto patalpos yra tinkamos studijoms, studentams suteikiama prieiga prie bibliotekos, kad jie galėtų mokytis, atlikti užduotis ir pan., o universitetas finansiškai remia įrangos įsigijimą. Vytauto Didžiojo universiteto biblioteka ir IT įranga yra tinkama studentams, o planas atnaujinti laboratorijas leidžia manyti, kad patalpos taip pat bus tinkamos.

Studijų kokybei užtikrinti ir gerinti sukurta atitinkama struktūra, aiškiai apibrėžianti konkrečių šalių atsakomybes.

Tobulintini aspektai

Ekspertai pažymėjo, kad aukštosios mokyklos turėtų labiau įtraukti socialinius partnerius į pirmosios ir antrosios pakopos studentų baigiamuosius darbus, patikslinti praktikai keliamų tikslų apibrėžimą (susiaurinti tikslus ir pritaikyti juos konkrečiai pramonės šakai ar konkrečioms praktikų temoms), kartu su socialiniais partneriais aptarti darbo rinkai reikalingiausių absolventų įgūdžių ugdymą, rinkti ir analizuoti duomenis apie absolventų pastangas sėkmingai įsitvirtinti darbo rinkoje ir siekti karjeros.

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto dėstytojams siūloma plėsti tarptautinius ryšius ir dalyvauti tarptautinių mainų programose, o Vytauto Didžiojo universiteto dėstytojai turėtų siekti bent B2 anglų kalbos žinių lygio, kad būtų galima siūlyti studijų programas ir anglų kalba.

Ekspertai rekomendavo abiem universitetams padidinti studijų infrastruktūros finansavimą iš išorinių fondų bei glaudžiau bendradarbiauti su socialiniais partneriais, siekiant panaudoti jų turimas patalpas, ir tokiu būdu sumažinti priklausomybę nuo bendro universiteto biudžeto, kuriam gali būti teikiamas aukštesnis prioritetas, nei studijų krypčiai.

Taip pat ekspertai atkreipė dėmesį, kad abiejų universitetų studentai mažai žino apie savo indėlį į studijų programos kokybės vertinimą ir studijų programos tobulinimą, taip pat retai renkami atsiliepimai iš socialinių partnerių. Todėl siūloma apklausas organizuoti dažniau, rinktis efektyvesnius apklausų metodus.

Lentelėje pateikiami studijų vertinimo rezultatai pagal aukštąsias mokyklas.

Aukštoji mokykla

Studijų pakopa

Vertinimo balas*

Akreditavimo sprendimas

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

Pirmoji

23

7 metai

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

Antroji

23

7 metai

Vytauto Didžiojo universitetas

Pirmoji

22

7 metai

Vytauto Didžiojo universitetas

Antroji

21

7 metai

*Maksimalus balas, kurį gali surinkti studijų pakopa, yra 35 balai.

Akreditavimo įsakymą rasite čia.

Visos išorinio vertinimo išvados:

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

Vytauto Didžiojo universitetas

 

Atgal