Patikslinta dokumentų pateikimo atliekant kvalifikacijų pripažinimą tvarka

2019-01-21

Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC) direktoriaus įsakymu patikslinta dokumentų pateikimo tvarka atliekant užsienyje įgytų kvalifikacijų akademinį pripažinimą. Nurodyti atvejai, kada iš pareiškėjų galima reikalauti originalių išsilavinimo dokumentų, o kada – užtenka patvirtintų jų kopijų. Taip pat patikslinti reikalavimai teikiamiems elektroniniams dokumentams. Šia tvarka turi vadovautis ne tik SKVC, bet ir Lietuvos aukštosios mokyklos, įgaliotos atlikti akademinį pripažinimą. 

Pagrindinis principas prašant dokumentų iš pareiškėjų – atsižvelgiant į užsienio šalių švietimo sistemų ypatumus užtikrinti kvalifikacijos autentiškumą ir informacijos pakankamumą sprendimui priimti. Jei, remiantis įprasta pripažinimo praktika, pateikiant tam tikrus išsilavinimo dokumentus keliami specifiniai reikalavimai (pvz., visada prašoma pateikti originalus), tokie reikalavimai turi būti skelbiami viešai. 

Originalių išsilavinimo dokumentų iš pareiškėjų gali būti reikalaujama, kai nėra kitų lengvai prieinamų galimybių nustatyti kvalifikacijos suteikimo faktą ar iškilus abejonėms dėl pateiktų dokumentų autentiškumo. Visais kitais atvejais pareiškėjas gali pateikti nustatyta tvarka patvirtintas šių dokumentų kopijas. Elektroniniai kvalifikaciją liudijantys dokumentai priimami, jei juos išdavusi institucija laiko juos oficialiais kvalifikacijos suteikimą liudijančiais dokumentais. 

Patvirtintais pakeitimais siekiama kvalifikacijų pripažinimo procedūrų aiškumo ir skaidrumo. Kvalifikacijų pripažinimą atliekančios institucijos negali nepagrįstai reikalauti iš pareiškėjų perteklinių dokumentų, negali būti keliami reikalavimai, kurių neįmanoma įvykdyti. 

Kreipdamasis dėl akademinio pripažinimo pareiškėjas atsako, kad jo pateikta informacija būtų tikra, teisinga ir aiški. Savo ruožtu, akademinį pripažinimą atliekančios institucijos prireikus gali rinkti ir sisteminti informaciją apie užsienio šalių švietimo sistemas, kvalifikacijas teikiančias institucijas, jų statusą, kvalifikacijos įgijimą liudijančius dokumentus bei jų autentiškumą. 

Plačiau apie užsienio šalyse įgytų kvalifikacijų pripažinimą rasite SKVC interneto svetainės skyriuje „Kvalifikacijų pripažinimas“.  

Atgal