Trumposios pakopos studijos įtrauktos į išorinio vertinimo metodikas

2022-04-05

SKVC direktoriaus 2022 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V-20 atnaujintos studijų krypčių ir ketinamų vykdyti studijų programų išorinio vertinimo metodikos. Į jas įtrauktos nuostatos dėl trumposios pakopos studijų išorinio vertinimo. 
 
Kaip nustatyta Bendruosiuose studijų vykdymo reikalavimuose trumposios pakopos studijas vykdo kolegijos, vadovaudamosi švietimo, mokslo ir sporto ministro tvirtinamu suteikiamų kvalifikacijų ir studijų krypčių, kuriose gali būti vykdomos trumposios studijos, sąrašu. Trumposios studijos gali būti vykdomos informatikos inžinerijos (B04), programų sistemų (B03) bei turizmo ir poilsio (L08) studijų kryptyse. Taip pat pažymime, kad remiantis Studijų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo 30 punktu, trumposios pakopos studijų programos gali būti pradėtos vykdyti, jei kolegija vykdo atitinkamos studijų krypties kolegines studijas.
 
Taip pat įtraukti šie Studijų krypčių išorinio vertinimo metodikos pakeitimai:
  • siekiant išorinio vertinimo metu skirti deramą dėmesį aukštųjų mokyklų vykdomo akademinio pripažinimo kokybei, rengiant krypties studijų savianalizės suvestinę ar ketinamos vykdyti studijų programos aprašą prašoma įtraukti detalesnę informaciją apie užsienio kvalifikacijų pripažinimo procesus ir rezultatus (sprendimų priėmimo struktūrą, dalinių studijų įskaitymą, neformaliuoju ir savaiminio mokymosi būdu įgytų kompetencijų pripažinimą);
  • atkreipiame aukštųjų mokyklų, kurios iki 2022 m. gegužės 31 d. turės pateikti savianalizės suvestines krypčių studijų vertinimui ir akreditavimui, dėmesį: papildytas Studijų krypčių išorinio vertinimo metodikos 20 punktas apie savianalizės suvestinės priedų pateikimą. Šalia anksčiau nustatytų 3 privalomų priedų aukštosios mokyklos turės kaip priedą pateikti nuolat institucijoje dirbančių krypties dalykų dėstytojų sąrašą (anksčiau ši informacija buvo pateikiama pačioje savianalizės suvestinėje).
Ketinamų vykdyti studijų programų vertinimo metodikoje:
  • įtrauktas punktas, numatantis pareigą rengiant studijų programą įtraukti studentų ir socialinių partnerių atstovus;
  • taip pat papildytas 34 punktas: tais atvejais, kai aukštosios mokyklos vykdomose krypties ir pakopos studijose, akredituotose 7 metų terminui, bus norima įregistruoti naują studijų programą (įvertintą aukštosios mokyklos nustatyta tvarka), Centrui aukštoji mokykla turės pateikti ne tik prašymą dėl studijų programos įregistravimo bei studijų programos duomenis, bet ir įgaliotos institucijos pritarimą dėl numatomos teikti kvalifikacijos (jeigu ji bus teikiama) bei Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos pritarimą (tais atvejais, kai teikiama sveikatos mokslų studijų krypčių grupei priskiriama studijų programa).
 
Studijų krypčių išorinio vertinimo metodiką galite rasti čia.
 
Ketinamų vykdyti studijų programų vertinimo metodiką galite rasti čia.
Atgal