Artimiausi renginiai

Buvęs Kitas
Gruodis 2022
Pr An Tr Ke Pe Še Se
28 29 30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01

Dėl studijų krypčių vertinimo ir laikino akreditavimo

Mokslo ir studijų įstatymo pakeitimo įstatymo nuostatos, susijusios su studijų krypčių vertinimu ir laikinu akreditavimu, prieštarauja Konstitucijai

2018 m. birželio 19 d. Konstitucinis Teismas (toliau – KT) pripažino, kad Mokslo ir studijų įstatymo (toliau – MSĮ) Nr. XI-242 pakeitimo įstatymo 2 straipsnio 26 dalies (2018 m. sausio 13 d. redakcija) nuostatos tiek, kiek jose numatyta iki 2018 m. kovo 1 d. įvertinti ir laikinai akredituoti vykdomas studijų kryptis, prieštarauja Konstitucijos 5 straipsnio 2 daliai, 40 straipsnio 3, 4 dalims, konstituciniams teisinės valstybės, atsakingo valdymo principams.

KT pažymėjo, kad pagal Konstitucijos 40 straipsnio 3 dalį aukštosioms mokykloms suteikiama autonomija, reiškianti jų teisę savarankiškai nustatyti, be kita ko, mokslo ir studijų tvarką, studijų programas. Tačiau aukštųjų mokyklų autonomija nepaneigia valstybės, formuojančios ir vykdančios aukštojo mokslo politiką ir turinčios pareigą užtikrinti aukštojo mokslo sistemos veiksmingumą, teisės nustatyti mokslo ir studijų institucijų teikiamo aukštojo išsilavinimo kokybės standartus, taip pat priemones, leidžiančias vertinti studijų ir jų vykdymo kokybę, jų atitiktį nustatytiesiems aukštojo išsilavinimo kokybės standartams, tarp jų ir periodiškai taikomas studijų kokybės vertinimo priemones.

KT pabrėžė, kad, nustatydamas ir keisdamas nustatytuosius mokslo ir studijų institucijų teikiamo aukštojo išsilavinimo kokybės standartus ir atitikties jiems vertinimo priemones, įstatymų leidėjas privalo paisyti Konstitucijos, konstitucinių teisinės valstybės, atsakingo valdymo principų suponuojamų reikalavimų, tarp jų ir reikalavimo nenustatyti tokio teisinio reguliavimo, pagal kurį būtų reikalaujama neįmanomų dalykų, reikalavimo numatyti pakankamą laikotarpį (vacatio legis) nuo įstatymo, kuriuo nustatomi tokie nauji standartai, tokios naujos priemonės, oficialaus paskelbimo iki jo įsigaliojimo (taikymo pradžios), per kurį aukštosios mokyklos galėtų tinkamai pasirengti įgyvendinti iš jo kylančius pakitusius reikalavimus studijų ir jų vykdymo kokybei.

KT konstatavo, kad MSĮ 2 straipsnio 26 dalies (2018 m. sausio 13 d. redakcija) nuostatomis atlikti esminiai, nors ir laikini, aukštojo mokslo kokybės užtikrinimui skirto teisinio reguliavimo pakeitimai, lėmę (galėję lemti) aukštosioms mokykloms itin nepalankius padarinius, be kita ko, draudimas aukštajai mokyklai priimti studentus į neakredituotos studijų krypties studijas, tačiau aukštosioms mokykloms buvo numatytas itin trumpas laikotarpis pasirengti būsimiems esminiams studijų akreditavimo pokyčiams.

Teisiniai padariniai

KT konstatavo, kad MSĮ 2 straipsnio 26 dalies (2018 m. sausio 12 d. redakcija) nuostatų taikymas, be kita ko, priimant poįstatyminius ir teisės taikymo aktus, nesukelia teisinių padarinių jų reguliuojamų teisinių santykių subjektams, taip pat ir aukštosioms mokykloms, kas reiškia, kad:

– MSĮ 2 straipsnio 26 dalies (2018 m. sausio 13 d. redakcija) pagrindu švietimo ir mokslo ministro priimti įsakymai, kuriais patvirtinti Studijų krypčių vertinimo ir laikinojo akreditavimo tvarkos aprašas ir Rezidentūros studijų krypčių vertinimo ir laikinojo akreditavimo tvarkos aprašas, taip pat remiantis jais Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus priimti įsakymai dėl studijų krypčių laikino akreditavimo, pagal Konstituciją laikytini nesukėlusiais jokių teisinių padarinių aukštosioms mokykloms;

– net ir iki priimant KT nutarimą visų aukštųjų mokyklų studijų kryptys turėjo būti akredituojamos taikant bendrąją išorinio studijų vertinimo ir akreditavimo tvarką, nustatytą MSĮ (su 2018 m. sausio 12 d. pakeitimu). Ši tvarka taikytina visoms aukštosioms mokykloms, nepaisant to, ar jų vykdomos studijų kryptys Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus įsakymais buvo vertinamos ir laikinai akredituojamos iki 2018 m. kovo 1 d., ar po šios datos;

– MSĮ (2016 m. birželio 29 d. redakcija) 48 straipsnio 4 dalies nuostata, kad aukštoji mokykla negali vykdyti neakredituotos studijų krypties studijų, negali būti aiškinama kaip užkertanti kelią vykdyti neakredituotos studijų krypties studijas (t. y. studijas pagal visas remiantis tuo metu galiojusiais teisės aktais akredituotas tos krypties studijų programas) iki pirmojo studijų krypties studijų akreditavimo pagal MSĮ (su 2018 m. sausio 12 d. pakeitimu) įtvirtintą bendrą išorinio studijų vertinimo ir akreditavimo tvarką. Vadinasi, pagal galiojantį MSĮ (2016 m. birželio 29 d. redakcija) aukštosios mokyklos gali vykdyti studijas pagal visas akredituotas studijų programas iki pirmojo studijų krypčių akreditavimo, taikant bendrąją išorinio studijų vertinimo ir akreditavimo tvarką (su 2018 m. sausio 12 d. pakeitimu);

– švietimo ir mokslo ministras MSĮ įtvirtintus įgaliojimus patvirtinti studijų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašą, vertinamąsias sritis ir rodiklius privalo įgyvendinti per kiek įmanoma trumpiausią terminą, kad nebūtų kliūčių vykdyti studijų krypčių akreditavimą pagal bendrąją išorinio studijų vertinimo ir laikino akreditavimo tvarką.

Visą nutarimo tekstą galima rasti Konstitucinio Teismo svetainėje: http://www.lrkt.lt/lt/teismo-aktai/paieska/135/ta1838/content.

Šaltinis: www.lrkt.lt