Europoje svarstomos automatinio kvalifikacijų pripažinimo galimybės

2016-07-09

Jerevano susitikime, vykusiame 2015 05 14-15 d., Europos aukštojo mokslo erdvės (EAME) šalių ministrai įsipareigojo ieškoti būdų palengvinti mobilumą ir tuo tikslu įgyvendinti automatinį užsienyje įgytų kvalifikacijų pripažinimą. Su šiuo susitarimu siejama keletas regioninių iniciatyvų, kuriomis siekiama išsiaiškinti, kokioms sąlygoms esant ir kaip tai galėtų būti įgyvendinta. Siekiant pagreitinti Lietuvoje išduotų atestatų ir diplomų pripažinimą užsienyje, Studijų kokybės vertinimo centras taip pat yra įsitraukęs į šias veiklas.

(nuotr. Aurelija Valeikienė seminare Gente)

Automatinis pripažinimas reiškia, kad šalys susitaria, kurios kvalifikacijos yra palyginamos pagal visus vertinimo kriterijus ir tolimesnis vertinimas nėra būtinas. Automatinio pripažinimo principai yra susiję su bendrais reikalavimais kvalifikacijoms, kaip apibrėžta Lisabonos pripažinimo konvencijoje (liet. kalba ir anglų kalba) ir nustato lygmens priimtinumą (bakalauras iš X šalies automatiškai pripažįstamas kaip bakalauras Y, Z, W šalyse) . Nepaisant to, galutinį sprendimą, ar kvalifikacijos turėtojas atitinka konkrečius priėmimo į studijas reikalavimus, priima aukštoji mokykla, o dėl kandidatų su ta pačia kvalifikacija tinkamumo konkrečiai darbo vietai sprendžia darbdavys. Pavyzdžiui, automatinis pripažinimas nepažeidžia darbdavio reikalavimo, kad pareiškėjas privalo turėti dvejų metų profesinę patirtį tam tikroje srityje po aukštosios mokyklos baigimo arba reikalinga licencija verstis atitinkama veikla. Universitetai taip pat gali keltis reikalavimus, kad į tam tikras magistro programas yra priimami tik tie pareiškėjai, kurių ankstesnių bakalauro studijų vidutiniai rezultatai nėra žemesni nei tam tikras balas.

Kaip pavyzdys sėkmingai funkcionuojančio daugiašalio susitarimo dėl automatinio pripažinimo tarnauja 2015-05-18 sudaryta Beniliukso sutartis, pagal kurią Belgijos trijose bendruomenėse, Nyderlanduose ir Liuksemburge išduoti diplomai yra automatiškai pripažįstami visose minėtose šalyse. Pripažinimo procedūros nėra taikomos ir mokesčiai už paslaugą nėra renkami, tačiau kai kuriais atvejais lieka autentiškumo nustatymas ir bendra dokumentų peržiūra, siekiant identifikuoti, ar kvalifikacijai taikomas automatinis pripažinimas.

Latvija, Estija ir Lietuva automatinio kvalifikacijų pripažinimo galimybes nagrinėja per naujos trišalės sutarties sudarymo prizmę, kuri pakeistų 2000 m. sudarytą sutartį. Tam buvo skirtas AURBELL projektas (www.aic.lv). Automatinio kvalifikacijų pripažinimo klausimas buvo svarstytas Baltijos Parlamentinės asamblėjos metu š.m. birželio 2-3 dienomis bei Baltijos šalių ministrų susitikime š.m. birželio 16 d. Studijų kokybės vertinimo centro dalyvavo tiek įgyvendinant AURBELL projektą, tiek Baltijos parlamentinėje asamblėjoje bei ministerijų susitikime.

Iš kitų europinių iniciatyvų yra minėtinas projektas FAIR (angl. Focus on Automatic Institutional Recognition), kurio metu į automatinio kvalifikacijų pripažinimo reikalus gilinasi 23 aukštosios mokyklos iš 6 šalių, 5 šalių švietimo ministerijos ir 6 šalių ENIC-NARIC centrai, taip pat Europos universitetų asociacija bei Europos konsorciumas akreditavimui. Šį rudenį pasirodys projekto komandos sukurtos rekomendacijos dalykų  suinteresuotiems partneriams.

Taip pat su automatinio pripažinimu susijęs ir NORDIC-BALTIC projektas, t. y. kai automatinis pripažinimas nėra griežtai reglamentuojamas teisės aktais per tarptautinius susitarimus, bet įgyvendinamas per teikiamas rekomendacijas ir informaciją priimančioms institucijoms (pvz. aukštosioms mokykloms).

Dar viename Europiniame projekte „Automatinis aukštojo mokslo laipsnių pripažinimas ir įvairių aukštojo mokslo sektorių susietumas“ (angl. Automatic recognition of degrees in higher education and articulation between the categories of higher education“) dalyvaujančios šalys – Belgija, Lenkija, Portugalija ir Danija – nagrinėja, kokioms sąlygoms esant būtų įmanomas automatinis kvalifikacijų pripažinimas ir kol kas priėjo išvados, kad esminėmis sąlygomis yra tinkamas nacionalinių kvalifikacijų sąrangų įgyvendinimas bei vidinis ir išorinis kokybės užtikrinimas, atliekama vadovaujantis Europos aukštojo mokslo erdvės gairės ir nuostatomis kokybės užtikrinimui (ESG-2015) . Pagal šį projektą š.m. gegužės 17 d. organizuotas seminaras Gento universitete (Belgija), kuriame Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus pavaduotoja Aurelija Valeikienė buvo pakviesta pristatyti Baltijos šalių požiūrį į automatinį pripažinimą ir rengiamus susitarimus

Atgal