Papildyti aktualūs studijų vertinimą reglamentuojantys teisės aktai

2020-07-30

2020 m. liepos 22 d. įsigaliojo Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus įsakymas, kuriuo pakeisti trys studijų vertinimui aktualūs teisės aktai: 

  • Studijų krypčių išorinio vertinimo metodika;  
  • Ketinamų vykdyti studijų programų vertinimo metodika; 
  • Ekspertų darbo organizavimo aprašas.

Naujausi pakeitimai papildo ir patikslina nuostatas dėl studijų krypčių savianalizės suvestinės pateikimo, studijų vykdymo aukštųjų mokyklų padaliniuose kitoje savivaldybėje ar užsienio valstybėje bei skundų teikimo. 

Svarbu yra ta, kad formalizuota galimybė aukštajai mokyklai studijų krypčių ir ketinamų vykdyti studijų programų išorinio vertinimo metu (iki pat vertinimo sprendimo priėmimo) teikti skundą Centrui dėl vertinimo proceso dalyvių veiklos, neveikimo bei procedūrų.

Studijų krypčių išorinio vertinimo metodikos pakeitimai patikslina nuostatas dėl aukštosios mokyklos studijų krypties savianalizės suvestinės ir pastabų dėl faktinių klaidų studijų krypties vertinimo išvadų projekte pateikimo Centrui kalbos. Jei išoriniam vertinimui atlikti pasitelkiami ekspertai iš užsienio, tiek savianalizės suvestinė, tiek aukštosios mokyklos pastabos dėl faktinių klaidų studijų krypties vertinimo išvadų projekte Centrui turi būti pateiktos su vertimu į anglų kalbą.

Be to, atsirado reikalavimas studijų krypties savianalizės suvestinėje pateikti informaciją ir apie aukštosios mokyklos užsienio valstybėje įsteigtame padalinyje vykdomas krypties studijas.

Ketinamų vykdyti studijų programų vertinimo metodika papildyta nuostatomis dėl pateikiamų dokumentų tais atvejais, kai aukštoji mokykla ketina pradėti vykdyti studijų programas savo padaliniuose, esančiuose kitoje Lietuvos savivaldybėje ar užsienio valstybėje.

Jei aukštoji mokykla ketina pradėti vykdyti įregistruotą akredituotos krypties studijų programą savo padalinyje kitos savivaldybės teritorijoje, kartu su kitais vertinimui reikalingais dokumentais (programos aprašu, dėstytojų aprašymais, jungtinės studijų programos vykdymo sutarties kopija, jei teikiama jungtinė studijų programa), papildomai turi būti pateikiamas ir programos studijų planas. 

Metodika taip pat papildyta nauju punktu, kuriame nurodyta, kokie reikalavimai taikomi programos aprašui ir jo priedams, jei aukštoji mokykla ruošiasi pradėti vykdyti studijų programą savo padalinyje užsienio valstybėje.  

Ekspertų darbo organizavimo aprašo pakeitimai patikslina ekspertų apmokymo tvarką bei jų dalyvavimą svarstant vertinimo išvadas Apeliacinės komisijos posėdžiuose ar kitose ginčų nagrinėjimo institucijose. 

 

 

Atgal