Pradedamos vertinti pirmosios studijų kryptys

2020-11-16

Šiais metais pradedamas vykdyti išorinis studijų krypčių vertinimas, kurio pagrindu bus akredituojamos studijų kryptys. Studijų krypčių išorinis vertinimas ir akreditavimas atliekami vadovaujantis 2019 m. liepos 17 d. patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu  Nr. V-835 „Dėl Studijų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo, vertinamųjų sričių ir rodiklių patvirtinimo“ ir 2020 m. gruodžio 31 d. Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus įsakymu Nr. V-149 patvirtinta Studijų krypčių išorinio vertinimo metodika.

Iki 2018 metų buvo vykdomas išorinis vykdomų studijų programų vertinimas, tačiau, siekiant matyti visuminį krypties vaizdą bei optimizuoti vertinimo procesą, buvo nutarta pereiti prie didesnio segmento – studijų krypčių vertinimo. Esminiai studijų krypčių vertinimo tvarkos pokyčiai, kuriuos verta paminėti yra šie:

·         vietoje 6 vertinamųjų sričių bus vertinamos 7 vertinamosios sritys (studijų tikslai, rezultatai ir turinys; mokslo (meno) ir studijų veiklos sąsajos; studentų priėmimas ir parama; studijavimas, studijų pasiekimai ir absolventų užimtumas; dėstytojai; studijų materialieji ištekliai; studijų kokybės valdymas ir viešinimas) pagal nustatytus rodiklius,

·         vertinimo rodikliai orientuoti ne į programos, o į studijų krypties lygmenį,

·         didesnis dėmesys skiriamas aukštosios mokyklos potencialui su studijomis susijusioje mokslo kryptyje,

·         sritys vertinamos ne 4 balų, o 5 balų skalėje.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministrui patvirtinus Studijų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarką, Studijų kokybės vertinimo centras (toliau – Centras) parengė ketinamų vykdyti studijų programų ir studijų krypčių vertinimo metodikas ir studijų krypčių vertinimo planą. Rengdamasis studijų krypčių vertinimui, Centras suorganizavimo ketverius mokymus aukštųjų mokyklų bendruomenių nariams, parengė įvairių metodinių priemonių savianalizės suvestinių rengėjams (gaires studijų krypties savianalizės suvestinės rengėjams bei studijų krypties savianalizės suvestinės formas lietuvių ir anglų kalbomis).

Iki 2020 spalio 15 d. aukštosios mokyklos Centrui turėjo pateikti savianalizės suvestines pirmųjų aštuonių studijų krypčių – burnos priežiūros, elektros inžinerijos, istorijos, literatūrologijos, mechanikos inžinerijos, menotyros, regiono studijų ir transporto inžinerijos – studijų išoriniam vertinimui.  

Studijų kryptis vertins Centro sudarytos tarptautinės ekspertų grupės. 2020 m. spalio 23 d. Centras organizavo mokymus ekspertams apie Lietuvos aukštojo mokslo sistemą, studijų krypčių vertinimą ir akreditavimą bei ekspertų vaidmenį išorinio vertinimo metu. Š.m. lapkričio 12 d. įvyko antroji mokymų dalis apie praktinius vizitų ir vertinimo išvadų rengimo aspektus. Pagal poreikį ekspertų grupėms buvo ir toliau yra teikiamos nuotolinės Centro darbuotojų konsultacijos. 

Tarptautinių ekspertų grupių, vertinančių krypčių studijas, vizitai į aukštąsias mokyklas vyks šių metų lapkričio-gruodžio mėnesiais. Dėl Covid-19 pandemijos, vadovaujantis Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2020 rugsėjo 7 d. patvirtintu įsakymu Nr. V-73 „Dėl vizitų į aukštąsias mokyklas vykdymo nuotoliniu būdu“, vizitai į aukštąsias mokyklas vyks nuotoliniu būdu, pasitelkiant tiesioginių vaizdo konferencijų programinę įrangą.

Nesant galimybės nuotolinio vizito metu akivaizdžiai apžiūrėti materialiuosius išteklius bei susipažinti su studentų baigiamaisiais darbais, aukštosios mokyklos kartu su savianalizės suvestinėmis turi papildomai pateikti filmuotą ir (arba) fotografuotą medžiagą, kurioje būtų atvaizduota vertinamos studijų krypties ir pakopos studijoms pasitelkiama materialioji bazė bei suteikti nuotolinę prieigą ekspertams susipažinti su studentų baigiamaisiais darbais, rašto darbais, egzaminų medžiaga. Ekspertams susipažinus su aukštosios mokyklos pateikta medžiaga ir išsakius poreikį, prieš nuotolinį vizitą gali būti organizuojamas papildomas studijų vertinimo koordinatoriaus ir ekspertų grupės nario iš Lietuvos vizitas (nenuotolinis) į aukštąją mokyklą, kurio metu bus apžiūrima vertinamos krypties  studijoms pasitelkiama materialioji bazė.

Kilus klausimams dėl studijų krypčių vertinimo, aukštosios mokyklos gali susipažinti su metodine bei teisine informacija SKVC tinklapyje bei kreiptis elektroniniu paštu kokybe@skvc.lt.

Atgal