Ekspertai įvertino muzikos studijas Lietuvoje

2021-12-17

2021 m. sausio – rugsėjo mėn. tarptautinės ekspertų grupės atliko 10 studijų krypčių išorinį vertinimą. Buvo vertinamos energijos inžinerijos, kino, mitybos, muzikos, religijos studijų, sociologijos, teatro, lingvistikos, rinkodaros ir žurnalistikos studijų kryptys.

Remiantis ekspertų parengtomis išvadomis, 2021 m. gruodį priimti sprendimai dėl 6 krypčių studijų akreditavimo.

Kviečiame susipažinti su muzikos studijų krypties vertinimo išvadomis.

Ką vertino ekspertai?

Muzikos krypties studijos buvo vertinamos keturiose Lietuvos aukštosiose mokyklose: Kauno technologijos universitete (KTU) (1 pirmosios ir 1 antrosios pakopų studijų programos), Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje (LMTA) (2 pirmosios ir 2 antrosios pakopų studijų programos), Vytauto Didžiojo universitete (VDU) (2 pirmosios ir 1 antrosios pakopų studijų programos) ir Vilniaus kolegijoje (VIKO) (1 pirmosios pakopos studijų programa). 
Ekspertai, įvertinę muzikos krypties pirmosios ir antrosios pakopų studijų tikslus, rezultatus ir turinį, teigia, kad jos aktualios, gerai struktūruotos ir aiškiai pagrįstos Lietuvos ekonomikos ir visuomenės poreikiais. 

Kas būdinga šioms studijoms?

Ekspertai išskyrė LMTA neseniai atidarytą Klaipėdos fakultetą, suteikiantį galimybes plėsti išskirtinio specializuoto muzikinio turinio asortimentą. Atkreipė dėmesį į VIKO studijų programą Populiarioji muzika, kuri yra vienintelė tokia programa Lietuvoje, siūlanti tinkamą specializuoto muzikinio mokymosi derinį, skirtą įvairiems popmuzikos žanrams, bei suteikianti platų teorinį pagrindą. Akcentavo VDU muzikos krypties pirmosios ir antrosios pakopų studijų programas, kurių tikslai, rezultatai ir turinys pagirtinai suderinti su darbdavių poreikiais. Tai liudija studentų įsidarbinimo galimybės muzikos krypties studijų metu.
VIKO atveju ekspertai pažymėjo, kad aukšti priėmimo balai patvirtina muzikos krypties studijų programos Populiarioji muzika patrauklumą ir kokybę.

Daugelis šių aukštųjų mokyklų studentų aktyviai dirba muzikos industrijoje dar nebaigę studijų. Išskirtinės kokybės pavyzdžiais ekspertai išskyrė LMTA ryšius su reikšmingiausiomis kultūros organizacijomis Lietuvoje, kurie užtikrina muzikos krypties studijų aktualumą ir greitą absolventų įsidarbinamumą, bei VDU platų suinteresuotų šalių tinklą, dėl kurio studentai įgyja aukšto lygio profesinę patirtį. 

Dėstytojai ir tobulintini aspektai

Ekspertai rekomendavo KTU koreguoti esamas sąlygas specialiųjų poreikių studentams, LMTA – atlikti visapusišką muzikos krypties studentų ir absolventų (įskaitant ir dirbančius užsienyje) pasiekimų stebėseną, VDU – rinkti duomenis apie muzikos krypties antrosios pakopos absolventų užimtumą (Lietuvoje ir užsienyje), stiprinti formalius santykius su antrosios pakopų studentais ir socialiniais partneriais.
Išskirtinės kokybės pavyzdžiais ekspertai akcentavo LMTA ir VIKO dėstytojus. LMTA dėstytojai – išskirtinės kompetencijos, dauguma jų – žinomi atlikėjai, kompozitoriai ir muzikologai, pripažinti nacionaliniu ir tarptautiniu mastu už meninę veiklą ir tyrimus. Tai patvirtina ir išskirtiniai Lietuvos mokslo tarybos įvertinimai.

Ekspertai įvertino KTU svetainę, kuri puikiai paruošta ir prieinama, joje teikiama išsami informacija apie universitetą, priėmimą į programas, taip pat informacija apie studijų programas, dalykus ir dėstytojus.
Pastebėjo LMTA puikią ir efektyvią kokybės valdymo sistemą, glaudžius santykius su industrija, kurie padeda greitai išplėsti programų pasiūlą. Be to, LMTA branda ir savikritiškumas yra pavyzdinis jos akademinės veiklos aspektas.
Ekspertai taip pat gyrė VIKO pavyzdinę vidinės kokybės valdymo struktūrą bei jos užtikrinimo mechanizmus, atitinkančius Europos standartus. 

Rinkti grįžtamąjį ryšį

Visoms keturioms aukštosioms mokyklos ekspertai siūlė ieškoti priemonių skatinti studentus dalyvauti apklausose, taip pat aktyviau rinkti formalius ir neformalius atsiliepimus apie studijų kokybę. 

Lentelėje pateikiami studijų vertinimo rezultatai pagal aukštąsias mokyklas.

Aukštoji mokykla

Studijų

pakopa

Vertinimo

balas*

Akreditavimo sprendimas

Kauno technologijos universitetas

Pirmoji

21

7 metai

Kauno technologijos universitetas

Antroji

21

7 metai

Lietuvos muzikos ir teatro akademija

Pirmoji

33

7 metai

Lietuvos muzikos ir teatro akademija

Antroji

33

7 metai

Vilniaus kolegija

Pirmoji

30

7 metai

Vytauto Didžiojo universitetas

Pirmoji

28

7 metai

Vytauto Didžiojo universitetas

Antroji

28

7 metai

*Maksimalus balas, kurį gali surinkti studijų pakopa, yra 35 balai.

Visos išorinio vertinimo išvados:

Kauno technologijos universitetas

Lietuvos muzikos ir teatro akademija

Vilniaus kolegija

Vytauto Didžiojo universitetas

Akreditavimo įsakymą rasite čia.

 

 

Atgal