Patvirtinta nauja Studijų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarka

2019-07-19

Liepos 17 d. švietimo, mokslo ir sporto ministras pasirašė įsakymą, kuriuo patvirtino naują Studijų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašą, vertinamąsias sritis ir rodiklius. Vykdant šį įsakymą, nuo 2020 m. numatoma pereiti nuo studijų programų prie studijų krypčių vertinimo.

Patvirtintas tvarkos aprašas reglamentuoja Lietuvoje įsteigtų ir turinčių leidimą vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą aukštųjų mokyklų, egzilio sąlygomis veikiančių aukštųjų mokyklų Lietuvoje ir užsienyje vykdomų ir ketinamų vykdyti studijų išorinio vertinimo tikslus ir atlikimo principus, taip pat akreditavimo tikslus ir atlikimo tvarką. 

Naujoji tvarka taikoma pirmosios, antrosios pakopos, vientisųjų bei profesinių (išskyrus rezidentūrą) aukštojo mokslo krypties studijų išoriniam vertinimui ir akreditavimui. Pagal ją, aukštosios mokyklos vykdomų studijų krypties išorinis vertinimas ir akreditavimas turės būti atliekamas ne rečiau kaip kartą per 7 metus. 

Studijų krypčių vertinimą atliks Studijų kokybės vertinimo centras (SKVC) arba, aukštosios mokyklos pageidavimu, kita aukštojo mokslo kokybės vertinimo agentūra, įtraukta į Europos aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo agentūrų registrą (EQAR), arba tarpvalstybinėse sutartyse nurodytos agentūros. 

Pažymėtina, kad studijų krypčių vertinimo procese atsiras du nauji etapai: kasmetinė krypties studijų rodiklių stebėsena, papildysianti paskesnę veiklą po krypties vertinimo, o nuo 2025 m. – ir krypties studijų vertinimas pagal slenkstinį rodiklį. 

Švietimo, mokslo ir sporto ministro pavedimu, iki šių metų spalio 1 d. SKVC parengs ir patvirtins išorinio studijų krypčių ir naujų studijų programų vertinimo metodikas bei studijų krypčių išorinio vertinimo planą. 

Vykdomų studijų išorinio vertinimo ir akreditavimo procedūros pagal naująją tvarką bus pradėtos įgyvendinti nuo 2020 m. sausio 1 d. pagal SKVC patvirtintą ir viešai paskelbtą studijų krypčių išorinio vertinimo planą. 

Visų aukštųjų mokyklų šiuo metu vykdomos studijų kryptys laikomos akredituotomis tol, kol nebus įvertintos ir akredituotos pagal naująją tvarką. 

Ketinamų vykdyti studijų programų vertinimo ir akreditavimo procedūros, pradėtos iki 2019 m. liepos 18 d., bus baigiamos pagal iki šiol galiojusių teisės aktų nuostatas. Vėliau pateiktos ketinamos vykdyti studijų programos bus vertinamos ir akredituojamos tik tada, kai bus patvirtinta nauja ketinamų vykdyti studijų programų vertinimo metodika. 

 

 

Atgal