Pradedamas naujas Lietuvos aukštųjų mokyklų veiklos išorinio vertinimo ciklas

2020-03-13

Šiais metais Studijų kokybės vertinimo centras (SKVC) pradeda naują Lietuvos universitetų ir kolegijų veiklos išorinio vertinimo ciklą. Vertinimas bus atliekamas pagal naują tvarką, kurią reglamentuoja šių metų kovo mėnesį įsigalioję teisės aktai: Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu patvirtintas Aukštųjų mokyklų ir užsienio valstybių aukštųjų mokyklų filialų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašas ir SKVC direktoriaus įsakymu patvirtinta Aukštųjų mokyklų veiklos vertinimo metodika

Išorinio vertinimo tikslas – remiantis išorinio vertinimo išvadomis nustatyti universiteto ar kolegijos veiklos kokybę, sukurti prielaidas jos veiklai gerinti, skatinti kokybės kultūrą, taip pat informuoti steigėjus, akademinę bendruomenę ir visuomenę apie aukštosios mokyklos veiklos kokybę. 

„Aukštųjų mokyklų išorinį vertinimą pavesta atlikti Studijų kokybės vertinimo centrui, kuris vertinimo procesą organizuoja, pasitelkdamas išorinius ekspertus. Tačiau reikia pažymėti, kad aukštosios mokyklos turi Konstitucijos joms suteiktą autonomiją, todėl kiekvieno universiteto ar kolegijos veiklos kokybė yra pirmiausia pačios aukštosios mokyklos atsakomybė. Siekdami visokeriopai ir objektyviai įvertinti veiklą, atsižvelgsime į kiekvienos aukštosios mokyklos misiją, į vertinimo procesą įtrauksime studentus, veiklos pasaulio atstovus, kitus socialinius dalininkus“, – sako SKVC direktoriaus pavaduotoja Aurelija Valeikienė. 

Aukštųjų mokyklų veiklos išorinis vertinimas inicijuotas švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu, kuriuo buvo patvirtintas Aukštųjų mokyklų išorinio vertinimo planas. Jame nurodyti konkrečių aukštųjų mokyklų išorinio vertinimo atlikimo laikotarpiai. Vadovaudamasis šiuo planu, SKVC atliks vertinimus. Vertinimas bus pradedamas tik tada, kai SKVC gaus aukštosios mokyklos savianalizės suvestinę, kurioje turi būti pateikiami paskutinių 5 studijų metų duomenys. Savianalizės suvestinių pateikimo SKVC terminai paskelbti SKVC interneto svetainėje.  

Universitetų ir kolegijų išorinis vertinimas bus atliekamas šiais etapais: 

  • aukštosios mokyklos parengtos savianalizės suvestinės pateikimas SKVC; 
  • ekspertų grupės sudarymas ir savianalizės suvestinės nagrinėjimas; 
  • ekspertų grupės vizitas į aukštąją mokyklą; 
  • išorinio vertinimo išvadų parengimas ir viešas paskelbimas bei 
  • paskesnė veikla, kuria siekiama tobulinti aukštosios mokyklos veiklą, atsižvelgiant į išorinio vertinimo išvadas. 

Aukštųjų mokyklų veiklą ekspertai vertins atsižvelgdami į keturias vertinamąsias sritis: valdymą, kokybės užtikrinimą, studijų ir mokslo (meno) veiklą bei poveikį regionų ir visos šalies raidai. Lietuvos universitetų ir kolegijų išorinis vertinimas turės būti atliekamas ne rečiau kaip kartą per 7 metus.

Šiuo metu pradedami paruošiamieji darbai aukštosiose mokyklose, pirmosios savianalizių suvestinės turės būti pateiktos 2021 m. 

Aukštosios mokyklos, kurios buvo akredituotos iki 2020 m. kovo 1 d., laikomos akredituotomis, iki kol bus priimti sprendimai dėl jų akreditavimo pagal naująją tvarką. 

Kilus klausimų dėl aukštųjų mokyklų išorinio vertinimo, prašome kreiptis el. paštu ivs@skvc.lt

 

 

Atgal