Europos humanitarinio universiteto veikla įvertinta neigiamai

2017-12-22

Remiantis ekspertų išvadomis bei Aukštųjų mokyklų vertinimo komisijos pritarimu Studijų kokybės vertinimo centro direktorius 2017 m. gruodžio 21 d. priėmė sprendimą Europos humanitarinio universiteto veiklą vertinti neigiamai. Pakartotinis neigiamas aukštosios mokyklos veiklos įvertinimas, kaip nurodo Mokslo ir studijų įstatymo 43 straipsnio nuostatos, yra pagrindas panaikinti leidimą vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą.

Aukštoji mokykla šį sprendimą per 14 dienų gali skųsti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro sudarytai komisijai, o taip pat per 30 dienų – teismui.

2017 metais Europos humanitarinis universiteto (EHU) veikla buvo vertinama pakartotinai. Šis aukštosios mokyklos vertinimas organizuotas todėl, kad po pirmojo vertinimo, vykusio 2014 m., EHU veikla buvo įvertinta neigiamai ir universitetas akredituotas trejiems metams. Pirmąkart vertinant, ekspertai pastebėjo 7 gerosios praktikos pavyzdžius ir pateikė 22 rekomendacijas strateginio valdymo gerinimui, 8 rekomendacijas studijų ir mokymosi visą gyvenimą sričiai, 6 rekomendacijas mokslo ir (arba) meno veiklai vystyti ir 2 rekomendacijas dėl poveikio regionų ir visos šalies raidai didinimo.

Tarptautinė ekspertų grupė, vizitavusi 2017 m. spalio mėnesį, parengė išsamią ataskaitą, kurioje neigiamai įvertino šias dvi iš keturių Europos humanitarinis universiteto veiklos sritis – „Strateginis valdymas“ bei „Mokslo ir (arba) meno veikla“. 2017 m. gruodžio 21 d. ekspertų pateiktas išvadas svarsčiusi Aukštųjų mokyklų vertinimo komisija pritarė ekspertų išvadoms.

Tarptautinė ekspertų grupė 2017 m. vertinimo išvadose pateikė šiuos pagrindinius Europos humanitarinis universiteto veiklos trūkumus:

  • Nors EHU padarė pažangą įgyvendindamas ne vieną 2014 m. rekomendaciją dėl strateginio planavimo, universitetui trūksta nuosekliai dokumentais pagrįstos ir suprantamos misijos bei jos suderinimo su strateginiu planu.
  • 2014 m. išsamiai aptarti svarbiausi ir susiję klausimai dėl universiteto misijos, planavimo ir finansavimo iki šiol nėra išspręsti.
  • Ekspertų nuomone, reikia aiškaus apsisprendimo tarp EHU kaip politinio projekto ir universiteto. Trumpalaikis finansavimas tinkamesnis politiniam projektui; pagrindinė EHU išliekanti rizika – tai universiteto finansavimas. Tokio modelio universitetas susiduria su sunkumais, kai reikia veikti teisinėje aplinkoje, kur reikalaujama, kad universitete būtų tiek vykdomas mokymas ir mokymasis, tiek vystoma tarptautinio lygio mokslinė veikla ir užtikrinama šių veiklų kokybė. Universiteto tvarumas tokiomis aplinkybėmis kelia abejonių, nes jo neįmanoma numatyti ir žinoti.
  • Trūksta stabilaus vadovavimo universitetui, nuo 2014 m. EHU rektoriaus pareigas ėjo trys asmenys. Stabili lyderystė ir vadyba labai svarbios norint susitarti dėl EHU paskirties ir ateities.
  • Universiteto padėtis toliau lieka iš esmės pažeidžiama ir jis toliau netenkina nacionalinių teisės aktų reikalavimų kai kuriose srityse, pirmiausia MOSTA nustatytų reikalavimų realiesiems ištekliams; be to, universitetas neturi rizikos plano veikti pasikeitus nuo jo nepriklausančioms ir nenumatytoms finansinėms aplinkybėms.
  • Nors EHU pavyko įgyvendinti labai reikšmingus valdymo administravimo ir personalo pokyčius, didžioji jų dalis buvo inicijuoti per praėjusius šešis – aštuoniolika mėnesių, o dalis jų tik planuojami. Vertinimo metu universitetas negalėjo pateikti ekspertams šių pokyčių efektyvumo įrodymų.
  • Esminė 2014 m. veiklos vertinimo išvadose pateikta rekomendacija buvo universitetui parengti nuoseklią mokslinių tyrimų strategiją, kurioje būtų nustatyti strategijos prioritetai ir sąsajos su organizacijos strategija. Tačiau ir 2017 m. konstatuota, kad universitetas neturi aiškios mokslo veiklos strategijos, egzistuoja strategijos dalys, ambicijų sąrašas be aiškaus strategijos valdymo ir finansavimo plano, kuris palaikytų mokslo veiklos augimą. Universitetą varžo dabartinis finansavimo modelis ir nuoseklios strategijos stoka.
  • EHU dar tik kuria intensyvia mokslo veikla užsiimančio universiteto pagrindus. Dabartiniame universiteto strateginiame plane nėra nustatyta, kad moksliniai tyrimai yra svarbi EHU veiklos dalis.
  • EHU išreiškė norą padidinti atvykstamąjį personalo judumą, siekdamas paremti dėstymą ir mokslinių tyrimų veiklą, taip pat studentų mainus, tačiau neturi oficialaus plano, kaip to pasiekti.

Vertinę aukštosios mokyklos veiklą ekspertai pažymėjo, kad EHU nesilaiko kai kurių Lietuvos teisės aktų reikalavimų: vizito 2017 m. spalio. 17-19 d. metu EHU dar nebuvo suvedę duomenų apie 2017 metais priimtus studentus į Valstybinį studentų registrą; taip pat nebuvo pateikta informacijos apie priimtųjų iš užsienio šalių kvalifikacijų pripažinimą. Ekspertų grupė nustatė, kad dalis vidinių aukštosios mokyklos dokumentų vedama ne lietuvių kalba, taip pažeidžiant Valstybinės kalbos įstatymą. 

Plačiau susipažinti su informacija galima čia:

Atgal