Vertinimo rezultatai

Mokymo įstaigos paieška:

Panevėžio kolegija

Informacija atnaujinta 2019 m. Kovo 05 d.

Apie mokymo įstaigą

Panevėžio kolegija (PK) įkurta 2002 m., sujungus Panevėžio aukštesniąją technikos mokyklą, Panevėžio A. Domaševičiaus aukštesniąją medicinos mokyklą ir Rokiškio aukštesniąją pedagogikos mokyklą. 

Šiuo metu kolegija vykdo 16 studijų programų 3 fakultetuose, kuriose studijuoja 1369 studentai ir dėsto 114 dėstytojų. 

PK vizija – inovatyvi, aktyvi, patraukli Lietuvos ir užsienio studentams aukštoji mokykla, pripažinta lyderė ugdant verslumą, telkiant visuomenę ir ūkio subjektus kurti studijų, verslo, mokslo sinergijas Panevėžio regiono ir šalies pažangai užtikrinti. 

PK misija – vykdyti mokslo žiniomis ir praktika grįstas aukštojo mokslo studijas, suteikiančias studentams šiuolaikines kompetencijas, turinčias ekonominę ir socialinę vertę sumanioje visuomenėje, lemiančias sėkmingą jų profesinę karjerą; telkti regiono potencialą mokymosi visą gyvenimą principų įgyvendinimui ir mokslo taikomosios veiklos plėtrai.

Ekspertų grupė

Ekspertų grupė, sudaryta iš 6 asmenų, dalyvavo vizite aukštojoje mokykloje 2013 m. kovo 26 - 28 d.:

 • Prof. Dr. Jurgen Kohler, grupės vadovas, buvęs Greifsvaldo universiteto rektorius, Europos universitetų asociacijos ekspertas, Vokietija;
 • Richard Anthony Platt, grupės sekretorius, Aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo agentūros direktoriaus pavaduotojas, Jungtinė Karalystė;
 • Prof. Peadar Cremin, Marijos Nekaltojo prasidėjimo kolegijos profesorius emeritus, Airija;
 • Dr. Nijolė Zinkevičienė, Kauno kolegijos direktoriaus pavaduotoja akademinei veiklai, Lietuva;
 • Audronė Vareikytė, Lietuvos savivaldybių asociacijos patarėja socialiniams klausimams, Lietuva;
 • Natalija Mušinskaja, Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakulteto studentė, Lietuva.

Veiklos įvertinimas ir akreditavimas

Panevėžio kolegijos veikla įvertinta teigiamai. Šis sprendimas priimtas atsižvelgiant į:

 • Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro 2012 m. rugpjūčio 8 d. sprendimą Panevėžio kolegijos realiuosius išteklius įvertinti teigiamai (MOSTA sprendimas).
 • Tarptautinės ekspertų grupės siūlymą Panevėžio kolegijos veiklą įvertinti teigiamai (vertinimo išvados).

Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2013 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. SV6-47 Panevėžio kolegija akredituota 6 metams

Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2019 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. SV6-3 akreditavimo terminas pratęstas

 

Ekspertų įvertinimas:

Veiklos sritis Įvertinimas
Strateginis valdymas Teigiamas
Studijos ir mokymasis visą gyvenimą Teigiamas
Mokslo ir (arba) meno veikla Teigiamas
Poveikis regionų ir visos šalies raidai Teigiamas
MOSTA sprendimas Teigiamas

Aukštosios mokyklos veiklos geroji praktika

 • Įsipareigojimas užtikrinti kokybę, Kokybės skyriaus įsteigimas ir visapusės kokybės vadybos sistemos išvystymas;
 • Pasirengimas priimti pokyčius;
 • Įsitraukimas į socialinių partnerių veiklą, vietos bendruomenės ir regiono gyvenimą („pridėtinė vertė“ regionui);
 • Kolegijos gebėjimas reaguoti į vietos darbo rinkos poreikius;
 • Kolegijos personalo glaudus bendradarbiavimas su regionu ir regiono institucijų personalo glaudus bendradarbiavimas su Kolegija;
 • Praktinio mokymo centro ir kitų šiuolaikinių priemonių buvimas;
 • Studentų praktikos vietų pobūdis, vieta ir vadyba;
 • Mokymosi visą gyvenimą veikla, suteikianti vietos gyventojams tolesnę kvalifikaciją;
 • Kultūrinė nauda Panevėžiui ir Rokiškiui;
 • Studentų parama Kolegijai ir Kolegijos studentams.

Rekomendacijos veiklos tobulinimui

Pagrindinės rekomendacijos

 • Peržiūrėti savo viziją, misiją, jų įgyvendinimą siekiant nuoseklesnio visa apimančio požiūrio į studijų programas ir mokslo taikomuosius tyrimus;
 • Aiškiau nustatyti Integruotos plėtros strategijos (IPS), einamųjų trejų metų strateginių veiklos planų ir vienerių metų įgyvendinimo planų tarpusavio ryšį, užtikrinant, kad veiklos kryptys būtų pakankamai konkrečiai apibrėžtos;
 • Apsvarstyti nomenklatūros tinkamumą formatui ir aprašyti trejų metų planus kaip „strateginius planus“, vienerių metų planus kaip „veiklos planus“, metų pradžioje aiškiai nurodant tų metų veiksmus, atsakomybės sritis ir tikslus, o metų pabaigoje – pažangą, padarytą siekiant šių tikslų;
 • Pagerinti Kolegijos organų, rėmėjų ir kitų socialinių dalininkų informavimą apie metinių veiklos planų rezultatus ir jų poveikį tiek einamiesiems planams, tiek IPS;
 • Peržiūrėti esamą atsakomybės paskirstymą dviem direktoriaus pavaduotojams ir kancleriui, t.y. ištirti, ar Kolegijoje tinkamai paskirstytos akademinės ir administracinės funkcijos;
 • Apibrėžti studijų ir mokslo veiklos sąsajas;
 • Apibrėžti studijų rezultatų ir jų suderinimo su studijų ir vertinimo metodais bei darbo rinkos poreikiais sąsajas;
 • Apibrėžti dokumentacijos, ypač  statistinių duomenų ir duomenų, gautų iš studentų, absolventų ir darbdavių klausimynų, tipą, savybes, rinkimą ir naudojimą;
 • Parengti mokslo taikomųjų tyrimų strategiją kaip neatsiejamą bendros strategijos dalį, kurioje būtų atsižvelgta į studijų ir mokslo veiklos sąsajas;
 • Įvertinti mokslo taikomųjų tyrimų projektus įtraukiant visas sąnaudas (ar galimas išlaidas);
 • Įsteigti socialinių partnerių ir kitų susijusių institucijų bei tarnybų forumą, kuris patartų Kolegijai dėl jos vaidmens ir indėlio į bendrą regiono strategiją.

Kitos rekomendacijos

 • Organizuoti Kolegijos tarybos nariams renginius, susijusius su aukštojo mokslo politika ir strategija, skirtus žmogiškųjų išteklių vystymui;
 • Stiprinti Kokybės ir tyrimų skyriaus vaidmenį formuojant, skleidžiant ir stebint kokybės kultūrą visoje Kolegijoje;
 • Apsvarstyti galimybę į kiekvienos studijų programos grupę įtraukti Kokybės ir tyrimų skyriaus narį, kuris padėtų akademiniam personalui rengti, įgyvendinti ir stebėti šias programas;
 • Geriau išnaudoti ECTS įgyvendinimo suteikiamas galimybes plėtojant modulinį požiūrį ir kiek įmanoma labiau integruojant kitus, į atskirus darbdavius orientuotus, dalykus bei pasiūlymus dėl tolesnės mokymosi visą gyvenimą plėtros;
 • Apsvarstyti galimybę išplėtoti visapusę akademinės ir asmeninės paramos studentams struktūrą;
 • Suintensyvinti pastangas, skirtas tarptautiškumo strategijai vystyti.

Aukštosios mokyklos veiklos gerinimo planą galima rasti čia2018 m. balandžio 9 d. švietimo ir mokslo ministrės įsakymu Nr. V-341 buvo sudaryta Kolegijų vertinimo komisija, kurios užduotis – įvertinti Lietuvos valstybinių kolegijų būklę šalies, regiono, švietimo sektoriaus, ūkio, demografinės, socialinės aplinkos kontekste ir pateikti rekomendacijas dėl kiekvienos iš jų raidos perspektyvų. Komisijos pavedimu buvo parengti valstybinių kolegijų profiliai. 

Su Panevėžio kolegijos profiliu galite susipažinti čia

 

Atgal