Artimiausi renginiai

Buvęs Kitas
Spalis 2019
Pr An Tr Ke Pe Še Se
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01 02 03
Spausdinti

Vykdomi projektai

Europos Sąjungos struktūrinių fondų projektai (2014-2020 m.)

ERASMUS+ programos projektai


AMIS-3: Aukštųjų mokyklų išorinio vertinimo sistemos stiprinimas

Projektas „Aukštųjų mokyklų išorinio vertinimo sistemos stiprinimas“ vykdomas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto ,,Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę 09.3.2-ESFA-V-710 ,,Stebėsenos, išorinio vertinimo stiprinimas ir kvalifikacijų pripažinimas“ šioje projekto sutartyje nurodytam projektui įgyvendinti yra skirtos Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos (toliau – projektui skirtos finansavimo lėšos).

Projekto tikslas – stiprinti aukštųjų mokyklų išorinio vertinimo sistemą. Šio projekto įgyvendinimas prisidės prie Lietuvos mokslo ir studijų sistemos veiklos kokybės ir efektyvumo užtikrinimo pagal Europos aukštojo mokslo erdvės kūrimo nuostatas. Projekto metu bus pereinama nuo pavienių studijų programų vertinimo prie sisteminio studijų krypties kokybės įvertinimo, atliekamas pakartotinis akredituotų 3 metams aukštųjų mokyklų veiklos vertinimas.

Išorinis kokybės užtikrinimas įgyvendina dvi pagrindines funkcijas – aukštųjų mokyklų atskaitomybės bei veiklos ir studijų kokybės gerinimo. Tad išorinio vertinimo rezultatas – vertinimo išvados – pateikia informaciją ne tik akademinei bendruomenei, bet ir visai visuomenei apie institucijos veiklos bei jos studijų programų kokybę. Šiomis išvadomis taip pat pateikiamos rekomendacijos veiklos ir studijų tobulinimui.

Su AMIS-3 projekto įgyvendinimu tęstųsi išorinio vertinimo procesas, kuris prisidėtų prie Lietuvos mokslo ir studijų sistemos veiklos kokybės ir efektyvumo užtikrinimo pagal Europos aukštojo mokslo erdvės kūrimo nuostatas. Projekto metu bus pereinama nuo pavienių studijų programų vertinimo prie sisteminio studijų krypties kokybės įvertinimo, atliekamas pakartotinis akredituotų 3 metams aukštųjų mokyklų veiklos vertinimas.

Tikslui pasiekti iškelti šie uždaviniai:

1. stiprinti Centro partnerystę su socialiniais dalininkais ir mokymosi visą gyvenimą sistemos administracijos darbuotojais.

2. vertinti aukštųjų mokyklų veiklos ir studijų kokybę.

Projekto tikslinė grupė – socialiniai dalininkai ir mokymosi visą gyvenimą sistemos administracijos darbuotojai.
Projekto metu bus atliktas 7 aukštųjų mokyklų veiklos kokybės vertinimas. 

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2015 m. spalio 20 d. iki 2019 m. rugpjūčio 30 d. 

Dėl informacijos kreiptis

Eimantė Bogdan
Projekto vadovė
Tel. (8 5) 210 7726
eimante.bogdan@skvc.lt 

Gerda Markevičiūtė
Projekto administratorė
Tel. (8 5) 210 4775
gerda.markeviciute@skvc.lt

Grįžti į viršų >>>


KAPRIS-2: Akademinio pripažinimo sistemos stiprinimas

Projektas „Akademinio pripažinimo sistemos stiprinimas“ pradėtas vykdyti 2015 m. spalio 20 dieną pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto ,,Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę 09.3.2-ESFA-V-710 ,,Stebėsenos, išorinio vertinimo stiprinimas ir kvalifikacijų pripažinimas“.

Projektui įgyvendinti yra skirtos Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų lėšos.

Projektas įgyvendinamas kartu su partneriais: Alytaus kolegija, Kauno kolegija, Kauno technologijos universitetu, Klaipėdos valstybinė kolegija, Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Lietuvos sveikatos ir mokslų universitetu, Švietimo informacinių technologijų centru, Utenos kolegija, Vilniaus dailės akademija, Vytauto Didžiojo universitetu, Vilniaus Gedimino technikos universitetu, Vilniaus kolegija, Vilniaus universitetu.

KAPRIS-2 projektu numatyta vystyti su aukštuoju mokslu susijusių užsienio kvalifikacijų akademinio pripažinimo sistemą ir optimizuoti kvalifikacijų vertinimo procesą.

To siekiama:

 • sukuriant ir įgyvendinant priemones, skirtas užtikrinti greitesnį kvalifikacijų vertinimo procesą;
 • tobulinant su kvalifikacijomis susijusios informacijos teikimą ir gavimą;
 • sudarant geresnes sąlygas pripažinimą vykdančių institucijų bendradarbiavimui;
 • didinant visuomenės informuotumą apie sistemą;
 • įdiegiant automatinį kvalifikacijų pripažinimą.

Pagrindinės projekto veiklos:

 • kuriama informacinė sistema – Elektroninė akademinio pripažinimo erdvė, kuri sudarys sąlygas:
  • perkelti visų prašymų, susijusių su užsienio kvalifikacijų pripažinimų, nagrinėjimą į elektroninę erdvę (apimant ir prašymo pateikimą, sprendimo gavimą bei jo persiuntimą institucijoms),
  • užtikrinti efektyvius informacijos mainus tarp pripažinimo procese dalyvaujančių - aukštųjų mokyklų ir Studijų kokybės vertinimo centro bei kitų institucijų;
 • rengiami 25 šalių švietimo sistemų aprašai, kurie apims pagrindinius šalies šveitimo sistemos bruožus, teikiamas kvalifikacijas, jų pripažinimo rekomendacijas, teikiamų išsilavinimo dokumentų pavyzdžius:
 • kuriamas tam tikroms kvalifikacijoms taikomas automatinio pripažinimo procesas;
 • tobulinami akademinio pripažinimo procesai įgaliotose aukštosiose mokyklose;
 • teikiama pagalba aukštosioms mokykloms, besirengiančioms teikti paraiškas akademinio pripažinimo teisei gauti;
 • organizuojami mokymai aukštosioms mokykloms, kurių 3 jau įvyko:
  • 2016 m. kovo 31 d suorganizuotas seminaras apie Kinijos švietimo sistemą;
  • 2017 m. lapkričio 30 d. suroganizuotas mokymas "Užsienio kvalifikacijų vertinimo pagrindai: dokumentai ir kvalifikacijų statusas", mokymo medžiaga prieinama registruotiems aukštųjų mokyklų atstovams adresu: http://www.skvc.lt/users_site/lt/leidiniai-ir-mokymu-medziaga ;
  • 2018 m. rugsėjo 6 d. suroganizuotos "Užsienio kvalifikacijų vertinimo dirbtuvės".
 • užtikrinama informacijos sklaida (parengta informacinė dalomoji medžiaga, dalyvauta studijų parodose Vilniuje).

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2015 m. spalio 20 d. iki 2021 m. gruodžio 31 d.

Dėl informacijos kreiptis 

Kristina Sutkutė
Projekto vadovė
Tel. (8 5) 210 4788
kristina.sutkute@skvc.lt

Gerda Markevičiūtė
Projekto administratorė
Tel. (8 5) 210 4775
gerda.markeviciute@skvc.lt 

Grįžti į viršų >>>


Įvairiais būdais įgytų kompetencijų ir kvalifikacijų vertinimo ir pripažinimo sistemos tobulinimas

Studijų kokybės vertinimo centras partnerio teisėmis prisideda prie projekto „Įvairiais būdais įgytų kompetencijų ir kvalifikacijų vertinimo ir pripažinimo sistemos tobulinimas“ įgyvendinimo.  

Projektą įgyvendina Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras su partneriais: Nacionaliniu egzaminų centru, Studijų kokybės vertinimo centru, Viešąja įstaiga Vilniaus statybininkų rengimo centras, Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centru, Viešąja įstaiga Panevėžio darbo rinkos mokymo centras, Viešąja įstaiga Alantos technologijos ir verslo mokykla, Alytaus profesinio rengimo centru, Kauno informacinių technologijų mokykla, Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centru, Kauno technikos profesinio mokymo centru, Viešąja įstaiga Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras, Kauno taikomosios dailės mokykla, Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokykla, Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centru, Šiaulių profesinio rengimo centru, Marijampolės profesinio rengimo centru, Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centru, Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla.

Projekto tikslas – tobulinti įvairiais būdais asmens įgytų kompetencijų ir kvalifikacijų vertinimo ir pripažinimo sistemą. 

Projekto uždaviniai:

 • Plėtoti asmens įgytų kompetencijų vertinimą siekiant kvalifikacijos; 
 • Plėtoti asmens įgytų bendrųjų kompetencijų vertinimą; 
 • Plėtoti užsienyje įgytų kvalifikacijų pripažinimo sistemą; 
 • Vykdyti asmens įgytų kompetencijų vertinimo stebėseną. 

Projekto tikslinė grupė: akredituotų kompetencijų vertinimo institucijų darbuotojai, asmenys, kurių kompetencijos įvertintos pagal atnaujintas ar išplėtotas vertinimo sistemas. 

Projekto pagrindiniai rezultatai:

 • Sukurti įrankiai asmenų, siekiančių įgyti pasirinktą kvalifikaciją ar įsivertinti turimas kompetencijas, kompetencijų vertinimui; 
 • Sukurti kompetencijų vertinimui naudojamų užduočių bankai, kompetencijų vertinimo metodikos, metodinės priemonės su pavyzdinėmis kompetencijų vertinimo užduotimis; 
 • Sustiprinti instituciniai gebėjimai vertinti asmens įvairiais būdais įgytas kompetencijas ir / ar kvalifikaciją; 
 • Sukurtos asmens įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo stebėsenos ir informavimo priemonės.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2018 m. gegužės 31 d. iki 2022 m. gegužės 31 d. 
Projektas „Įvairiais būdais įgytų kompetencijų ir kvalifikacijų vertinimo ir pripažinimo sistemos tobulinimas“ (Projekto kodas: 09.4.1-ESFA-V-734-02-0001) finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis. 

 

 

 

 

Grįžti į viršų >>>


SKAR-3: Studijas reglamentuojančių aprašų sistemos plėtra

Projektas „Studijas reglamentuojančių aprašų sistemos plėtra“ vykdomas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto ,,Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę 09.3.1-ESFA-V-732 įgyvendinimo priemonę ,,Studijų sistemos tobulinimas“. Projektui įgyvendinti yra skirtos Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos (toliau – projektui skirtos finansavimo lėšos).

Projekto tikslas – plėtoti studijas reglamentuojančių aprašų sistemą.

Tikslui pasiekti iškelti šie uždaviniai:

 • parengti ir atnaujinti studijas reglamentuojančius dokumentus;
 • didinti aukštųjų mokyklų specialistų kompetencijas studijų programų rengimo srityje.

Veiksnys, lėmęs SKAR-3 atsiradimą – neparengti visų studijų krypčių aprašai, būtini studijų programų rengimui ir tobulinimui. Studijų krypties aprašas yra kertinis dokumentas, kuriuo remiasi aukštosios mokyklos, rengdamos naujas arba tobulindamos jau esamas tam tikros studijų krypties programas. Jis teikia pagrindines nuorodas, kaip formuoti naujos arba tobulinti jau vykdomos programos studijų rezultatus bei kitus studijų programos parametrus, parinkti studijų metodus. Studijų krypties aprašai skatina aukštąsias mokyklas prisiimti atsakomybę už nusistatytus teikiamų kvalifikacijų reikalavimus ir studijų kokybę, taip pat gali būti panaudoti išoriniam studijų programų kokybės vertinimui.

Pridėtinė projekto vertė – projekto rezultatų poveikio multiplikacija: viena vertus, projekto rezultatais naudosis Lietuvos aukštosios mokyklos ir studijas vertinantys ekspertai, kita vertus Lietuvos studijas reglamentuojančių aprašų sistema atitiks Europos aukštojo mokslo erdvės formuluojamus reikalavimus, kurie, be kita ko, atsispindi ir Europos kvalifikacijų sąrangoje. Projektas prisideda prie Lietuvos kvalifikacijų sandaros išbaigtumo, reglamentuojant studijų rezultatus ir diegiant į studentą orientuotų studijų paradigmą. Sukūrus trūkstamus aprašus, būtų išbaigtas teisinis reglamentavimas, nusakantis studijų rezultatus pagal hierarchiją.

Įgyvendinant bei įgyvendinus projektą bus pasiekti visai Lietuvos visuomenei naudingi rezultatai:

 • bus išbaigtas studijų reglamentavimas studijų rezultatų aprašymo požiūriu;
 • bus pasiektas geresnis studijų susietumas su darbo rinkos poreikiais;
 • bus diegiama bendravimo tarp veiklos pasaulio ir akademinės bendruomenės kultūra.

Numatoma projekto trukmė: 2018 m. rugsėjo 4 d. – 2021 m. sausio 4 d.

Dėl informacijos kreiptis:

Julija Kovalenko
Projekto vadovė
Tel.(8-5) 211 3691
julija.kovalenko@skvc.lt

Rasa Penkauskienė
Projekto administratorė
Tel. (8 5) 210 6302
rasa.penkauskiene@skvc.lt  


Grįžti į viršų >>>


AR-net: Automatinis pripažinimas tinkluose iki 2020 

Projektu siekiama prisidėti prie de facto automatinio kvalifikacijų pripažinimo plėtros keturiomis veiklomis:

 • Išbandyti automatinio pripažinimo taikymą keliuose ENIC-NARIC centruose ir remiantis tais bandymais parengti rekomendacijas;
 • Sukurti Pripažinimo sprendimų perkeliamumo dokumentą; 
 • Atnaujinti ir patobulinti kvalifikacijų pripažinimo įrankius: Europos pripažinimo vadovus (EAR-HEI, EAR (e)manuals) ir studentų priėmime dirbančių aukštųjų mokyklų administratorių STREAM platformą; 
 • Stiprinti kokybės užtikrinimą ENIC-NARIC tinkle. 

Įgyvendinant šį projektą, bus peržiūrėti ankstesnių projektų (PARADIGMS ir IMPACT) rezultatai; bus atliekami tyrimai siekiant surinkti naujausią informaciją apie automatinio pripažinimo taikymą ir pripažinimo sprendimų perkeliamumo pavyzdžius; bus atlikta 25-ių ENIC/NARIC centrų išorinių vertinimų ataskaitų analizė, taip pat rengiami automatinio pripažinimo įgyvendinimo bei Pripažinimo perkeliamumo dokumentų projektai. Bus peržiūrėti Europos pripažinimo vadovai (EAR-HEI, EAR (e)manuals) ir studentų priėmime dirbančių aukštųjų mokyklų administratorių  STREAM platforma. Automatinio pripažinimo taikymas bus vertinamas dviejų vertinimo ciklų metu, bus atlikti 6 centrų išoriniai vertinimai. Bus išplatinta informacija apie projekto metu gautus rezultatus. 

Laukiami rezultatai:

 • Supaprastintos akademinio pripažinimo praktikos Europos aukštojo mokslo erdvėje (EAME); 
 • Trečdalyje NARIC tinklų įgyta tiesioginės ekspertinės patirties įgyvendinant automatinį pripažinimą; 
 • Tinklų profesionalumo kėlimas taikant Kokybės užtikrinimo standartus ir gaires; 
 • 6 centruose atliktas vidinis įsivertinimas ir išorinis vertinimas; 
 • Projekto metu gauti rezultatai prisidės prie gerosios praktikos pripažinimo srityje sklaidos tinkluose ir EAME.

Projekto tikslinę grupę sudaro ENIC-NARIC tinklai ir centrai, aukštųjų mokyklų studentų priėmimo skyrių darbuotojai, Europos aukštojo mokslo politikos formuotojai, studentai. 

Į projekto konsorciumą įeina: 

 • Pagrindinė grupė: Nuffic (Nyderlandų tarptautinio bendradarbiavimo švietimo srityje organizacija) – koordinatorius, Lietuvos NARIC centras (SKVC), Danijos ir Portugalijos NARIC centrai);  
 • Padedančiųjų grupė: Italijos, Norvegijos, Čekijos, Airijos ir Jungtinės Karalystės NARIC centrai;  
 • Valdymo komitetas: Lisabonos pripažinimo konvencijos (LPK) priežiūros komiteto viceprezidentas, Europos universitetų asociacija (EUA), Europos akreditavimo konsorciumas (ECA). 

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2018 m. kovo 1 d. iki 2020 m. vasario 29 d. AR-net projektas iš dalies finansuojamas Europos Komisijos Erasmus+ programos lėšomis.

Grįžti į viršų >>>


E-VALUATE: E. mokymosi vertinimas siekiant akademinio pripažinimo  

Projektu siekiama:

 • Pateikti mokymosi internetu dabartinės padėties apžvalgą; 
 • Įvertinti, kokios informacijos reikia aukštosioms mokykloms atliekant Masinių atvirųjų internetinių kursų (MOOC) ir Mažųjų privačių internetinių kursų (SPOC) pripažinimą;  
 • Tobulinti Mokymosi internetu informacijos įrankį aukštosioms mokykloms, kuriame būtų ir speciali informacija dėl pabėgėlių mokymosi internetu gairių; 
 • Įtraukti e. mokymosi akademinio pripažinimo gaires į Europos pripažinimo erdvės (EAR) vadovus. 

E-VALUATE rezultatai bus plačiai naudojami atliekant MOOC ir SPOC kursų akademinį pripažinimą, taip pat specialus dėmesys bus kreipiamas į aukštojo mokslo prieinamumo pabėgėliams gerinimą. 

Šis projektas:  

 • Įgalins ENIC-NARIC centrus ir Europos aukštųjų mokyklų studentų priėmimo skyrių darbuotojus įvertinti kvalifikacijas, įgytas mokantis internetu; 
 • Prisidės prie mokymosi internetu pripažinimo bendros praktikos formavimo Europoje ir sukurs efektyvesnes pripažinimo praktikas, kurios leis geriau panaudoti žmonių talentus; 
 • Skatins pabėgėlių mokymosi mobilumą ir socialinę įtrauktį, ypač kreipiant dėmesį į tai, kaip MOOC ir SPOC kursų akademinis pripažinimas galėtų prisidėti prie aukštojo mokslo prieinamumo pabėgėliams gerinimo. 

Projekto tikslinę grupę sudaro aukštosios mokyklos, ENIC-NARIC centrai, studentai, internetinių mokymo kursų paslaugų teikėjai, politikos formuotojai, pabėgėlių organizacijos. 

Į projekto konsorciumą įeina: 

 • Pagrindinė grupė: Nuffic (Nyderlandų tarptautinio bendradarbiavimo švietimo srityje organizacija) – koordinatorius, Lietuvos NARIC centras (SKVC), Norvegijos NARIC centras (NOKUT), Danijos NARIC centras ir Jungtinės Karalystės NARIC centras; 
 • Padedančioji grupė: Airijos NARIC centras (QQI); 
 • Valdymo komitetas: Atviroji aukštojo mokslo įstaiga KIRON, Europos akreditavimo konsorciumas (ECA) ir Lisabonos pripažinimo konvencijos (LPK) priežiūros komiteto viceprezidentas.  

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2018 m. kovo 1 d. iki 2020 m. vasario 29 d. E-VALUATE projektas iš dalies finansuojamas Europos Komisijos Erasmus+ programos lėšomis.

Grįžti į viršų >>>


LIREQA: Akademinio kvalifikacijų pripažinimo ir kokybės užtikrinimo sistemų sujungimas (Linking Academic Recognition and Quality Assurance)

Projektas vykdomas pagal Erasmus+ programą (KA3:Parama įgyvendinant politines reformas), kurios tikslas remti glaudesnį bendradarbiavimą skatinančius projektus, nukreiptus į inovatyvių Europinio lygmens politinių reformų sukūrimą ir įgyvendinimą, kuriuos vykdo aukšto lygio organizacijos ir valdžios institucijos.

Projekto tikslas – prisidėti prie kokybiško akademinio kvalifikacijų pripažinimo parengiant rekomendacijas, padėsiančias susieti akademinio kvalifikacijų pripažinimo ir vidinės bei išorinės kokybės užtikrinimo sistemas. Šio projekto įgyvendinimas prisidės prie 2015 metais Jerevane vykusio Švietimo ministrų susitikimo metu patvirtintų atnaujintų Europos aukštojo mokslo erdvės kokybės užtikrinimo nuostatose ir gairėse (ESG) įtvirtinto siekio suderinti institucinį kvalifikacijų pripažinimą su principais, įtvirtintais Lisabonos pripažinimo konvencijoje, ir skatinti bendradarbiavimą su kitomis institucijomis, kokybės užtikrinimo agentūromis ir nacionaliniais ENIC/NARIC centrais. Projekto metu bus vykdomos ENIC/NARIC centrų, kokybės užtikrinimo agentūrų ir aukštųjų mokyklų apklausos,  kurios leis nustatyti esamą situaciją ir lūkesčius akademinio kvalifikacijų pripažinimo srityje. Taip pat bus rengiamos rekomendacijos kaip kokybės užtikrinimo sistemos gali prisidėti prie kvalifikacijų pripažinimo, o šių rekomendacijų patvirtinimas ir platinimas vyks per ENIC/NARIC centrus, kokybės užtikrinimo agentūras ir aukštąsias mokyklas. Šios projekto metu vykdomos veiklos prisidės prie tolimesnės kvalifikacijų pripažinimo politikos plėtojimo Europiniu lygmeniu, lyginamoji analizė leis nustatyti gerąją praktiką, skatins bendradarbiavimą tarp ENIC/NARIC tinklo narių kvalifikacijų pripažinimo srityje, bei užtikrins nuoseklų ir aktyvų bendradarbiavimą su kitais partneriais, padėsiančiais užtikrinti tinkamą kvalifikacijų pripažinimą.

Projekto tikslams pasiekti yra iškelti šie uždaviniai:

 1. įvertinti esamą situaciją ir išsiaiškinti pagrindinių suinteresuotų šalių (ENIC/NARIC centrų, kokybės užtikrinimo agentūrų, aukštųjų mokyklų) lūkesčius ir galimybes siekiant tobulinti esamą sistemą;
 2. parengti rekomendacijas, prisidėsiančias prie teisingo akademinio kvalifikacijų pripažinimo per išorinės ir vidinės studijų kokybės užtikrinimo sistemas;
 3. ENIC/NARIC centrų, kokybės užtikrinimo agentūrų ir aukštųjų mokyklų potencialo plėtojimas.

Projekto metu plėtojama partnerystė tarp šių institucijų, užtikrins kokybišką projekto tikslo pasiekimą:

 • NARIC centrai: SKVC (projektą koordinuojanti institucija, LT), AIC (LV), EP-Nuffic (NL), NOKUT (NO);
 • Kokybės užtikrinimo agentūros: CTI (FR), ANECA (ES), AQU Catalunya (ES), Unibasq (ES);
 • Europos aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo tinklas (ENQA);
 • Patariamoji taryba: Tarpvyriausybinės Lisabonos pripažinimo konvencijos pripažinimo komiteto (LRC) prezidentas; aukštųjų mokyklų atstovas, deleguotas Europos universitetų asociacijos (EUA); studentų atstovas, deleguotas Europos studentų sąjungos (ESU); išorinis ekspertas – buvęs NARIC Patariamosios tarybos narys.

Projekto rezultatai:  

LIREQA projekto baigiamoji tarptautinė konferencija Vilniuje 2019 m. gegužės 22 d.  

Projekto vykdymo laikotarpis – 2016 m. gruodžio 1 d. – 2019 m. gegužės 30 d.

Dėl papildomos informacijos kreiptis:

Aurelija Valeikienė
Projekto vadovė
Tel. (8 5) 210 5402
aurelija.valeikiene@skvc.lt

Natalja Bogdanova 
Tel. (8 5) 210 6304 
natalja.bogdanova@skvc.lt  

Grįžti į viršų >>>


ESF projektas su Latvija

Projekto tikslas yra padėti Latvijos išorinio kokybės užtikrinimo agentūrai sustiprėti, kad išpildytų EQAR (angl. European Quality Assurance Register for Higher Education) registruotai agentūrai keliamus reikalavimus.

Siekiamas rezultatas – Latvijos aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo sistema, funkcionuojanti pagal Europos aukštojo mokslo erdvės kokybės užtikrinimo gaires ir nuostatas (angl. Standards and guidelines for quality assurance in the European Higher Education Area [ESG-2015]), tuo pačiu, išaugęs pasitikėjimas Latvijos aukštuoju mokslu ir Latvijoje suteiktomis kvalifikacijomis.

Projektą įgyvendina Akademinės informacijos centras (AIC), kuris nuo 2015 metų liepos 1 d. atlieka išorinio kokybės užtikrinimo agentūros funkcijas; projekto partneriai yra Latvijos aukštojo mokslo taryba, Studijų kokybės vertinimo centras (SKVC, Lietuva) ir 12 Latvijos aukštųjų mokyklų.

SKVC bendradarbiauja su AIC daugeliu veiklos klausimų, kurie apima:

 • AIC vidinės kokybės vadybos sistemos tobulinimą ir patvirtinimą,
 • Bandomųjų akreditavimo procedūrų vykdymą,
 • Pasiruošimą ENQA vertinimui ir pilnateisei ENQA narystei bei narystei EQAR,
 • AIC tarptautiškumo strategijos ir vidutinės trukmės plano konkuruoti dėl aukštųjų mokyklų vertinimų ir studijų krypčių akreditavimo parengimą,
 • Atitikties Latvijos teisės aktų ESG-2015 lūkesčiams užtikrinimą,
 • Patirties perėmimo ir sklaidos vizitus į EQAR registruotas agentūras AIC darbuotojams, studentams, veiklos pasaulio atstovams, Latvijos kokybės užtikrinimo tarybos nariams,
 • Vertinimo ekspertų mokymus,
 • Pasiūlymų teikimą dėl aukštojo mokslo monitoringo sistemos ir procedūrų,
 • Materialinio ir techninio aprūpinimo stiprinimą ir informacijos sklaidą, apimant tokias veiklas kaip e-platformos sukūrimas akreditavimo ir licencijavimo procedūrų vykdymui, susiejant šiuo metu turimas informacines sistemas,
 • AIC dalyvavimą ENQA ir kituose tarptautiniuose kokybės užtikrinimo agentūrų tinkluose,
 • Mokymus ir seminarus aukštosioms mokykloms dėl vidinio ir išorinio kokybės užtikrinimo,
 • Komunikacinių ir informacinių priemonių kūrimą, įskaitant AIC tinklapio plėtrą.

Projekto trukmė: 2016 kovas – 2019  rugsėjis. Projektas iš dalies finansuojamas Europos socialinio fondo (ESF) lėšomis.

Grįžti į viršų >>>