Artimiausi renginiai

Buvęs Kitas
Spalis 2022
Pr An Tr Ke Pe Še Se
26 27 28 29 30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01 02 03 04 05 06

Užbaigti projektai

Turinys:

I-Comply: Lisabonos pripažinimo konvenciją atitinkančių pripažinimo praktikų įgyvendinimas Europos aukštojo mokslo erdvėje 

I-Comply projektu ketinama sutelkti dėmesį į praktinį pripažinimo procedūrų pagal Lisabonos pripažinimo konvenciją (LPK) įgyvendinimą Europos aukštojo mokslo erdvėje (EAME), nes tai yra vienas iš trijų pagrindinių Paryžiaus komunikate užfiksuotų (2018 m.) įsipareigojimų įgyvendinti EAME reformas. 

Projektas prasideda nuo tyrimo ir apima dokumentų rengimą, nacionalinių pripažinimo infrastruktūrų schemų ir užpildytų rezultatų kortelių sudarymą; nacionalinių pripažinimo infrastruktūrų savianalizę; veiksmų planų, kuriuose aprašomi veiksmai siekiant atitikti LPK parengimą; kolegų vertinimą; veiksmų planuose aprašytų darbų įgyvendinimą; kolegų konsultavimą ir abipusio mokymosi veiklas; pabaigoje numatomas internetinis Europinis viešinimo renginys.

Tikimasi, kad I-Comply rezultatai padės Bolonijos proceso įgyvendinimo koordinavimo grupei (angl. Bologna Implementation Coordination Group – BICG) atlikti užduotį informuoti ir patarti dėl tolesnių veiksmų, kurių reikia imtis siekiant pagerinti akademinį pripažinimą, ir padėti B teminei grupei dėl Lisabonos pripažinimo konvencijos įgyvendinimo (angl. Thematic Peer Group B on the Lisbon Recognition Convention).

Projekto tikslinės grupės yra ENIC / NARIC centrai ir kiti nacionaliniai partneriai Italijoje, Lietuvoje, Nyderlanduose, Lenkijoje ir Ukrainoje, taip pat partneriai Europos aukštojo mokslo erdvės lygiu. I-Comply projektą koordinuoja Nyderlandų švietimo ministerija, veiklas organizuoja Nuffic (olandų ENIC / NARIC centras). Projekto partneris Lietuvoje – SKVC kaip akademinės informacijos centras, ENIC / NARIC tinklų narys.

Projektas vykdomas nuo 2019 m. kovo 1 d. iki 2021 m. vasario 28 d. I-Comply yra bendrai finansuojamas iš „Erasmus +“ programos „KA3 - Parama Europos Komisijos politikos reformoms“ bei dalyvaujančių šalių nacionalinių biudžetų. 

 

Grįžti į viršų >>>


AR-net: Automatinis pripažinimas tinkluose iki 2020 

Projektu siekiama prisidėti prie de facto automatinio kvalifikacijų pripažinimo plėtros keturiomis veiklomis:

 • Išbandyti automatinio pripažinimo taikymą keliuose ENIC-NARIC centruose ir remiantis tais bandymais parengti rekomendacijas;
 • Sukurti Pripažinimo sprendimų perkeliamumo dokumentą; 
 • Atnaujinti ir patobulinti kvalifikacijų pripažinimo įrankius: Europos pripažinimo vadovus (EAR-HEI, EAR (e)manuals) ir studentų priėmime dirbančių aukštųjų mokyklų administratorių STREAM platformą; 
 • Stiprinti kokybės užtikrinimą ENIC-NARIC tinkle. 

Įgyvendinant šį projektą, bus peržiūrėti ankstesnių projektų (PARADIGMS ir IMPACT) rezultatai; bus atliekami tyrimai siekiant surinkti naujausią informaciją apie automatinio pripažinimo taikymą ir pripažinimo sprendimų perkeliamumo pavyzdžius; bus atlikta 25-ių ENIC/NARIC centrų išorinių vertinimų ataskaitų analizė, taip pat rengiami automatinio pripažinimo įgyvendinimo bei Pripažinimo perkeliamumo dokumentų projektai. Bus peržiūrėti Europos pripažinimo vadovai (EAR-HEI, EAR (e)manuals) ir studentų priėmime dirbančių aukštųjų mokyklų administratorių  STREAM platforma. Automatinio pripažinimo taikymas bus vertinamas dviejų vertinimo ciklų metu, bus atlikti 6 centrų išoriniai vertinimai. Bus išplatinta informacija apie projekto metu gautus rezultatus. 

Laukiami rezultatai:

 • Supaprastintos akademinio pripažinimo praktikos Europos aukštojo mokslo erdvėje (EAME); 
 • Trečdalyje NARIC tinklų įgyta tiesioginės ekspertinės patirties įgyvendinant automatinį pripažinimą; 
 • Tinklų profesionalumo kėlimas taikant Kokybės užtikrinimo standartus ir gaires; 
 • 6 centruose atliktas vidinis įsivertinimas ir išorinis vertinimas; 
 • Projekto metu gauti rezultatai prisidės prie gerosios praktikos pripažinimo srityje sklaidos tinkluose ir EAME.

Projekto tikslinę grupę sudaro ENIC-NARIC tinklai ir centrai, aukštųjų mokyklų studentų priėmimo skyrių darbuotojai, Europos aukštojo mokslo politikos formuotojai, studentai. 

Į projekto konsorciumą įeina: 

 • Pagrindinė grupė: Nuffic (Nyderlandų tarptautinio bendradarbiavimo švietimo srityje organizacija) – koordinatorius, Lietuvos NARIC centras (SKVC), Danijos ir Portugalijos NARIC centrai);  
 • Padedančiųjų grupė: Italijos, Norvegijos, Čekijos, Airijos ir Jungtinės Karalystės NARIC centrai;  
 • Valdymo komitetas: Lisabonos pripažinimo konvencijos (LPK) priežiūros komiteto viceprezidentas, Europos universitetų asociacija (EUA), Europos akreditavimo konsorciumas (ECA).  

Projekto rezultatai:  

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2018 m. kovo 1 d. iki 2020 m. vasario 29 d. AR-net projektas iš dalies finansuojamas Europos Komisijos Erasmus+ programos lėšomis.

Grįžti į viršų >>>


E-VALUATE: E. mokymosi vertinimas siekiant akademinio pripažinimo  

Projektu siekiama:

 • Pateikti mokymosi internetu dabartinės padėties apžvalgą; 
 • Įvertinti, kokios informacijos reikia aukštosioms mokykloms atliekant Masinių atvirųjų internetinių kursų (MOOC) ir Mažųjų privačių internetinių kursų (SPOC) pripažinimą;  
 • Tobulinti Mokymosi internetu informacijos įrankį aukštosioms mokykloms, kuriame būtų ir speciali informacija dėl pabėgėlių mokymosi internetu gairių; 
 • Įtraukti e. mokymosi akademinio pripažinimo gaires į Europos pripažinimo erdvės (EAR) vadovus. 

E-VALUATE rezultatai bus plačiai naudojami atliekant MOOC ir SPOC kursų akademinį pripažinimą, taip pat specialus dėmesys bus kreipiamas į aukštojo mokslo prieinamumo pabėgėliams gerinimą. 

Šis projektas:  

 • Įgalins ENIC-NARIC centrus ir Europos aukštųjų mokyklų studentų priėmimo skyrių darbuotojus įvertinti kvalifikacijas, įgytas mokantis internetu; 
 • Prisidės prie mokymosi internetu pripažinimo bendros praktikos formavimo Europoje ir sukurs efektyvesnes pripažinimo praktikas, kurios leis geriau panaudoti žmonių talentus; 
 • Skatins pabėgėlių mokymosi mobilumą ir socialinę įtrauktį, ypač kreipiant dėmesį į tai, kaip MOOC ir SPOC kursų akademinis pripažinimas galėtų prisidėti prie aukštojo mokslo prieinamumo pabėgėliams gerinimo. 

Projekto tikslinę grupę sudaro aukštosios mokyklos, ENIC-NARIC centrai, studentai, internetinių mokymo kursų paslaugų teikėjai, politikos formuotojai, pabėgėlių organizacijos. 

Į projekto konsorciumą įeina: 

 • Pagrindinė grupė: Nuffic (Nyderlandų tarptautinio bendradarbiavimo švietimo srityje organizacija) – koordinatorius, Lietuvos NARIC centras (SKVC), Norvegijos NARIC centras (NOKUT), Danijos NARIC centras ir Jungtinės Karalystės NARIC centras; 
 • Padedančioji grupė: Airijos NARIC centras (QQI); 
 • Valdymo komitetas: Atviroji aukštojo mokslo įstaiga KIRON, Europos akreditavimo konsorciumas (ECA) ir Lisabonos pripažinimo konvencijos (LPK) priežiūros komiteto viceprezidentas.  

Projekto rezultatai: 

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2018 m. kovo 1 d. iki 2020 m. vasario 29 d. E-VALUATE projektas iš dalies finansuojamas Europos Komisijos Erasmus+ programos lėšomis.

Grįžti į viršų >>>


ESF projektas su Latvija

Projekto tikslas yra padėti Latvijos išorinio kokybės užtikrinimo agentūrai sustiprėti, kad išpildytų EQAR (angl. European Quality Assurance Register for Higher Education) registruotai agentūrai keliamus reikalavimus.

Siekiamas rezultatas – Latvijos aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo sistema, funkcionuojanti pagal Europos aukštojo mokslo erdvės kokybės užtikrinimo gaires ir nuostatas (angl. Standards and guidelines for quality assurance in the European Higher Education Area [ESG-2015]), tuo pačiu, išaugęs pasitikėjimas Latvijos aukštuoju mokslu ir Latvijoje suteiktomis kvalifikacijomis.

Projektą įgyvendina Akademinės informacijos centras (AIC), kuris nuo 2015 metų liepos 1 d. atlieka išorinio kokybės užtikrinimo agentūros funkcijas; projekto partneriai yra Latvijos aukštojo mokslo taryba, Studijų kokybės vertinimo centras (SKVC, Lietuva) ir 12 Latvijos aukštųjų mokyklų.

SKVC bendradarbiauja su AIC daugeliu veiklos klausimų, kurie apima:

 • AIC vidinės kokybės vadybos sistemos tobulinimą ir patvirtinimą,
 • Bandomųjų akreditavimo procedūrų vykdymą,
 • Pasiruošimą ENQA vertinimui ir pilnateisei ENQA narystei bei narystei EQAR,
 • AIC tarptautiškumo strategijos ir vidutinės trukmės plano konkuruoti dėl aukštųjų mokyklų vertinimų ir studijų krypčių akreditavimo parengimą,
 • Atitikties Latvijos teisės aktų ESG-2015 lūkesčiams užtikrinimą,
 • Patirties perėmimo ir sklaidos vizitus į EQAR registruotas agentūras AIC darbuotojams, studentams, veiklos pasaulio atstovams, Latvijos kokybės užtikrinimo tarybos nariams,
 • Vertinimo ekspertų mokymus,
 • Pasiūlymų teikimą dėl aukštojo mokslo monitoringo sistemos ir procedūrų,
 • Materialinio ir techninio aprūpinimo stiprinimą ir informacijos sklaidą, apimant tokias veiklas kaip e-platformos sukūrimas akreditavimo ir licencijavimo procedūrų vykdymui, susiejant šiuo metu turimas informacines sistemas,
 • AIC dalyvavimą ENQA ir kituose tarptautiniuose kokybės užtikrinimo agentūrų tinkluose,
 • Mokymus ir seminarus aukštosioms mokykloms dėl vidinio ir išorinio kokybės užtikrinimo,
 • Komunikacinių ir informacinių priemonių kūrimą, įskaitant AIC tinklapio plėtrą.

Projekto trukmė: 2016 kovas – 2019  gruodis. Projektas iš dalies finansuojamas Europos socialinio fondo (ESF) lėšomis.

Grįžti į viršų >>>


PARADIGMS: Naujos paradigmos pripažinime

Projekte buvo keliami trys pagrindiniai tikslai:

 • Išsiaiškinti, kaip vykdyti automatinį pripažinimą Europos aukštojo mokslo erdvės (EAME) šalyse (vadovaujantis Jerevano ministrų komunikato nuostatomis);
 • Siūlyti formatus, kuriais galėtų būti aprašytos ir įvertintos individualios pareiškėjų kompetencijos (“eklektiškos programos”, MOOC kreditai, darbo patirtis ir pan.);
 • Teikti tolesnius siūlymus dėl sistemingų ir tvarių būdų keistis žiniomis ir ekspertine patirtimi tarp centrų ENIC ir NARIC tinkluose (“žinių branduoliai”).

Projekto pradžioje surinkta medžiaga apie automatinio pripažinimo procedūras; identifikuoti šaltiniai, kokiais būdais galimas alternatyviais mokymosi būdais įgytų kompetencijų vertinimas ir kokie siūlomi modeliai dalintis ir keistis surinkta  informacija ir įgytomis žiniomis. Vėliau partneriai sukūrė ir testavo įvardintus kelius automatiniam pripažinimui, aiškesniam alternatyviais mokymosi būdais įgytų kompetencijų pristatymui, siekiant praktinio siūlomų (negalutinių) rekomendacijų pritaikymo. Buvo persvarstytas pasirinktas bendradarbiavimo būdas, kaip ateityje įgyvendinti “žinių branduolių” modelį. Vėliau vyko konsultacijos su ENIC ir NARIC tinklais dėl galutinio rekomendacijų paketo įgyvendinimo. Nuolatinio ir sistemingo žinių ir ekspertinių gebėjimų plėtojimo modelis toliau buvo vystomas NARIC tinkle, taip pat ir žinių branduoliuose.

Projekto metu sukurti produktai:

Projekto tikslinę grupę sudarė ENIC-NARIC centrai, akademinio pripažinimo politikos formuotojai Europoje ir šalyse narėse.

Į projekto konsorciumą įėjo:

 • pagrindinė grupė: EP-Nuffic – koordinatorius (Nyderlandų ENIC-NARIC centras), Prancūzijos ENIC-NARIC (CIEP), Danijos ENIC-NARIC, Lietuvos ENIC-NARIC (SKVC), Norvegijos ENIC-NARIC (NOKUT) ir Portugalijos ENIC-NARIC,
 • padedančiųjų grupė: Airijos ENIC-NARIC (QQI), Slovėnijos ENIC-NARIC, Belgijos (Flandrijos dalies) ENIC-NARIC,
 • Valdymo komitetas: ENIC Biuro prezidentas ir Lisabonos pripažinimo konvencijos (LPK) priežiūros komiteto viceprezidentas.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – nuo 2016-03-01 iki 2018-02-28. PARADIGMS projektas iš dalies finansuotas Europos Komisijos Erasmus+ programos lėšomis.

Grįžti viršų >>>


IMPACT: Pripažinimo tinklo kokybė ir poveikis

IMPACT projektas siekė šių trijų tikslų:

 • Plėsti pripažinimo centrų kokybės užtikrinimo ir išorinio vertinimo sistemą, koordinuoti naujus išorinius kolegų vertinimus;
 • Ieškoti būdų, kaip glaudinti bendradarbiavimą tarp ENIC-NARIC tinklų ir aukštųjų mokyklų priėmimo skyrių darbuotojų, startuoti su pirma versija platformos Europos aukštųjų mokyklų priėmimo skyrių darbuotojams (pradžiai bus pasinaudota sukaupta gerąja praktika vystant STREAM internetinius mokymus, kur dalyvavo virš 600 dalyvių);
 • Įvertinti ENIC-NARIC tinkle poveikį pripažinimui Europos aukštojo mokslo erdvėje (EAME) (pasitelkiant Europos universitetų asociacijos dalykines žinias ekspertiniame vertinime).

Projekto metu veiklų įgyvendinimui buvo sutelkti trys žinių branduoliai: „kokybės užtikrinimas tinkluose“, „sąveika su aukštųjų mokyklų priėmimo skyrių darbuotojais“, „tinklų darbo poveikio vertinimas“. Buvo vykdomas naujas ENIC-NARIC centrų kolegų vertinimo ciklas, kuris palietė 8 organizacijas. Analizuota, kaip įdiegti kokybės užtikrinimo įrankius ENIC ir NARIC tinkluose, kad tai būtų lengvai naudojama ir prieinama ateityje. Buvo konsultuojamasi su priėmimo padalinių darbuotojais, kitais pripažinimu suinteresuotais dalinininkais, taip pat dirbama ties tinklapio plėtra, įskaitant specialią platformą priėmimo skyrių darbuotojams. Sukurtos rekomendacijos, kaip užtikrinti nuolatinį sklandų bendradarbiavimą tarp ENIC-NARIC tinklų ir Europos aukštųjų mokyklų priėmimo skyrių darbuotojų. Vyko ENIC-NARIC tinklų veiklos poveikio vertinimas.

Projekto komandą sudarė:

 • Pagrindinė grupė – Nyderlandų ENIC-NARIC centras (EP-Nuffic)  koordinatorius, Jungtinės Karalystės ENIC-NARIC (Eccis Ltd.), Prancūzijos ENIC-NARIC (CIEP), Danijos ENIC-NARIC, Lietuvos ENIC-NARIC (SKVC), Italijos ENIC-NARIC (CIMEA), Europos universitetų asociacija (subkontraktas).
 • Padedančioji grupė – Airijos ENIC-NARIC (QQI), Latvijos ENIC-NARIC (AIC).
 • Valdymo komitetas: ENIC Biuro Prezidentas, Lisabonos pripažinimo konvencijos priežiūros komiteto viceprezidentas, Bolonijos proceso tolesnės veiklos darbo grupės (BFUG) atstovas (subkontraktas), Europos akreditavimo konsorciumas (ECA) (subkontraktas), Europos universitetų asociacija (subkontraktas) ir Vokietijos aukštųjų mokyklų rektorių konferencija (HRK) (subkontraktas).

Projekto rezultatai:

Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2016-03-01 iki 2018-02-28. IMPACT projektas iš dalies finansuotas Europos Komisijos Erasmus+ programos lėšomis.

Grįžti viršų >>>


ISOBAQ: Informacinė sistema apie Iki-bolonijines kvalifikacijas

Projekto tikslas – sukurti informacinę sistemą, kurioje pateikta struktūruota informacija apie Iki-bolonijinių kvalifikacijų teisinį reglamentavimą jų kilmės šalyje, susietumą su Nacionaline kvalifikacijų sandara bei atitinkamomis studijų pakopomis. Sistemoje buvo patalpinti projekto partnerių surinkti tokias kvalifikacijas patvirtinantys išsilavinimo dokumentų pavyzdžiai. Projektu buvo siekiama, kad surinkta informacija palengvintų ir įgalintų teisingiau pripažinti minėtas kvalifikacijas kitose šalyse.

Pagrindinės projekto veiklos:
•    Informacijos surinkimas apie Iki-bolonijinių kvalifikacijų teisinį reglamentavimą ir jų susietumą su Nacionaline kvalifikacijų sandara bei atitinkamomis studijų pakopomis (pagal Bolonijos procesą) kvalifikacijų kilmės šalyse;
•    Iki-bolonijinių kvalifikacijų suteikimą patvirtinančių išsilavinimo dokumentų pavyzdžių iš kiekvienos projekto partnerės šalies surinkimas;
•    Informacinės sistemos sukūrimas ir surinktos informacijos joje talpinimas;
•    Informacijos apie projekto rezultatus sklaida.

Projekto tikslinė grupė: ENIC-NARIC centrai, užsienio kvalifikacijų vertintojai, kitos su užsienio kvalifikacijų pripažinimu susijusios institucijos.

Projekto partneriai: Bulgarijos ENIC-NARIC (projekto koordinatorius), Estijos ENIC-NARIC, Latvijos ENIC-NARIC, Lietuvos ENIC-NARIC, Kroatijos ENIC-NARIC, Lenkijos ENIC-NARIC, Rumunijos ENIC-NARIC.

Projekto laikotarpis: nuo 2016 m. balandžio 1 d. iki 2017 m. rugsėjo 30 d. Projektas finansuotas Europos Komisijos „Erasmus+” programos lėšomis.

Grįžti viršų >>>


AMIS-2: Aukštųjų mokyklų išorinio vertinimo sistemos stiprinimas

Projektas „Aukštųjų mokyklų išorinio vertinimo sistemos stiprinimas“ (AMIS-2) vykdytas pagal 2007 – 2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ priemonę „Švietimo kokybės užtikrinimo ir stebėsenos sistemų stiprinimas“.
Projekto tikslas – stiprinti aukštųjų mokyklų išorinio vertinimo sistemą. Projekto tikslinė grupė – aukštųjų mokyklų darbuotojai, ekspertai ir studentai.
Įgyvendinant projektą buvo stiprinama Studijų kokybės vertinimo centro (toliau – SKVC) ir suinteresuotųjų šalių partnerystė, skatinamas jų dalyvavimo išorinio vertinimo procese efektyvumas bei pasirengimas išoriniam vertinimui. Šiuo tikslu vykdant projektą buvo organizuojami mokymai pagrindiniams išorinio vertinimo dalyviams – aukštųjų mokyklų darbuotojams, ekspertams, studentams bei išorinio vertinimo specialistams, taip pat buvo suorganizuota tarptautinė konferencija apie vidinės kokybės sistemos tobulinimą. Mokymų metu aukštųjų mokyklų darbuotojai įgijo žinių, reikalingų aukštųjų mokyklų savianalizei ir jos suvestinei parengti, vidinės kokybės užtikrinimo sistemai tobulinti. Ekspertai tobulino gebėjimus analizuoti aukštųjų mokyklų pateiktus dokumentus, apibendrinti surinktus duomenis, rengti vertinimo išvadas.

Projekto metu pasiekti rezultatai:

 • Atliktas 32 aukštųjų mokyklų veiklos išorinis vertinimas;
 • Atlikti 982 studijų programų vertinimai;
 • Organizuoti 19 mokymų aukštųjų mokyklų darbuotojams, ekspertams, studentams bei išorinio vertinimo specialistams, apmokyti 521 asmenys;
 • Organizuota tarptautinė konferencija apie vidinį kokybės užtikrinimą aukštajame moksle;
 • Organizuotas seminaras aukštųjų mokyklų atstovams apie pedagogų rengimo reglamentuojančių dokumentų panaudojimą, rengiant mokytojus kaip specialistus;
 • Kelta SKVC darbuotojų kvalifikacija organizuojant mokymus Lietuvoje bei vykstant į mokymus į užsienio kokybes agentūras, veikiančias aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo srityje. Vizitų metu SKVC darbuotojai pasisėmė patirties išorinės veiklos kokybės užtikrinimo klausimais;
 • Sukurta patogesnė vartotojui SKVC internetinė svetainė.

Projekto išlaidų suma:    3.812.219,53 €
Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė nuo:    2012-03-02 iki: 2015-09-30

Grįžti viršų >>>


KAPRIS: Užsienio institucijose įgytų, susijusių su aukštuoju mokslu, kvalifikacijų akademinio pripažinimo sistemos tobulinimas

Projekto tikslas – tobulinti užsienio kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu (toliau – kvalifikacijų), akademinio pripažinimo sistemą Lietuvoje.

2012 metais numatyta Lietuvoje įvesti decentralizuotą kvalifikacijų akademinio pripažinimo sistemą, suteikiant įgaliotoms aukštosioms mokykloms teisę vykdyti kvalifikacijų pripažinimą. Rengiantis kvalifikacijų pripažinimo sistemos pertvarkai, projektu suplanuota padėti aukštosioms mokykloms pasirengti naujos funkcijos vykdymui bei sukurti įrankius ir priemones, užtikrinančias kvalifikacijų pripažinimo nuoseklumą ir kokybę, gerosios kvalifikacijų pripažinimo praktikos sklaidą, pripažinimą vykdysiančių institucijų – SKVC ir aukštųjų mokyklų – kokybišką ir nuoseklų bendradarbiavimą.

Projekto uždaviniai: pasiruošti sistemos tobulinimui, padėti aukštosioms mokykloms pasirengti atlikti  kvalifikacijų akademinį pripažinimą, didinti visuomenės informuotumą apie kvalifikacijų akademinio pripažinimo sistemą.

Pasiekti projekto rezultatai:

Pasiruošta sistemos tobulinimui

 • Įgyvendintos geresnį pripažinimo vykdymą, informacijos apie jį teikimą bei interesantų aptarnavimą Centre užtikrinančios priemonės (įsigytos techninės priemonės išsilavinimo dokumentų apžiūrai bei skanavimui-kopijavimui; patobulinta Centro turima infrastruktūra interesantų aptarnavimui ir informavimui, suskaitmeninta dalis Centro turimos medžiagos apie įvertintas užsienio kvalifikacijas, įsigyti informaciją apie šalių švietimo sistemas ir kvalifikacijų pripažinimą teikiantys leidiniai ir prieigos prie duomenų bazių, pagerintos Centro darbuotojų specialiosios profesinės kompetencijos);

 • Įgyvendintos priemonės tarptautinei kvalifikacijų pripažinimo praktikai perimti (užtikrintas Centro dalyvavimas kvalifikacijų pripažinimo klausimams skirtuose tarptautiniuose renginiuose: metiniuose ENIC/NARIC tinklų narių susitikimuose bei Baltijos šalių ENIC/NARIC centrų susitikimuose);

 • Atlikta dalis darbų, skirtų elektroninės pripažinimo sistemos kūrimui (parengta dalis informacinės sistemos kūrimui reikalingos dokumentacijos, sukurta nauja Centro svetainė, įsigyta dokumentų valdymo sistema, parengti 7 šalių švietimo sistemų aprašai).

Įgyvendintos priemonės, padėsiančios aukštosioms mokykloms pasirengti atlikti kvalifikacijų akademinį pripažinimą

 • Įvykdyti projekto partnerių (aukštųjų mokyklų) vizitai į Danijos, Vokietijos ir Norvegijos ENIC/NARIC centrus, užtikrintas partnerių dalyvavimas EAIE konferencijose; 
 • Organizuoti mokymai (8) aukštosioms mokykloms;
 • Parengti aukštosioms mokykloms skirti 3 leidiniai, padėsiantys atlikti pripažinimą;
 • Parengta metodika pažymių pervedimui;
 • Projekto metu aukštosioms mokykloms teiktos konsultacijos ir rekomendacijos kvalifikacijų pripažinimo ir šio proceso įdiegimo klausimais;
 • Suorganizuota tarptautinė konferencija.

Parengtos priemonės visuomenės informuotumo apie pripažinimo sistemą didinimui

 • Parengtas informacinis paketas (lankstinukai, plakatai, informacinės kortelės, video-medžiagos parengimas);
 • Parengta medžiaga platinama studijoms skirtose parodose, teikiant informaciją interesantams.

Projekto metu pasiekti rezultatai pagerino akademinio pripažinimo sistemą, prisidėjo prie pripažinimo praktikos tobulinimo, sustiprino kvalifikacijų pripažinimo vykdytojų kompetencijas, taip pat prisidėjo prie geresnių sąlygų akademiniam mobilumui sudarymo ir padidino visuomenės informuotumą apie pripažinimo sistemą.

Projekto partneriai – Kauno technologijos universitetas, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Vilniaus universitetas.

Projekto išlaidų suma: 670.198,10 €

Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė nuo: 2012-02-17 iki: 2015-09-30

Grįžti viršų >>>


VIKOS: Vidinės kokybės vadybos sistemos įdiegimas Studijų kokybės vertinimo centre

Projektas buvo vykdomas pagal 2007-2013  metų Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ priemonę „Švietimo kokybės užtikrinimo ir stebėsenos sistemų stiprinimas“.

Pagrindinis projekto tikslas – tobulinti Centro veiklą, sukuriant ir įdiegiant vidinę kokybės vadybos sistemą Centre, atliekant Centro veiklos poveikio analizę bei išorinį Centro vertinimą.

Projektu buvo gerinama Studijų kokybės vertinimo centro darbuotojų darbo aplinka, atnaujinama kompiuterinė technika, perkami leidiniai, gerinama kompetencija, organizuojami mokymai, kurių metu Centro darbuotojai įgijo naujų žinių.

Projekto metu buvo sukurta ir įdiegta vidaus kokybės vadybos sistemą, atlikta Centro veiklos poveikio ir vertės analizė, išorinis vertinimas. Taip pat sukurtos sąlygos nuolatiniam Centro veiklos kokybės tobulinimui, prisidedant prie visuotinės kokybės vadybos principų įgyvendinimo. Šiomis veiklomis buvo siekiama aukštesnės Centro veiklos bei teikiamų paslaugų kokybės, tiesiogiai daroma įtaka Centro, kaip organizacijos, konkurencingumo didinimui Europinėje aukštojo mokslo erdvėje.

Projekto pasiekti rezultatai:

 • Studijų kokybės vertinimo centro kokybės vadybos sistemos modelis
 • Parengta Studijų kokybės vertinimo centro veiklos procesų analizė
 • Įvykdytas mokymų Centro darbuotojams ciklas. 2010 m. lapkričio -2011 m. gegužės mėnesiais Studijų kokybės vertinimo centro darbuotojams buvo organizuoti kompetencijos kėlimo mokymai, kurių metu darbuotojai buvo supažindinti su kokybės vadybos sistemos esme ir diegimo procesais, kokybės vadybos sistemos valdymu, priežiūra ir kontrole. Mokymuose dalyvavo 31 Studijų kokybės vertinimo centro darbuotojas. 
 • Parengtas Studijų kokybės vertinimo centro kokybės vadovas;
 • Perimta geroji užsienio agentūrų patirtis ir pristatyta Centro darbuotojams. SKVC darbuotojai vyko į užsienio šalių agentūras, veikiančias aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo srityje (National Agency for Quality Assessment and Accreditation of Spain /Ispanija,  Higher Education and Training Awards Council/Airija, Norwegian Agency for Quality Assurance in Education/ Norvegija, Accreditation Organisation of the Netherlands and Flanders/Nyderlandai). Vizitų metu Centro darbuotojai pasisėmė patirties savianalizių rengimo klausimais, buvo aptarti savianalizių rengimo metodikos, savianalizės parengimui reikalingos informacijos surinkimo būdų, savianalizės rengiančios darbo grupės darbo organizavimo klausimai ir specifika, iškilusios problemos, pasirengimo išoriniam agentūros veiklos vertinimui bei išorinės veiklos kokybės užtikrinimo klausimai.
 • Studijų kokybės vertinimo centro veiklos poveikio ir vertės analizė
 • Parengta Studijų kokybės vertinimo centro veiklos savianalizė
 • Atliktas išorinis Centro vertinimas ir parengtos vertinimo išvados.Atlikus išrorinį vertinimą, SKVC galėjo pretenduoti tapti ENQA nariu ir 2012 m. rugsėjo 14 d. buvo priimtas.

Projekto trukmė: 24 mėn. (2010 m. liepos 9 d. – 2012 m. rugpjūčio 9 d.) m
Projekto biudžetas: 573 824 Lt

Grįžti viršų >>>


Kvalifikacijų vertintojų mokymo gairės

2010-2011 metais Studijų kokybės vertinimo centras  koordinavo tarptautinį NARIC programos projektą „Kvalifikacijų vertintojų mokymo gairės“.

Projekto tikslas buvo padėti užtikrinti Lisabonos pripažinimo konvencijos principų įgyvendinimą institucijose, atsakingose už kvalifikacijų vertinimą ir pripažinimą, skleisti gerąją kvalifikacijų vertinimo praktiką, stiprinti kvalifikacijų pripažinimo kultūrą Lietuvoje.

Projekto partneriai:

 • Nacionalinė aukštojo mokslo agentūra, Švedija;

 • Nacionalinis pripažinimo informacijos centras, Jungtinė Karalystė;

 • Tarptautinio bendradarbiavimo aukštojo mokslo srityje organizacija, Nyderlandai.

Šiuo projektu ruoštasi kvalifikacijų vertinimo ir pripažinimo sistemos kaita Lietuvoje, suteikiant aukštosioms mokyklos teisę vertinti ir pripažinti užsienio institucijose įgytas kvalifikacijas, kas teisiškai tapo įmanoma nuo 2012 m. ir pradėta realizuoti 2014 m.. Projektu siekta prisidėti prie sėkmingo sistemos funkcionavimo per kokybišką ir sistemingą kvalifikacijų vertintojų rengimą.

Parengtose „Kvalifikacijų vertintojų mokymo gairėse“ pateikta efektyvaus kvalifikacijų vertintojų rengimo metodika, įrankiai ir pagrindinės kryptys. Rengiant minėtas gaires buvo atsižvelgiama į kitų Europos Sąjungos šalių praktiką, pritaikant ją nacionaliniams poreikiams. Parengtomis gairėmis vadovaujamasi rengiant kvalifikacijų vertintojų iš aukštųjų mokyklų ir Studijų kokybės vertinimo centro mokymo programas.

Grįžti viršų >>>


Esminių skirtumų apžvalga

2005 – 2008 metais Studijų kokybės vertinimo centras dalyvavo projekte „Esminių skirtumų apžvalga“, įgyvendinant Europos Komisijos Mokymosi visą gyvenimą programą. Projektą inicijavo Nyderlandų akademinio pripažinimo centras (Netherlands organization for international cooperation in higher education).

Projekto tikslas – prisidėti prie Europos kvalifikacijų pripažinimo sistemos tobulinimo. Projektu siekta  nustatyti, kokie pagrindiniai skirtumai nustatomi Europos šalių kvalifikacijų pripažinimo sistemose, apibrėžti teigiamą ir neigiamą diplomų vertinimo patirtį, siekiant tobulinti kvalifikacijų vertinimo metodikas.

Projekto partneriai:

 • Norvegija (NOKUT – Norwegian Agency for Quality Assurance in Education);
 • D. Britanija (DfES – National Agency for the Department for Education and skills);
 • Nyderlandai (NUFFIC – Netherlands organization for international cooperation in higher education),
 • Lietuvos NARIC (SKVC – Studijų kokybės vertinimo centras).

Grįžti viršų >>>


EUR-ACE SPREAD: Europos inžinerinių studijų akreditavimas

2010 metais SKVC baigė vykdyti 2008 metais pradėtą projektą "EUR-ACE SPREAD: Europos inžinerinių studijų akreditavimas".

Projekto tikslas – plėsti EUR-ACE sistemą Europoje, diegiant inžinerinių studijų akreditavimą pagal EUR-ACE nustatytus kriterijus pasirinktose šalyse: Italijoje, Turkijoje, Lietuvoje, Rumunijoje ir Šveicarijoje. 

Plėtra gali būti vykdoma vienu iš pasirinktų būdų:

 • jei pasirinktoje šalyje yra veikianti akreditavimo agentūra, ji įvertina, ar naudojamos procedūros atitinka EUR-ACE nustatytus akreditavimo standartus, ir siekia teisės teikti EUR-ACE žymą;
 • jei pasirinktoje šalyje nėra akreditavimo agentūros, tos šalies akredituojamoms programoms EUR-ACE žymą galėtų teikti kitų šalies agentūros. Projektu bus skatinamos aukštosios mokyklos teikti paraiškas žymos gavimui, tuo pačiu metu bus inicijuojamas nacionalinės agentūros steigimas

Projekto partneriai:

 • Europos inžinerinių studijų akreditavimo tinklas (ENAEE),
 • Europos inžinerinių studijų sąjunga (SEFI),
 • Europos nacionalinių inžinerijos asociacijų federacija (FEANI),
 • Europos specialistų ir vadovų taryba (EUROCADRES),
 • Inžinerijos, informatikos, gamtos mokslų ir matematikos studijų programų, teikiančių laipsnius, akreditavimo agentūra (ASIIN), Vokietija,
 • Inžinerijos fakultetų dekanų konferencija (CoPI), Italija,
 • Inžinerijos programų vertinimo ir akreditavimo asociacija (MUDEK), Turkija,
 • Rumunijos kokybės užtikrinimo aukštajame moksle agentūra (ARACIS), Rumunija,
 • Studijų kokybės vertinimo centras (SKVC), Lietuva,
 • Pietų Šveicarijos taikomųjų mokslų universiteto Technologinių inovacijų fakultetas (SUPSI), Šveicarija.

Projekto metu sukurta EUR-ACE žyma, inžinerinių specialybių absolventams, įvertinanti jų kvalifikaciją pagal bendrus numatytus standartus bei sudaranti sąlygas paprastesnei profesinei migracijai inžinerijos srityje. Studijų kokybės vertinimo centras pateikė paraišką įgyti teisę vertitinti inžinerijos programas bei joms skirti EUR-ACE žymas. Taip pat projekto metu sustiprintas ENAEE organizacinis tinklas, sudarytos sąlygos naujoms veikloms inicijuoti ir įgyvendinti.

Grįžti viršų >>>


AMIS: Aukštųjų mokyklų išorinio vertinimo sistemos stiprinimas

Projektas „Aukštųjų mokyklų išorinio vertinimo sistemos stiprinimas“ (AMIS) vykdytas pagal 2007 – 2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ priemonę „Švietimo kokybės užtikrinimo ir stebėsenos sistemų stiprinimas“.

Projekto tikslas – stiprinti aukštųjų mokyklų išorinio vertinimo sistemą. Projekto tikslinė grupė – aukštųjų mokyklų darbuotojai, ekspertai.

Projekto įgyvendinimo metu buvo pradėtas visų aukštųjų mokyklų (tiek universitetų, tiek kolegijų) veiklos ir jų studijų programų vertinimo procesas, kuris prisidėjo prie mokslo ir studijų sistemos veiklos kokybės ir efektyvumo užtikrinimo pagal Europos aukštojo mokslo erdvės kūrimo nuostatas. Iki šio projekto įgyvendinimo buvo atliekamas tik kolegijų veiklos vertinimas, tačiau jis buvo skirtas vertinti kolegijų, įsteigtų reorganizuojant aukštesniąsias mokyklas, veiklos kokybę, visų pirma, siekiant nustatyti, ar kolegija yra įvykdžiusi sąlygas, nustatytas jos steigimo metu.

Buvo parengta Aukštosios mokyklos veiklos savianalizės suvestinės rengimo ir vertinimo metodika, organizuojami mokymai aukštųjų mokyklų darbuotojams, kurių metu jie įgijo reikiamų žinių, kaip rengti aukštųjų mokyklų veiklos vertinimo savianalizę, pasirengti išoriniam veiklos vertinimui.

Projekto metu pasiekti rezultatai:

 • Parengta aukštosios mokyklos veiklos savianalizės suvestinės rengimo ir vertinimo metodika;
 • Organizuoti 2 mokymai aukštųjų mokyklų darbuotojams – savianalizės suvestinės rengėjams, mokymų metu apmokyti 95 asmenys;
 • Atliktas 15 aukštųjų mokyklų veiklos išorinis vertinimas;
 • Atlikti 745 studijų programų vertinimai;
 • Sukurta 15 darbo vietų, įdarbinti žmonės projekto veikloms vykdyti;
 • Atliktas patalpų remontas.

Projekto išlaidų suma: 1.654.809,44 €
Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė nuo: 2009-09-01 iki: 2012-11-25

Grįžti viršų >>>


SKAR: Studijų pakopų aprašų ir studijų krypčių aprašų sandaros sukūrimas

Lietuvos aukštosiose mokyklose vykdomos studijų programos dažnai vykdomos pagal individualų jų įgyvendintojų supratimą. Pastebima, kad tos pačios krypties ir pakopos studijų programos, vykdomos skirtingose AM, esmingai skiriasi, jos sudaromos atsižvelgiant į turimų dėstytojų kvalifikaciją, o ne į atitinkamos studijų krypties ir pakopos absolventams būtinas suteikti kompetencijas. Tai sąlygoja reikalavimų, kurie būtų taikomi konkrečios krypties ir pakopos studijų programoms, nebuvimas. Be to, esami reglamentai nėra orientuoti į studijų rezultatus, kas neatitinka dabartinių Europos aukštojo mokslo erdvės tendencijų ir yra skirti tik pirmosios pakopos studijų programoms.

Projekto tikslinė grupė – aukštųjų mokyklų dėstytojai ir ekspertai, vykdantys ir vertinantys studijų programas.

Projektu buvo siekiama sukurti studijų pakopų aprašus, kuriais būtų nustatyta, ką turi žinoti ir gebėti atitinkamos pakopos studijas baigęs asmuo. Taip pat buvo pradėti rengti studijų krypčių aprašai, grįsti studijų rezultatais, nustatantys konkrečius reikalavimus atitinkamos krypties, rūšies ir pakopos studijų programoms. Kad būtų užtikrintas visų studijų krypčių aprašų rengimas vienodais principais projekto metu buvo sukurta studijų krypčių aprašų sandara, nustatanti studijų krypties aprašo struktūrą ir reikalavimus. Kadangi daugumą studijų krypčių aprašų rengėjų sudarys aukštųjų mokyklų dėstytojai, ekspertai, kurie neturi tokių aprašų rengimo patirties, buvo sukurta mokymo programa ir vykdomi mokymai. Taip siekta pagerinti studijų kokybę orientuojantis į profesinei ir visuomeninei veiklai būtinas kompetencijas.

Projekto metu pasiekti rezultatai:

 • Parengta Studijas reglamentuojančių aprašų kitose valstybėse studija;
 • Parengtas studijų ir su studijomis susijusių terminų žodynas;
 • Parengta ir švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtintas Studijų pakopų aprašas;
 • Parengtos Studijų krypčių aprašų skirtingoms pakopoms kūrimo metodika;
 • Parengtos ir švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtintos Studijų krypties arba krypčių grupės aprašo rengimo rekomendacijos;
 • Parengta studijų krypčių aprašų rengėjų mokymo programa;
 • Įvyko studijų krypčių aprašų (informatikos ir socialinio darbo) rengėjų mokymai;
 • Parengti socialinio darbo ir informatikos studijų krypčių aprašų projektai.

Projekto išlaidų suma: 1.240.336 Lt.
Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė: 2009 m. rugsėjo 22 d. – 2012 m. kovo 22 d.

Grįžti viršų >>>


SKAR-2: Studijas reglamentuojančių aprašų sistemos plėtra

Projektas buvo vykdomas pagal 2007-2013  metų Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ priemonę „Studijas reglamentuojančių aprašų rengimas ir atnaujinimas, atsižvelgiant į naujus kokybinius reikalavimus“.

Pagrindinis projekto tikslas – plėtoti studijas reglamentuojančių aprašų sistemą. Tai 2009 metais pradėto įgyvendinti projekto „Studijų pakopų aprašų ir studijų krypčių aprašų sandaros sukūrimas“ antrasis etapas. Pirmojo projekto metu sukurta nacionalinė studijų aprašų sąranga, kurioje išskirti pagrindiniai studijų aprašų tipai, išsamiai apibūdinti pirmosios ir antrosios pakopos studijų skirtumai, nustatyta studijų krypčių aprašų sandara, pateiktas studijų programų rengimo, įteisinimo ir tobulinimo bendrųjų reikalavimų aprašas, parengtos studijų programų aprašų rengimo gairės. Pagrindinė problema, lemianti antrojo projekto atsiradimą – neparengti studijų krypčių (krypčių grupių) aprašai (toliau – aprašai), būtini studijų programų rengimui ir tobulinimui. Problemos sprendimo būdas – parengti aprašus ir apmokyti aukštųjų mokyklų programų rengėjus ir vykdytojus rengti studijų programas vadovaujantis aprašais. Studijų krypties aprašas yra kertinis dokumentas, kuriuo remiasi aukštosios mokyklos, rengdamos naujas arba tobulindamos jau esamas tam tikros studijų krypties programas. Jis teikia pagrindines nuorodas, kaip formuoti naujos arba tobulinti jau vykdomos programos studijų rezultatus bei kitus studijų programos parametrus, parinkti studijų metodus. Studijų krypties aprašai skatina aukštąsias mokyklas prisiimti atsakomybę už nusistatytus teikiamų kvalifikacijų reikalavimus ir studijų kokybę, taip pat gali būti panaudoti išoriniam studijų programų kokybės vertinimui.

Projekto metu pasiekti rezultatai:

 • Suorganizuotas tarptautinis seminaras, kuriuo metu aprašus rengusių ekspertų grupių nariai, Centro darbuotojai, Lietuvos mokslo ir studijų politiką formuojančių institucijų atstovai buvo supažindinti su užsienio šalių reglamentavimo, aprašų rengimo ir tobulinimo patirtimi. Renginio metu su tarptautine gerąja patirtimi aprašų rengimo bei taikymo srityje susipažino 70 asmenų.
 • Suorganizuoti 5 dviejų dienų studijų krypčių aprašų rengėjų mokymai, kurių metu buvo apmokyti 180 asmenų.
 • Parengti 53 studijų krypčių aprašai.
 • Surengti 2 studijų krypčių aprašų aptarimo seminarai.
 • Suorganizuoti 5 seminarai aukštųjų mokyklų programų rengėjams ir vykdytojams Vilniuje ir Kaune, kurių metu akademinė bendruomenė buvo supažindinta su projekto metu parengtais studijų krypčių aprašais ir buvo apmokyta kaip naudotis parengtais studijų krypčių aprašais. Iš viso apmokyti 184 asmenys.
 • Suorganizuotas tarptautinis seminaras aukštųjų mokyklų darbuotojams, kurio metu akademinė bendruomenė ir socialiniai partneriai diskutavo studijų reglamentavimo klausimais, aptarė teisinių pokyčių inspiruotus studijų proceso, kokybės vadybos ir kt. klausimus. Renginyje dalyvavo 102asmenys.

Projekto trukmė: 2012 m. gegužės 24 d. – 2015 m. rugsėjo 30 d. 

Projekto biudžetas: 2 659 734,00 Lt (770 312,21 Eur)

Grįžti viršų >>>


Lietuvos mokslininkų mobilumo centro veiklos plėtra

Projektas prisidėjo prie sąlygų mobiliems mokslininkams gerinimo sprendžiant protų susigrąžinimo ir pritraukimo problemą. Šiuo projektu buvo plečiamos paslaugos, skirtos mobiliems mokslininkams bei mokslo ir studijų institucijoms. Organizuojamų renginių metu buvo didinamas Lietuvos mokslininkų mobilumo centro paslaugų žinomumas, o tikslinių grupių atstovai buvo rengiami priimti užsienio mokslininkus ir spręsti iškylančias problemas. Projekto metu buvo tobulinama bei nuolat atnaujinama internetinė svetainėwww.euraxess.lt, kuri yra sudėtinė Europos mokslininkų mobilumo portalo dalis. Projektas buvo finansuojamas Mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros programos (ES fondų lėšos) ir Mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros programos (bendrojo finansavimo lėšos) lėšomis. Pasibaigus projektui, jis perduotas Lietuvos mokslo tarybai, kuri tęsia projekto veiklas ir atlieka mokslininkų mobilumo centro funkcijas.

Grįžti viršų >>>


Institucinis mokslo ir studijų institucijų vertinimas

2005 – 2008 metais Studijų kokybės vertinimo centras vykdė ES struktūrinių fondų projektą “Institucinis mokslo ir studijų institucijų vertinimas” pagal Lietuvos 2004 – 2006 metų Bendrojo programavimo dokumento 2 prioriteto “Žmogiškųjų išteklių plėtra” 5 priemonę “Žmogiškųjų išteklių kokybės gerinimas mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje”.

Projekto tikslas – sukurti mokslo ir studijų institucijų institucinio vertinimo tvarką ir pradėti Lietuvoje institucinį mokslo ir studijų institucijų vertinimą.

Projekto metu sukurtos metodikos ir ekspertų mokymo programa bus naudojama atliekant reguliarų institucinį universitetų ir mokslo institutų veiklos kokybės vertinimą. Numatoma, kad institucinis kiekvienos mokslo ir studijų institucijos vertinimas turėtų būti atliekamas ne rečiau kaip kartą per šešerius metus.

Projekto rezultatai:

 • Metodiniai patarimai mokslo ir studijų institucijų veiklos savianalizei atlikti
 • Mokslo ir studijų institucijų institucinio vertinimo metodika
 • Institucinio vertinimo ekspertų mokymo programa

Grįžti viršų >>>


Mokslo ir studijų institucijų veiklos ir užsienyje įgytų kvalifikacijų vertinimo duomenų bazių sukūrimas ir plėtojimas

2005 – 2009 metais Studijų kokybės vertinimo centras vykdė ES struktūrinių fondų projektą „Mokslo ir studijų institucijų veiklos ir užsienyje įgytų kvalifikacijų vertinimo duomenų bazių sukūrimas ir plėtojimas“ pagal Lietuvos 2004 – 2006 metų Bendrojo programavimo dokumento 2 prioriteto „Žmogiškųjų išteklių plėtra“ 4 priemonę „Mokymosi visą gyvenimą sąlygų plėtra“.

Projekto tikslas – visuomenės informavimo ir jos dalyvavimo informacinėje aplinkoje didinimas per integralią, vieningą mokslo ir studijų institucijų kokybės vertinimo, aukščiausios kvalifikacijos ekspertų bei užsienyje įgytų kvalifikacijų akademinio ir profesinio pripažinimo duomenų bazę.

Projekto partneriai: Lietuvos mokslo taryba, Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Švietimo mainų paramos fondas.

Projektu siekta,  kad tiek individualiems asmenims, tiek ir mokslo ir studijų institucijų darbuotojams būtų lengviau pasiekiama informacija apie mokslo ir studijų institucijų veiklos efektyvumą, įvertintų studijų programų kokybę, vertintas studijų programas, mokslo ir studijų institucijų steigimo paraiškas, užsienyje įgytų kvalifikacijų vertinimą bei pripažinimą. Baigiamajame projekto įgyvendinimo etape apmokyti būsimieji duomenų bazės vartotojai.

Grįžti viršų >>>


Lietuvos mokslininkų mobilumo centras

2005 - 2008 m. Studijų kokybės vertinimo centras įgyvendino projektą „Lietuvos mobilumo centras” (LT MoC), finansuojamą Europos Komisijos lėšomis. Projektas įgyvendintas pagal 6-ąją bendrąją programą, skirtą Europos mokslinių tyrimų erdvei stiprinti.

Projekto tikslas – įkurti ir sudaryti sąlygas veikti Europos mobilumo centrų (ERA-MORE, nuo 2008 m. EURAXESS) tinklo sudėtinei daliai – Lietuvos mobilumo centrui. Šio centro misija – teikti informaciją ir visokeriopą pagalbą atvykstantiems į Lietuvą arba išvykstantiems iš Lietuvos mokslininkams bei jų šeimoms.

Projektu pasiekta:   

 • įsteigtas Lietuvos mobilumo centrą, sudėtinė ERA-MORE (nuo 2008 m. EURAXESS) dalis, veikiantis kaip nacionalinio mokslininkų mobilumo tinklo koordinatorius bei kaip tiltas tarp panašių kitų šalių centrų; 

 • kurtas nacionalinį mokslininkų mobilumo tinklas; 

 • sukurtas Lietuvos mobilumo centro tinklapis, kaip pirminis informacijos šaltinis bei jos sklaidos įrankis;vystytos paslaugas, skirtas mobiliems mokslininkams;

 • pasitelkus ekspertus, inicijuoti Lietuvos mobilumo centro ir šalies institucijų, mokslininkų mobilumo tinklo Lietuvoje narių, personalo mokymai;

 • nacionaliniame tinklapyje kaupta informacija, informacijos paslaugų, teikiamų mobilumo centruose, pagrindas;

 • skleista informaciją apie Lietuvos mobilumo centro ir ERA-MORE (nuo 2008 m. EURAXESS) siūlomas paslaugas bei galimybes.

Studijų kokybės vertinimo centras sėkmingai vykdė mokslininkų mobilumo centro veiklą, vėliau šios veiklos perduotos Lietuvos mokslo tarybos atsakomybei.

Grįžti viršų >>>


Nuotolinių studijų kokybės vertinimo metodikos ir jos taikymo tvarkos sukūrimas

2004 – 2007 m. Studijų kokybės vertinimo centras vykdė ES struktūrinių fondų projektą pagal Bendrojo programavimo dokumento 2 prioriteto “Žmogiškųjų išteklių plėtra” 4 priemonę “Mokymosi visą gyvenimą sąlygų plėtojimas“.

Projekto tikslas – sukurti nuotolinių studijų kokybės vertinimo sistemą, ypač akcentuojant institucijos pasirengimą teikti studijas nuotoliniu būdu. Projektu siekta mažinti skirtingus Lietuvos ir kitų ES valstybių mokslo ir studijų institucijų kokybės vertinimo paslaugų lygius. Projekto partneriai – Šiaulių universitetas ir Utenos kolegija.

Įgyvendinant projektą, atlikta nuotolinių studijų kokybės vertinimo Lietuvoje ir užsienio aukštosiose mokyklose analizė, o organizuotas seminaras „Nuotolinių studijų kokybės Lietuvoje ir užsienyje: turima patirtis, kylančios problemos ir jų sprendimo būdai“, parengta nuotolinių studijų kokybės vertinimo metodika, organizuoti nuotolinių studijų kokybės vertintojų mokymai.

Projekto rezultatai:

 • Nuotolinių studijų kokybės vertinimo užsienyje ir Lietuvoje analizė
 • Nuotolinių studijų kokybės vertinimo metodika ir jos taikymo tvarka

Grįžti viršų >>>


Magistrantūros studijų sisteminimas

2005 – 2008 metais Studijų kokybės vertinimo centras vykdė ES struktūrinių fondų projektą “Magistrantūros studijų sisteminimas” pagal Lietuvos 2004 – 2006 metų Bendrojo programavimo dokumento 2 prioriteto “Žmogiškųjų išteklių plėtra” 5 priemonę “Žmogiškųjų išteklių kokybės gerinimas mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje”.

Projekto tikslas – susisteminti magistrantūros studijas Lietuvos universitetuose ir pasiūlyti racionalų, sistemingą šių studijų programų išdėstymą valstybiniuose Lietuvos universitetuose, rengti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ekspertus.

Projekto metu organizuoti mokymai magistrantūros studijų programų rengėjams, nagrinėtas šalies aukštosiose universitetinėse mokyklose parengtų magistrantų  kiekybinis ir kokybinis atitikimas Lietuvos ūkio poreikiams. Remiantis projekto „Magistrantūros studijų sisteminimas“ vykdymo metu parengtais dokumentais bei atlikta magistrantūros studijų PEST ir SSGG analize, suformuluotas pagrindinis magistrantūros studijų tinklo sisteminimo strateginis tikslas: „Iki 2015 metų Lietuvoje sukurti racionalų magistrantūros studijų tinklą, kurį sudarantys universitetai plėtotų aukšto lygio mokslinę (meninę) veiklą ir vykdytų Europos aukštojo mokslo erdvėje priimtinos kokybės lygį atitinkančias studijų programas, patenkinančias esamus ir numatomus studijuojančiųjų, valstybės ir visuomenės poreikius.“

Projekto rezultatai:

 • Magistrantūros ir Lietuvos ūkio poreikių atitikimas
 • Universitetų pajėgumai vykdyti magistrantūros studijas
 • Magistrantūros studijų programų kūrimo metodika
 • Magistrantūros studijų programų vertinimo metodika
 • Dabarties iššūkiai magistrantūrai
 • Magistrantūros studijų raidos įžvalgos

Grįžti viršų >>>


EAR – HEI: Pripažinimas Europoje: Vadovas aukštojo mokslo institucijoms

Nuo 2012 m. vasario mėn. Studijų kokybės vertinimo centras (toliau – SKVC) partnerio teisėmis dalyvauja įgyvendinant projektą „EAR – HEI: Pripažinimas Europoje: Vadovas aukštojo mokslo institucijoms“ (toliau – EAR-HEI). Šis projektas – sėkmingai įgyvendinto projekto „Pripažinimas Europoje” (angl.European Area for Recognition (EAR)) tęsinys. Projektas įgyvendinamas Mokymosi visą gyvenimą programos lėšomis.

Šiuo metu daugelį sprendimų dėl kvalifikacijų pripažinimo Europos aukštojo mokslo erdvėje (EHEA) priima aukštojo mokslo institucijos, kurios, dažnu atveju, skirtingai traktuoja ir taiko kvalifikacijų pripažinimo praktiką. Projektu EAR-HEI siekiama skleisti gerąją kvalifikacijų pripažinimo patirtį: spręsti kreditų mobilumo klausimą, įtvirtinti skaidraus pripažinimo principus bei pašalinti laisvo asmenų judėjimo kliūtis Europos aukštojo mokslo erdvėje. Įgyvendinant projektą numatoma tobulinti aukštojo mokslo institucijoms skirtą kvalifikacijų pripažinimo vadovą bei  užtikrinti šio EAR-HEI vadovo pasiekiamumą vartotojams, sudarant galimybę parsisiųsti elektroninę dokumento versiją iš EAR tinklalapio www.eurorecognition.eu.

Projekto tikslinė grupė - aukštojo mokslo institucijų administracijos darbuotojai, ENIC-NARIC centrai, studentai.

Projekto veiklos:

 • Poreikio analizė;
 • Vadovo elektroninės versijos parengimas ir išbandymas su pasirinktais tikslinės grupės nariais;
 • Testavimo rezultatų panaudojimas tolimesniam vadovo tobulinimui ir galutinės versijos sukūrimui;
 • Informacijos apie EAR-HEI vadovą sklaida.

Projekto koordinatorius: Nyderlandų tarptautinio bendradarbiavimo aukštajame moksle organizacija NUFFIC, Tarptautinio pripažinimo skyrius

Projekto partneriai: Olandijos, Prancūzijos, Lenkijos, Danijos, , Lietuvos, Latvijos, Airijos ENIC-NARIC centrai, Lisabonos pripažinimo konvencijos komiteto nariai, ENIC taryba ir kiti.

Grįžti viršų >>>


EARN – NARIC vaidmens vertinimas

2012 – 2014 m. Studijų kokybės vertinimo centras (toliau – SKVC) partnerio teisėmis dalyvavo įgyvendinant projektą „EARN-NARIC vaidmens vertinimas“. Projekto tikslas – plėtoti bendros kvalifikacijų pripažinimo praktikos tinklų kūrimąsi. Projektas buvo įgyvendinamas pagal Mokymosi visą gyvenimą programą.

ENIC-NARIC tinklų bendros pripažinimo praktikos ir politikos plėtrą įtakoja po Lisabonos pripažinimo konvencijos priimtų teisės aktų perkėlimas į praktines gaires, nurodančias, kaip turėtų būti taikomas kvalifikacijų pripažinimas praktikoje. Svarbų vaidmenį šiame procese vaidina ir Bolonijos proceso darbo grupės parengtos bei 2012 m. ministrų konferencijai pateiktos rekomendacijos dėl pripažinimo proceso.

Įgyvendinant projektą  „EARN-NARIC vaidmens vertinimas“, ENIC-NARIC centrai sukūrė bendrą NARIC tinklo kokybės mechanizmą, kuris apima įvairių ENIC-NARIC centrų kaip organizacijų tipologiją, savęs vertinimo įrankį ir peržiūros mechanizmą, kurie tarnauja kaip išorinio vertinimo ir savianalizės priemonės. Sukurtos kokybės užtikrinimo kvalifikacijų pripažinimui ir akademinės informacijos teikimui aktualios gairės ir nuostatos yra analogas ESG, kuris tarnauja aukštojo mokslo kokybės užtikrinimui.

Projekto tikslinės grupės – ENIC-NARIC tinklo nariai, studentai, darbdaviai, aukštojo mokslo institucijos.Projekto koordinatorius: Nyderlandų tarptautinio bendradarbiavimo aukštajame moksle organizacija (NUFFIC, NARIC tinklo narys). Projekto partneriai: Didžiosios Britanijos, Lenkijos, Prancūzijos, Airijos, Ispanijos, Lietuvos NARIC tinklo nariai.

Grįžti viršų >>>


EAR 2: Pripažinimas Europos erdvėje 2

2012 -2014 m. Studijų kokybės vertinimo centras (toliau – SKVC) partnerio teisėmis dalyvavo įgyvendinant projektą „EAR 2: Pripažinimas Europos erdvėje 2“ (toliau – EAR 2). Šis projektas yra 2010-2011 m. sėkmingai įgyvendinto projekto „Pripažinimas Europoje” (angl. European Area for Recognition (EAR)), kuriame SKVC dalyvavo kaip projekto partneris, tęsinys. Projektas EAR 2 buvo finansuojamas Mokymosi visą gyvenimą programos lėšomis.

Pripažinimo Europoje vadovas – ypač svarbus dokumentas, apimantis aktualiausius kvalifikacijų vertinimo ir pripažinimo klausimus bei teikiantis gerąja kvalifikacijų vertinimo ir pripažinimo praktika pagrįstas rekomendacijas. 2010 – 2011 m. jį parengė Nyderlandų ENIC-NARIC centro atstovų koordinuojama tarptautinė ekspertų grupė. Dokumentą teigiamai įvertino socialiniai partneriai ir ENIC/NARIC centrų nariai. Projektu EAR 2 siekiama sukurti sąlygas nuolatiniam Pripažinimo Europoje vadovo atnaujinimui ir tobulinimui.

2012 metais susitikimo Bukarešte metu Europos aukštojo mokslo šalių švietimo ministrai pritarė EAR vadovo kuo plačiausiam naudojimui.

Projekto metu buvo parengti elektroninė, „vartotojams-draugiška“ EAR vadovo versija http://eurorecognition.eu/emanual/ . ENIC/NARIC centrų nariai mokyti panaudoti gerosios praktikos pavyzdžius, pateiktus EAR vadove. Patobulintas ir atnaujintas EAR vadovas bei sukurtas mechanizmas periodiškam dokumento atnaujinimui po projekto įgyvendinimo.

Projekto koordinatorius: Nyderlandų tarptautinio bendradarbiavimo aukštajame moksle organizacija NUFFIC, Tarptautinio pripažinimo skyrius.

Projekto partneriai: Didžiosios Britanijos, Lenkijos, Danijos, Čekijos Respublikos, Lietuvos, Airijos ir Olandijos ENIC-NARIC centrai.

Grįžti viršų >>>


STREAM: institucijų atliekamo pripažinimo gerinimas: mokymų platforma už studentų priėmimą atsakingiems darbuotojams

2012- 2014 m. Studijų kokybės vertinimo centras prisidėjo įgyvendinant projektą „STREAM: institucijų atliekamo pripažinimo gerinimas: mokymų platforma už studentų priėmimą atsakingiems darbuotojams“  (angl. “STREAM: Streamlining Institutional recognition: a Training platform for admissions officers”). Jo tikslas buvo tobulinti studentų priėmimo darbuotojų aukštosiose mokyklose žinias ir gebėjimus, kad būtų vykdomas teisingas ir pareiškėjų neapsunkinantis kvalifikacijų pripažinimas. Projekto metu numatoma skleisti informaciją apie aukštosioms mokykloms parengtą kvalifikacijų pripažinimo praktinį vadovą (EAR-HEI), organizuoti mokymus, kaip tuo vadovu naudotis ir jį taikyti bei, surinkus gerąją pripažinimo praktiką iš aukštųjų mokyklų, patobulinti patį vadovą.

Projekto koordinatorius: EP-Nuffic. STREAM konsorciumą sudarė šie ENIC-NARIC tinklų nariai: NARIC Prancūzija (CIEP), NARIC Danija, NARIC Lietuva (SKVC), NARIC Nyderlandai (EP-Nuffic), NARIC Airija (QQI), NARIC Italija (CIMEA), NARIC Latvija (AIC). Kiti partneriai buvo: Europos universitetų asociacija (EUA); Tuning; Vokietijos rektorių konferencija (HRK); Europos studentų sąjunga (ESU); specialus patarėjas iš JAV (US Network for Education Information - USNEI);  Lisbonos pripažinimo konvencijos komiteto viceprezidenttas.

STREAM projektas finansuotas bendrai EK Erasmus+ programos ir dalyvaujančių šalių organizacijų lėšomis.

Grįžti viršų >>>


SQUARE: pripažinimo tinklų kokybės užtikrinimo sistema

2014-2016 m. Studijų kokybės vertinimo centras dalyvavo projekte „SQUARE: pripažinimo tinklų kokybės užtikrinimo sistema“ (angl. “SQUARE: System of Quality Assurance for the Recognition Networks“), kurio tikslas – pripažinimą vykdančių ENIC-NARIC centrų kokybės užtikrinimo sistemos tolesnis vystymas.

Projekto metu sukurta akademinės informacijos centrų tipologija ir surinkti informacija apie minėtų centrų veiklos specifiką, siekiant didinti skaidrumą apie jų vaidmenis bei užduotis skirtingose šalyse. Taip pat patobulintos ENIC/NARIC veiklos gairės ir nuostatos, sukurta metodika atlikti savianalizę, o pageidaujantys 8 ENIC-NARIC centrai pagal standartus ir gaires savanoriškai praėjo ir išorinio vertinimo procedūrą.

SKVC buvo tarp pirmųjų ENIC/ANRIC centrų, savanoriškai atlikusių įsivertinimą ir sulaukusių išorinių ekspertų grupės vizito bei galutinės labai teigiamo vertinimo ataskaitos. Savo ruožtu, Centro atstovai dirbo tarptautinėje ekspertų grupėje, vertinusioje Kanados ENIC veiklą.

Projekto partneriai – Nyderlandų ENIC/NARIC (EP-Nuffic, koordinatorius), Jungtinės Karalystės ENIC/NARIC (Eccis Ltd), Prancūzijos ENIC/NARIC (CIEP), Lietuvos ENIC/NARIC (SKVC), ENIC/NARIC Airija (QQI), Kanados ENIC (CMEC/ CICIC), Portugalijos ENIC/NARIC, Slovėnijos ENIC/NARIC. Kiti dalyviai ECA (Europos konsorciumas akreditavimui) ir Lisbon pripažinimo konvencijos komiteto viceprezidentas.

Projektas bendrai finansuotas Erasmus+ programos ir dalyvaujančių organizacijų lėšomis.

Su SKVC atlikta savianalize galite susipažinti čia. SKVC išorinio ekspertinio vertinimo ataskaitą rasite čia. Anglų kalba - Peer-review report of SKVC, Lithuanian NARIC.

Grįžti viršų >>>


AURBELL: automatinis pripažinimas tarp Estijos, Latvijos ir Lietuvos

2014-2016 metais Studijų kokybės vertinimo centras kartu su Estijos ENIC/NARIC centru dalyvavo Latvijos ENIC-NARIC centro AIC koordinuojamame projekte „AURBELL: automatinis pripažinimas tarp Estijos, Latvijos ir Lietuvos“ (angl. “AURBELL: Automatic recognition between Estonia, Latvia and Lithuania“). Tikslas buvo išanalizuoti užsienio kvalifikacijų pripažinimo praktiką Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje bei nustatyti galimybes greičiau atlikti kvalifikacijų pripažinimą tarp tų šalių.

Projektas bendrai finansuotas Erasmus+ programos ir dalyvaujančių organizacijų lėšomis.

Su lyginamojo tyrimo analize galite susipažinti čia „Automatinis pripažinimas tarp Estijos, Latvijos ir Lietuvos” (lietuvių kalba), „Automatic Recognition between Estonia, Latvia and Lithuania” (in english).

Projekto metu atlikti darbai tęsiami, siekiant atnaujinti trišalę Lietuvos, Latvijos ir Estijos sutartį dėl užsienyje įgytų kvalifikacijų pripažinimo siekiant įmanomai palankiausių sąlygų.

Grįžti viršų >>>


SCAN-D: nacionalinių kvalifikaciją liudijančių dokumentų duomenų bazė

Projekto Samples and Copies of Academic National Diplomas (SCAN-D) tikslas - surinkti nacionalinių kvalifikacijas liudijančių dokumentų pavyzdžius iš 15 skirtingų ENIC-NARIC šalių. Italijos ENIC-NARIC centro „CIMEA“ koordinuojamo projekto metu buvo sukurta internetinė duomenų bazė, kurioje yra surinkti ir patalpinti 15 ES ir kitų šalių nacionalinių aukštojo mokslo diplomų ir jų priedų pavyzdžiai. Duomenų bazėje surinkta daugiau kaip 3000 išsilavinimo dokumentų ir jų priedų pavyzdžių iš Baltarusijos, Belgijos flamandų bendruomenės, Bosnijos ir Hercegovinos, Bulgarijos, Kroatijos, Čekijos, Izraelio, Italijos, Latvijos, Lietuvos, Nyderlandų, Naujosios Zelandijos, Portugalijos, Slovėnijos ir Ispanijos.

SKVC dalyvavo renkant Lietuvos kvalifikacijas liudijančių dokumentų rinkime, katalogavime ir talpinime duomenų bazėje. Siekiant užtikrinti surinktų dokumentų pavyzdžių apsaugą, ši duomenų bazė yra apsaugota įvairiomis priemonėmis, bei yra prieinama tik įgaliotiems 55 ENIC-NARIC centrų atstovams (http://www.enic-naric.net/country-pages.aspx)

Projekto partneriai:

 • NARIC: Italija, Belgija (flamandų bendruomenė), Bulgarija, Kroatija, Čekija, Latvija, Lietuva, Nyderlandai, Portugalija, Slovėnija, Ispanija;
 • ENIC: Baltarusija, Bosnija ir Hercegovina, Izraelis, Naujoji Zelandija.

Projektas bendrai finansuotas Erasmus+ programos ir dalyvaujančių organizacijų lėšomis.

Grįžti viršų >>>


RENSA: Kilmės šaliai nepriskirtų kvalifikacijų pripažinimas

Pagrindinis projekto tikslas – plėtoti ir dalytis gerąja patirtimi bei informacija apie jokiai šaliai nepriklausančias kvalifikacijas (Non-Country Specific Awards (NSA)), siekiant teisingo ir nuoseklaus tokių kvalifikacijų pripažinimo. Jokiai šaliai nepriklausančios kvalifikacijos apibrėžiamos kaip tos, kurios yra tarptautinės ir nepriklauso jokios šalies švietimo sistemai.

Projekto metu buvo surinkta skirtingų šalių taikoma pripažinimo praktika bei parengtos rekomendacijos dėl jokiai šaliai nepriklausančių kvalifikacijų pripažinimo, aiškinamasis raštas ir ENIC-NARIC tinklams pravestas mokymas internetu apie tokių kvalifikacijų pripažinimą. Tikimasi, kad šios rekomendacijos galės būti taikomos ne tik kvalifikacijų pripažinimą vykdančios institucijų, bet ir darbdavių bei aukštųjų mokyklų.

Projektą koordinavo UK NARIC (Jungtinė Karalystė). Projekto partneriai buvoStudijų kokybės vertinimo centras (Lietuva), MQRIC (Malta), Agencija za znanost I visoko obrazovanje (Kroatija), QQI (Airija).

Projekto pradžia – 2016 m. kovo mėn, pabaiga – 2017 m. rugpjūčio mėn. Projektas finansuotas Europos Komisijos „Erasmus+“ programos lėšomis.

Projekto rezultatai anglų k. gali būti pasiekiami sekant šiomis nuorodomis:

RENSA Guidance and Evaluation Template

RENSA Explanatory Note

Grįžti viršų >>>


 

LIREQA: Akademinio kvalifikacijų pripažinimo ir kokybės užtikrinimo sistemų sujungimas (Linking Academic Recognition and Quality Assurance)

Projektas vykdomas pagal Erasmus+ programą (KA3:Parama įgyvendinant politines reformas), kurios tikslas remti glaudesnį bendradarbiavimą skatinančius projektus, nukreiptus į inovatyvių Europinio lygmens politinių reformų sukūrimą ir įgyvendinimą, kuriuos vykdo aukšto lygio organizacijos ir valdžios institucijos.

Projekto tikslas – prisidėti prie kokybiško akademinio kvalifikacijų pripažinimo parengiant rekomendacijas, padėsiančias susieti akademinio kvalifikacijų pripažinimo ir vidinės bei išorinės kokybės užtikrinimo sistemas. Šio projekto įgyvendinimas prisidės prie 2015 metais Jerevane vykusio Švietimo ministrų susitikimo metu patvirtintų atnaujintų Europos aukštojo mokslo erdvės kokybės užtikrinimo nuostatose ir gairėse (ESG) įtvirtinto siekio suderinti institucinį kvalifikacijų pripažinimą su principais, įtvirtintais Lisabonos pripažinimo konvencijoje, ir skatinti bendradarbiavimą su kitomis institucijomis, kokybės užtikrinimo agentūromis ir nacionaliniais ENIC/NARIC centrais. Projekto metu bus vykdomos ENIC/NARIC centrų, kokybės užtikrinimo agentūrų ir aukštųjų mokyklų apklausos,  kurios leis nustatyti esamą situaciją ir lūkesčius akademinio kvalifikacijų pripažinimo srityje. Taip pat bus rengiamos rekomendacijos kaip kokybės užtikrinimo sistemos gali prisidėti prie kvalifikacijų pripažinimo, o šių rekomendacijų patvirtinimas ir platinimas vyks per ENIC/NARIC centrus, kokybės užtikrinimo agentūras ir aukštąsias mokyklas. Šios projekto metu vykdomos veiklos prisidės prie tolimesnės kvalifikacijų pripažinimo politikos plėtojimo Europiniu lygmeniu, lyginamoji analizė leis nustatyti gerąją praktiką, skatins bendradarbiavimą tarp ENIC/NARIC tinklo narių kvalifikacijų pripažinimo srityje, bei užtikrins nuoseklų ir aktyvų bendradarbiavimą su kitais partneriais, padėsiančiais užtikrinti tinkamą kvalifikacijų pripažinimą.

Projekto tikslams pasiekti yra iškelti šie uždaviniai:

 1. įvertinti esamą situaciją ir išsiaiškinti pagrindinių suinteresuotų šalių (ENIC/NARIC centrų, kokybės užtikrinimo agentūrų, aukštųjų mokyklų) lūkesčius ir galimybes siekiant tobulinti esamą sistemą;
 2. parengti rekomendacijas, prisidėsiančias prie teisingo akademinio kvalifikacijų pripažinimo per išorinės ir vidinės studijų kokybės užtikrinimo sistemas;
 3. ENIC/NARIC centrų, kokybės užtikrinimo agentūrų ir aukštųjų mokyklų potencialo plėtojimas.

Projekto metu plėtojama partnerystė tarp šių institucijų, užtikrins kokybišką projekto tikslo pasiekimą:

 • NARIC centrai: SKVC (projektą koordinuojanti institucija, LT), AIC (LV), EP-Nuffic (NL), NOKUT (NO);
 • Kokybės užtikrinimo agentūros: CTI (FR), ANECA (ES), AQU Catalunya (ES), Unibasq (ES);
 • Europos aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo tinklas (ENQA);
 • Patariamoji taryba: Tarpvyriausybinės Lisabonos pripažinimo konvencijos pripažinimo komiteto (LRC) prezidentas; aukštųjų mokyklų atstovas, deleguotas Europos universitetų asociacijos (EUA); studentų atstovas, deleguotas Europos studentų sąjungos (ESU); išorinis ekspertas – buvęs NARIC Patariamosios tarybos narys.

Projekto rezultatai:  

LIREQA projekto baigiamoji tarptautinė konferencija Vilniuje 2019 m. gegužės 22 d.  

Projekto vykdymo laikotarpis – 2016 m. gruodžio 1 d. – 2019 m. gegužės 30 d.

Dėl papildomos informacijos kreiptis:

Aurelija Valeikienė
Projekto vadovė
Tel. (8 5) 210 5402
aurelija.valeikiene@skvc.lt

Natalja Bogdanova 
Tel. (8 5) 210 6304 
natalja.bogdanova@skvc.lt  

Grįžti į viršų >>>