Akredituota Lietuvos muzikos ir teatro akademija

2022-04-01

2022 m. kovo 29 d. pasirašytas Studijų kokybės vertinimo centro (toliau – Centro) direktoriaus įsakymas dėl Lietuvos muzikos ir teatro akademijos akreditavimo.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 49 straipsniu, Aukštųjų mokyklų ir užsienio valstybių aukštųjų mokyklų filialų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo, vertinamųjų sričių ir rodiklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V-1529, 22.1 punktu, Aukštosios mokyklos veiklos vertinimo metodikos, patvirtintos Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2020 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-32, 46 punktu, remiantis Lietuvos muzikos ir teatro akademijos išorinio vertinimo išvadomis ir atsižvelgiant į pateiktą prašymą įvertinti ir akredituoti, Lietuvos muzikos ir teatro akademija akredituota 7 metų terminui.

Lietuvos muzikos ir teatro akademijos (toliau – LMTA, Akademija) veiklos išorinis vertinimas vyko nuo 2021 metų rugsėjo mėnesio, kai aukštoji mokykla Centrui pateikė savianalizės suvestinę. Nuotolinis tarptautinės ekspertų grupės vizitas į aukštąją mokyklą organizuotas 2021 m. gruodžio 7–9 dienomis. 


Ekspertai aukštosios mokyklos veiklą įvertino teigiamai. Trys iš keturių vertinamųjų sričių buvo įvertintos labai gerai. Valdymo, Kokybės užtikrinimo ir Studijų ir mokslo (meno) veiklos sritys yra labai geros nacionaliniame kontekste ir tarptautinėje erdvėje, be jokių trūkumų. 

Ekspertų grupė nustatė, kad visos įvertintos valdymo sritys LMTA veikia sklandžiai ir Akademijos vadovybė yra visiškai kompetentinga vykdyti savo misiją ir strategiją. Sritys, kuriose galimi patobulinimai, yra žmogiškieji ištekliai, ypač daug dėmesio reikia skirti jaunesnio akademinio personalo įdarbinimo ir karjeros kelio strategijai bei tarptautiškumo įgyvendinimo planui. 

LMTA darbuotojų ir studentų entuziazmas studijoms ir moksliniams meno tyrimams, kuriuose jie dalyvauja, buvo aiškiai pastebimas ekspertų grupės vizito metu. Mokymas ir moksliniai meno tyrimai vienas nuo kito neatsiriboja, studentai dalyvauja visų lygių projektuose, įskaitant mokslinių meno tyrimų schemas. Šioje srityje ekspertai Akademijai rekomenduoja persvarstyti mokslinių meno tyrimų strategiją, kad meniniai tyrimai taptų pripažinta moksline veikla. Iš naujo suformulavus mokslinių meno tyrimų strategiją, turėtų būti pademonstruoti meninių tyrimų poveikis ir vertė vyriausybei bei kitiems socialiniams dalininkams.

Poveikis regionų ir visos šalies raidai įvertintas gerai. Tai sistemiškai plėtojama sritis, be didesnių trūkumų. LMTA savo meninių pasirodymų dėka aktyviai veikia visoje šalyje. Ji taip pat palaiko aktyvius ryšius su socialiniais partneriais visose demonstruojamo meno srityse. LMTA parengė orientacinį dokumentą savo veiklai sutelkti į strateginį „skvarbios kultūros“ prioritetą, ir veiklų stebėseną. Aspektas, kuriame LMTA galėtų tobulėti, yra aukštosios mokyklos veiklos sklaida ne tik didžiuosiuose miestuose ir ne tik meniniais pasirodymais, bet ir, pvz., mokymosi visą gyvenimą pasiūlymais.

Su Lietuvos muzikos ir teatro akademijos vertinimo išvadomis galima susipažinti čia.   

 

 

 

Atgal