Spausdinti

Skundų ir apeliacijų teikimas ir nagrinėjimas

Skundai dėl vertinimo 

Aukštoji mokykla turi teisę Studijų kokybės vertinimo centrui (toliau – Centras) pateikti prašymą pakeisti ekspertų grupės, sudarytos atlikti vertinimą, narį, jeigu kyla pagrįstų abejonių dėl eksperto kompetencijos, nešališkumo ir gebėjimo objektyviai atlikti užduotį. Kartu būtina pateikti argumentus ir įrodymus, pavyzdžiui, kad ekspertas nedeklaravo interesų konflikto dėl giminystės, viešai išsakė neigiamą nuomonę apie vertinamą instituciją, turėjo darbo santykių konfliktą, dėl įsitraukimo į vertinamos institucijos veiklas ir pan. 

Prašymai nagrinėjami Centro sudarytoje komisijoje, kuri teikia atitinkamą siūlymą Centro direktoriui nušalinti ekspertų grupės narį ir pakeisti jį kitu ekspertu, nušalinti ekspertą nuo užduoties dalies arba netenkinti aukštosios mokyklos prašymo. Apie skundo nagrinėjimo rezultatus ne vėliau kaip per 20 darbo dienų aukštoji mokykla informuojama raštu. 

Iš aukštųjų mokyklų renkamas grįžtamasis ryšys apie ekspertų grupės darbą ir Centro vertinimo koordinatoriaus darbą bei viso vertinimo proceso organizavimą. Aukštoji mokykla gali pateikti skundą dėl netinkamos Centro darbo kokybės arba siūlymus darbo kokybei gerinti; kiekvienas pranešimas bus išanalizuotas ir, kai yra pagrindas, bus imtasi atitinkamų priemonių.  

Apeliacijos dėl sprendimų 

Studijų kokybės vertinimo centro sprendimą dėl aukštosios mokyklos įvertinimo per 14 kalendorinių dienų nuo sprendimo gavimo aukštoji mokykla gali skųsti švietimo ir mokslo ministrui, o šis skundui nagrinėti sudaro komisiją (nuostatai).

Centras švietimo ir mokslo ministro sudarytos komisijos (toliau – komisija) reikalavimu per 5 darbo dienas nuo tokio reikalavimo gavimo komisijai turi pateikti paaiškinimus dėl aukštosios mokyklos įvertinimo ir visus susijusius su aukštosios mokyklos įvertinimu dokumentus arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas jų kopijas. Aukštosios mokyklos skundas turi būti išnagrinėtas komisijoje per 30 kalendorinių dienų nuo skundo Švietimo ir mokslo ministerijoje gavimo.

Komisija, nagrinėdama skundą, neatlieka aukštosios mokyklos vertinimo procedūrų, o tik nustato, ar konkrečiu atveju nebuvo pažeistas įstatymas ar kitas teisės aktas, taip pat ar įgaliota institucija neviršijo kompetencijos.

Komisija gali priimti sprendimą skundo netenkinti arba skundą tenkinti ir pavesti įgaliotai institucijai per komisijos nustatytą laiką iš naujo įvertinti aukštąją mokyklą. Apie komisijos sprendimą Švietimo ir mokslo ministerija praneša aukštajai mokyklai ir įgaliotai institucijai registruotu paštu per 5 darbo dienas nuo komisijos sprendimo priėmimo. Jei skundas patenkinamas, įgaliota institucija per 15 darbo dienų nuo sprendimo gavimo pradeda naują vertinimą.

Centro sprendimas teisės aktų nustatyta tvarka gali būti skundžiamas Administracinių ginčų komisijai arba teismui.