Artimiausi renginiai

Buvęs Kitas
Spalis 2023
Pr An Tr Ke Pe Še Se
25 26 27 28 29 30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01 02 03 04 05

Studijų krypčių vertinimas

Išorinis studijų krypčių vertinimas, kurio pagrindu akredituojamos studijų kryptys, pradėtas vykdyti 2020 metais. Vienu metu bus vertinamos visos vienos krypties studijos, vykdomos visose Lietuvos aukštosiose mokyklose. Iki šiol, pradedant nuo 1999–2000 metų, buvo vykdomas išorinis studijų programų vertinimas. Išorinis studijų vertinimas padeda aukštosioms mokykloms efektyviau vykdyti kokybės procesus bei tobulinti studijas, o vertinimo rezultatas leidžia informuoti visuomenę apie studijų kokybę.

Išorinis studijų krypčių vertinimas ir akreditavimas 

Studijų krypčių išorinis vertinimas  ir akreditavimas atliekami vadovaujantis 2019 m. liepos 17 d. patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu  Nr. V-835 „Dėl Studijų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo, vertinamųjų sričių ir rodiklių patvirtinimo“ (nauja redakcija patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. V-1535) (toliau – Aprašas).

Iki pradedant vykdyti išorinį studijų krypčių vertinimą, visų aukštųjų mokyklų vykdomos studijų kryptys laikomos akredituotomis, kol nebus įvertintos ir akredituotos Apraše nustatyta tvarka. Išorinis vertinimas atliekamas ne rečiau kaip kartą per 7 metus. Atliekant vertinimą ir akreditavimą atskirai įvertinamos ir akredituojamos vykdomos studijų krypties pirmosios pakopos, antrosios pakopos, vientisosios ir profesinės studijos (išskyrus rezidentūrą).

Aukštoji mokykla, pageidaujanti, kad krypties ir pakopos studijų vertinimą atliktų Studijų kokybės vertinimo centras (toliau – Centras), turi pateikti prašymą vertinti ir akredituoti konkrečios krypties ir pakopos studijas bei savianalizės suvestinę išorinio vertinimo plane nustatytais terminais (rengiant savianalizės suvestinę, siūlome naudotis SKVC parengtomis gairėmis).

Studijų krypties kokybė vertinama balais (5 balų vertinimo sistema) pagal 7 vertinamąsias sritis:

 1. Studijų tikslai,  rezultatai ir turinys;
 2. Mokslo (meno) ir studijų veiklos sąsajos;
 3. Studentų priėmimas ir parama;
 4. Studijavimas, studijų pasiekimai ir absolventų užimtumas;
 5. Dėstytojai;
 6. Studijų materialieji ištekliai;
 7. Studijų kokybės valdymas ir viešinimas.

Išorinis studijų krypties vertinimas grindžiamas vertinamųjų sričių analize, ekspertų vizitu į aukštąją mokyklą bei krypties ir pakopos vertinimo išvadų svarstymu Studijų vertinimo komisijoje. Sprendimas dėl krypties ir pakopos įvertinimo ir akreditavimo priimamas atsižvelgiant į vertinimo išvadas bei Studijų vertinimo komisijos siūlymą. 

Studijų kryptis gali būti akredituojama:

 • 7 metų terminui, jei  visos vertinamosios sritys yra įvertintos ne mažiau kaip 3 balais pagal numatytas vertinimo sritis;
 • 3 metų terminui, jei bent viena vertinamoji sritis yra įvertinta „patenkinamai“ – 2 balais pagal numatytas vertinimo sritis. Toks sprendimas akredituoti negali būti priimamas du kartus iš eilės;
 • neakredituojama, jei bent viena vertinamoji sritis buvo įvertinta „nepatenkinamai“ – 1 balu pagal numatytas vertinimo sritis arba antrą kartą iš eilės bent viena vertinamoji sritis yra įvertinta „patenkinamai“ – 2 balais, arba kai nustatoma, kad magistrantūros krypties studijos neatitinka Aprašo VI skyriuje nurodyto Universiteto vykdomos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ar meno veiklos lygio mokslo (meno) kryptyje slenkstinio studijų krypties vertinimo rodiklio.

Jeigu krypties studijos akredituojamos 3 metų terminui, ne anksčiau kaip po 2 metų organizuojamas pakartotinis ekspertinis studijų krypties išorinis vertinimas, atliekamas Aprašo II skyriuje nustatyta tvarka.

Studijų kryptims vertinti paprastai pasitelkiamos tarptautinės ekspertų grupės, susidedančios iš atitinkamą kompetenciją vertinamoje studijų kryptyje turinčių ekspertų-akademikų ir studentų atstovo, taip pat socialinių partnerių. Aukštosios mokyklos krypties studijų ekspertinį išorinį vertinimą atlieka Centras arba kita aukštojo mokslo kokybės vertinimo agentūra, įtraukta į Europos aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo agentūrų registrą, arba tarpvalstybinėse sutartyse nurodytos agentūros.

Nuo 2025 metų sausio 1 d. prieš pradedant išorinį studijų vertinimą kryptis numatoma pradėti vertinti taikant slenkstinį vertinimo rodiklįAprašo VI skyriaus nuostatų nustatyta tvarka. Šiuo rodikliu siekiama nustatyti ar universitete yra vykdomi pakankamai aukšto lygio moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra ar meno veikla  sudaranti prielaidas ja grįsti vykdomas studijas.

Ekspertinio krypties studijų išorinio vertinimo, savianalizės atlikimo ir jos suvestinės pateikimo, vertinimo atlikimo terminai nustatyti Centro patvirtintoje Studijų krypčių išorinio vertinimo metodikoje (galiojanti suvestinė redakcija). Tuo pačiu įsakymu patvirtinti:

 • Ketinamų vykdyti studijų programų vertinimo metodika;
 • Studijų krypčių išorinio vertinimo planas;
 • Ekspertų atrankos aprašas;
 • Ekspertų darbo organizavimo aprašas.

Studijų krypčių vertinimą reglamentuoja šie teisės aktai: