Spausdinti

Skundų ir apeliacijų teikimas ir nagrinėjimas

Skundai 

Aukštoji mokykla turi teisę Studijų kokybės vertinimo centrui (toliau – Centras) pateikti prašymą pakeisti ekspertų grupės, sudarytos atlikti vertinimą, narį, jeigu kyla pagrįstų abejonių dėl eksperto kompetencijos, nešališkumo ir gebėjimo objektyviai atlikti užduotį. Kartu būtina pateikti argumentus ir įrodymus, pavyzdžiui, kad ekspertas nedeklaravo interesų konflikto dėl giminystės, viešai išsakė neigiamą nuomonę apie vertinamą instituciją, turėjo darbo santykių konfliktą, dėl įsitraukimo į vertinamos institucijos veiklas ir pan. 

Prašymai nagrinėjami Centro sudarytoje komisijoje, kuri teikia atitinkamą siūlymą Centro direktoriui nušalinti ekspertų grupės narį ir pakeisti jį kitu ekspertu, nušalinti ekspertą nuo užduoties dalies arba netenkinti aukštosios mokyklos prašymo. Apie skundo nagrinėjimo rezultatus ne vėliau kaip per 20 darbo dienų aukštoji mokykla informuojama raštu. 

Iš aukštųjų mokyklų renkamas grįžtamasis ryšys apie ekspertų grupės darbą ir Centro vertinimo koordinatoriaus darbą bei viso vertinimo proceso organizavimą. Aukštoji mokykla gali pateikti skundą dėl netinkamos Centro darbo kokybės arba siūlymus darbo kokybei gerinti; kiekvienas pranešimas bus išanalizuotas ir, kai yra pagrindas, bus imtasi atitinkamų priemonių. 

Apeliacijos  

Studijų kokybės vertinimo centrui gali būti teikiamos apeliacijos dėl Studijų vertinimo komisijos (toliau – Vertinimo komisija) ir Centro priimtų sprendimų dėl vykdomų studijų programų vertinimo. Aukštoji mokykla, gavusi Centro sprendimą (su Vertinimo komisijos siūlymu bei baigiamosiomis vertinimo išvadomis), per 20 dienų nuo rašto išsiuntimo dienos gali teikti argumentuotą apeliaciją Studijų kokybės vertinimo centrui. Apeliacijoje turi būti aiškiai ir argumentuotai suformuluota aukštosios mokyklos nuomonė apie Vertinimo komisijos siūlymo pagrįstumą ir (arba) nurodyta, kurie ekspertų grupės pateiktų išvadų teiginiai yra klaidingi.

Aukštosios mokyklos apeliaciją per 60 dienų nuo apeliacijos gavimo dienos išnagrinėja Studijų vertinimo apeliacinė komisija (toliau – Apeliacinė komisija) pagal Centro patvirtintus jos nuostatus. Apie Apeliacinės komisijos priimtą sprendimą Centras raštu informuoja aukštąją mokyklą.

Studijų programų apeliacinės komisijos sprendimai
Dokumentas Atsisiųsti
2018-06-27 sprendimai
2018-04-24 sprendimai  
2018-01-12 sprendimai
2017-11-23 sprendimai
2017-10-19 sprendimai
2017-05-05 sprendimai
2016-09-16 sprendimai
2016-03-17 sprendimai
2015-12-17 sprendimai
2015-11-06 sprendimai
2015-09-04 sprendimai
2015-03-27 sprendimai
2015-01-16 sprendimai