Spausdinti

Procesas

 

Aukštosios mokyklos gali vykdyti tik akredituotas studijų programas, akreditacijos pagrindas — išorinio programos vertinimo išvados. Organizuodamas išorinį vykdomų studijų programų vertinimą, Studijų kokybės vertinimo centras remiasi Studijų programų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašu bei Vykdomų studijų programų vertinimo metodika (aktuali redakcija iki 2016-09-01)Vykdomų studijų programų vertinimo metodika (aktuali redakcija nuo 2016-09-01). Procesą sudaro šie etapai:

1. Prašymas vertinti ir akredituoti studijų programą
 • Likus ne mažiau kaip 18 mėnesių iki programos (-ų) akreditavimo termino pabaigos, aukštoji mokykla pateikia prašymą vertinti ir akredituoti studijų programą (-as);
 • Aukštosios mokyklos prašymo (savianalizės suvestinės lydraščio) pavyzdys.
2. Savianalizės suvestinės rengimas ir pateikimas SKVC
 • Aukštoji mokykla pateikia savianalizės suvestinę (-es) Centro nustatytais terminais, kurie nurodyti kiekvienų metų vertinimo planuose;
 • Metodinė pagalba aukštosioms mokykloms, rengiančioms savianalizės suvestines.
3. Ekspertų grupės formavimas
 • Ekspertų grupė formuojama, vadovaujantis Ekspertų atrankos aprašu;
 • Į studijų programų vertinimo ir tobulinimo procesus įtraukiami ir studentai bei darbdaviai.
4. Vizitas aukštojoje mokykloje
 • Trukmė: 1-3 dienos;
 • Vyksta susitikimai su aukštosios mokyklos, jos padalinio administracija, programos (-ų) savianalizės suvestinės rengėjais, programos dėstytojais, studentais, absolventais ir jų darbdaviais. Per vizitą ekspertai apžiūri programos įgyvendinimui skirtą materialiąją bazę, susipažįsta su studentų kursiniais, baigiamaisiais darbais, egzaminų medžiaga ir kitais dokumentais.
5. Išvadų rengimas
 • Ekspertų grupė parengia išvadų projektą ir pateikia jį Centrui per 1 mėnesį nuo vizito pabaigos;
 • Susipažinusi su išvadų projektu, aukštoji mokykla ne vėliau nei per 14 dienų gali Centrui pateikti pastabas dėl projekte, aukštosios mokyklos nuomone, esančių faktinių klaidų. Išnagrinėję šias pastabas, ekspertai parengia ir pateikia vertinimo išvadas Centrui.
6. Studijų vertinimo komisija
7. Apeliacijos
 • Aukštoji mokykla, nesutikdama su Centro priimtu sprendimu dėl vertinimo, per 20 dienų nuo sprendimo išsiuntimo dienos gali teikti argumentuotą apeliaciją.
8. Akreditavimas
9. Paskesnė veikla
 • Aukštoji mokykla tobulina studijų programą, atsižvelgdama į išorinio vertinimo rekomendacijas.